Удостояване на проф. Гражина Шват-Гълъбова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

 

photo uni

 

На 19 октомври 2016 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета проф. Гражина Шват-Гълъбова от Института по славистика към Полската академия на науките ще бъде удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Факултета по славянски филологии на Университета.

 

Проф. Гражина Шват-Гълъбова ще произнесе академично слово на тема: "За някои геокултурни метафори. Българският модел".

 

Лекция на проф. Гражина Шват-Гълъбова

 

 

Проф. Гражина Шват-Гълъбова е сред най-изтъкнатите съвременни чуждестранни българисти. Родена е във Варшава, където завършва висше славистично образование. Под ръководството на проф. Тереза Домбек-Виргова специализира българистика и защитава с отличие дипломна работа на тема: „Функцията на гротеската в разказите на Йордан Радичков от шестдесетте години“ и дисертационния труд „Изобразеният свят в разказите на Йордан Радичков“.

 

От 1981 г. до днес изминава пътя от редовен асистент през хабилитиран доктор до професор по българистика във Варшавския университет и от научен сътрудник до директор на Института по славистика на Полската академия на науките (2007-2011 г.).

 

Преподавателската дейност на проф. Гражина Шват-Гълъбова е изцяло свързана с Варшавския университет. Наред с основните преподавания по български език, българска литература и история на славянските литератури, тя разработва множество лекционни цикли в областта на литературата, културата, митологията и развитието на общественото съзнание на южните славяни.

 

Гражина Шват-Гълъбова свързва личната и професионалната си съдба с България и българистиката, за което свидетелстват многобройните й публикации в български и чуждестранни специализирани издания и множество съвместни научни проекти с колеги от български научни институции.

 

Проф. Гражина Шват-Гълъбова е сред редовните участници в провежданите от Факултета по славянски филологии на Софийския университет Славистични четения. Тя е ментор и консултант на студенти и докторанти от Университета, специализиращи във Варшавския университет и Полската академия на науките.

 

Началният изследователски интерес на Гражина Шват-Гълъбова е насочен към поетиката и тематиката на прозата на Йордан Радичков. На неговото творчество е посветена и дебютната й книга. Процесите, факторите и топосите, формиращи мирогледните и ментални стереотипи на българите също са сред изследователските търсения на проф. Гражина Шват-Гълъбова. През последното десетилетие научният й интерес е насочен към историята на идеите, формирането на националната идентичност и феномените на цивилизационните промени на българите, сред които средищно място заема проблематиката, свързана с художествените и идеологическите интерпретации на богомилството.

 

Съществен принос в чуждестранната българистика е излезлият в Полша през 2011 г. „Лексикон на българската традиция“, който представя най-значителните български културно-исторически явления, отразени в литературни и документални текстове. Новаторската концепция на лексикона и сътрудничеството на най-добрите полски българисти са помогнали на проф. Гражина Шват-Гълъбова да постигне обобщаваща картина на утвърдените, класически български „места на паметта“ и в много случаи да ги представи в нова светлина.

 

За научните й заслуги проф. Гражина Шват-Гълъбова е отличена с дипломи на Министерството на културата на Република България, с Почетна грамота на председателя за БАН за заслуги към българистиката и с почетния знак на Българската академия на науките „Марин Дринов“.