Факултет по славянски филологии

 

 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията на д-р Уляна Ужинова  (Хумболтов университет, Берлин) на тема: “Diachronic language corpora: challenges and opportunities (Russian and German corpora)”.

Лекцията е посветена на диахронните езикови корпуси и разглежда особеностите на тяхното създаване и използване. Примерите са по славянски и немски материали и се обсъждат възможните проблеми, които биха възникнали при работа с подобен тип данни.

 

Дата: 25.03.2019 г.

Час: 17.00 ч.

Място: 2 Академична зала на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

 

Интересите на Уляна Ужинова са в областта на корпусната диахронна и синхронна лингвистика, лингвистиката на текста, синтаксис, морфология и семантика,езиковите контакти и преподаването на чужди езици с използване на корпуси.

 

Заповядайте!