IN MEMORIAM

 

НАПУСНА НИ

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН БРЕЗИНСКИ

 

Факултетът по славянски филологии с прискърбие съобщава, че се прощава с проф. д-р Стефан Брезински.

 

Проф. Стефан Христов Стефанов (Брезински) е роден на 9 януари 1932 г. в гр. Златарица. Завършва специалността „Българска филология“ в Софийския университет през 1955 г. Възпитаник е на проф. К. Мирчев, проф. Л. Андрейчин и проф. Ст. Стойков. От 1961 г. е редовен асистент в Катедрата по български език. Проф. Стефан Брезински е специализирал във Варшавския университет и в Карловия университет в Прага.

През 1975 г. му е присъдено научното звание доцент, а от 1987 г. е професор. Бил е ръководител на Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии. За заслугите си към езиковедската наука и академичната българистиката през 2015 г. проф. Брезински бе удостоен с Почетен знак на СУ със синя лента.

 

Научните интереси на проф. Брезински се характеризират с широта на темите и оригиналност на идеите. Той води лекции и семинари по синтаксис на съвременния български книжовен език, по фонетика, езикова култура, стилистика и др. С неговото име е свързано оформянето на особен дял на българската стилистика, който се занимава с проблемите на стила и езиковата култура в журналистическите текстове. Многобройните му публикации, които варират жанрово от езиковата бележка до монографията, нареждат проф. Брезински сред радетелите за благозвучна, чиста и правилна българска реч.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

от Факултета по славянски филологии