IN MEMORIAM

 

На 22 януари 2019 г. ни напусна проф. д.ф.н. ЦВЕТАН ДРАГАНОВ ЙОТОВ

 

Проф. Цветан Йотов е роден през 1934 г. в село Врабево, Ловешки окръг. През 1959 г. той завърша с отличие филологическия факултет на Софийския университет, специалност «Руска филология». През 1963 г. Цв. Йотов започва работа като асистент в Катедрата по руски език в СУ «Св. Климент Охридски». Специализира психолингвистика, теория на комуникацията и руска разговорна реч в Московския държавен университет «М.В. Ломоносов», както и диалектология в Института по руски език «В.В. Виноградов». През 1977 г. защитава блестящо дисертация на тема «Некоторые структурно-функциональные характеристики диалога» под научното ръководство на световноизвестния психолингвист проф. А. А. Леонтиев в Института по руски език «А.С. Пушкин», гр. Москва. През 1979 г. Цветан Йотов публикува монографията си «Диалог в общении и обучении», като новаторският му подход към анализа на диалога намира широк отклик сред лингвистите в много страни. Сред фундаменталните му трудове са също така монографиите «Лингвистика одновременного говорения» (1991) и «Синтаксис современного русского языка» (1992, в съавторство с Бл. Блажев). Централно място в научното творчество на Цветан Йотов заема докторската му дисертация «Разговорът и неговият глобален лингвистичен модел» (1994), която представя оригинална методология за конструиране на глобалния модел на устно-разговорния дискурс въз основа на теорията на музикалната импровизация. Той е автор е и на многобройни езиковедски статии, получили широко международно признание.

Проф. Цветан Йотов разработва редица авторски лекционни курсове: Синтаксис на съвременния руски език, Психолингвистика, Устна комуникация и дискурс, Разговорът и неговият дискурс, Колоквиални универсалии, Съпоставителен анализ на речта, Социалните стереотипи в разговора и др. Бил е гост-лектор във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Белоруския държавен университет, Харковския държавен университет и др.

Дълги години проф. Йотов ръкоди Катедрата по руски език, бил е заместник-декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет «Св. Климент Охридски». От 1994 до 1998 г. е президент на Българската асоциация по психолингвистика. Член е на INSOLISO (Международно социолингвистическо дружество), ISAPL (Международна ассоциация по приложна психoлингвистика), IADA (Международна ассоциация за анализ на диалога) и др. Дълги години е заместник-председател на специализирания научен съвет по езикознание към ВАК.

Проф. Цветан Йотов беше изтъкнат учен с международен авторитет и всеотдаен преподавател. Той посвети повече от половин век на българската езиковедска наука и вдъхнови много свои студенти и колеги да продължат изследователската му дейност.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

От Катедрата по руски език,

Факултет по славянски филологии,

СУ «Св. Климент Охридски»