IN MEMORIAM

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21.02.2020 г. ни напусна проф. д-р Блажо Блажев, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, изтъкнат изследовател в областта на русистиката, славистиката, съпоставителното езикознание, лингводидактиката, блестящ преводач и вдъхновен учител на няколко поколения филолози.

Блажо Блажев е роден на 8 октомври 1927 г. в село Мечка, Плевенско. През 1950 г. завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет, специалност руска филология. След като придобива научната степен „доктор”, той започва работа като преподавател по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1957 г. Специализира в областта на съвременния руски език в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. От 1970 г. е доцент в СУ, а през 1984 г. е избран за професор по съвременен руски език. През периода 1971-1975 Блажо Блажев ръководи Катедрата по руски език, а от 1982-1984 г. е заместник декан на ФСлФ. Години наред  той чете курсовете по морфология и синтаксис на съвременния руски език в СУ. Воден от убеждението, че лингвистичните знания са полезни, когато намират непосредствено приложение в практиката на преподаване, той пише редица учебници по съвременен руски език, в които откроява специфичните трудности при изучаването на руски език от българи. Учебникът „Синтаксис на съвременния руски език“ (1992, в съавторство с Цв. Йотов) и днес е сред основните за студентите от специалност руска филология в СУ. Академичната кариера на Бл. Блажев е свързана и с развитието на русистиката във Великотърновския и Шуменския университет. Той е сред основателите на Катедрата по русистика във Великотърновския университет, където е избран за доцент (1964), а през 1966-1969 г. е заместник ректор. В Шуменския университет той ръководи Катедрата по русистика през периода 1973-1974 г.

Проф. Бл. Блажев е автор на многобройни изследвания и публикации в областта на русистиката и съпоставителното езикознание. За пръв път в България той анализира предикативите (думите, изразяващи категорията състояние) в руския език в съпоставка с българския. С присъщата си задълбоченост и наблюдателност предлага корекции, отнасящи се до личните местоимения в описателните граматики на руския език, които са отразени и в учебниците по руски език и стилистика в СССР. Много други негови новаторски трудове, изследващи теоретични и практико-приложни аспекти на морфологията, синтаксиса и семантиката, получават международно признание като принос в езиковедската русистика. За енциклопедичния си труд „Употреба на конструкциите за посока и място в съвременния руски език в съпоставка с българския“ (1977), както и за високи достижения в областта на лингвистиката проф. Бл. Блажев получава наградата на името на акад. Вл. Георгиев от президиума на БАН и Академичния съвет на СУ.

Проф. Блажев отдаде на Софийския университет над 60 години от своя живот. Университетът беше за него не само работно място, но и храм на науката, към който той изпитваше обич и респект. Като преподавател и учен той допринесе много за авторитета на Софийския университет, Факултета по славянски филологии, Катедрата по руски език и българската русистика.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

От Катедрата по руски език,

Факултет по славянски филологии,

СУ „Св. Климент Охридски“

 

Поклонението ще се състои на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. в църквата на гробищен парк Бакърена фабрика.