Кръгла маса на тема: „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“

 

seminar 2016

 

 
06 юни 2016 г., 18:00 ч.
Конферентна зала, Ректорат

Събитието е част от дискусионния проект Знание по диагонал (трансформации) и се организира от Семинара за хуманитаристи и Културния център към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участници: Наталия Христова, Нели Стоева, Орлин Спасов, модератори от Семинара за хуманитаристи.

Медии, технологии, мобилност, скорост, ефективност, информация... – всички тези специфични за нашата епоха феномени засягат структурите на знанието. Това се случва както в полето на академичното знание, така и в това на знанието, с което оперираме в социалното си ежедневие.

Ето защо през летния семестър на академичната 2015/2016 г. Семинарът за хуманитаристи организира две публични дискусионни събития под общото заглавие „Знание по диагонал“. Избраният формат на кръглата маса предполага да се постави на открито обсъждане въпросът: На какви трансформации е подложено знанието днес? Участниците от Семинара за хуманитаристи предлагат интерпретационната призма на една метафора: тази за „знанието по диагонал“. „Диагоналността“ на знанието може да се отнася до неговото съкращаване, ускоряване, опростяване, но също и до новите способи за комуникация, повишената мобилност на хора и информация, свързването и диалога.

Във втората кръгла маса, озаглавена „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“, тази метафора ще бъде използвана като фокус в дискутирането върху отношението между съвременните медии и знанието. Заедно с гостите Наталия Христова, Нели Стоева и Орлин Спасов ще бъдат обсъдени проблеми като диалога между медиите и обществото, дигитализацията на знанието, идентичността в социалните мрежи, новите технологии в образованието, политиките за култура.

Семинарът за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:30 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст.

 

Повече за дейността на Семинара на адрес: https://huseminar.wordpress.com/.