Представяне на проект „Докторантски център

 

"Св. Климент Охридски“

 

 

su5


На 21 юни 2017 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет ще се състои информационна среща за запознаване с възможностите по проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“.

 

Софийският университет започна изпълнението на този проект на 21 април 2017 г. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще продължи до 31.12.2018 г.

 

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета: Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити; Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове; Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката; Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

 

По време на събитието координаторите на проекта ще дадат основни параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Science – достъп и възможности за публикуване в издания с Импакт фактор.