Радваме се да съобщим на колегията, че наскоро от печат излезе книгата на проф. Ницолова "Избрани трудове", София, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2020. Тази книга е задължително четиво за всички, които се вълнуват от проблемите на българската граматика, включително и в съпоставителен план.

Използваме случая също така сърдечно да поздравим проф. Ницолова с нейния юбилей!

Желаем ѝ крепко здраве и още много творческо вдъхновение напред!

 

От Катедрата по български език при Факултета по славянски филологии

 

Книгата е сборник от избрани трудове на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в славистичните институти в университети в Германия – Хумболтовия университет в Берлин, Саарбрюкен, Лайпциг, и в Австрия – Виена. Статиите са писани през периода от осемдесетте години на миналия век до днес. При избора е даден приоритет на работи, публикувани в чужбина и в издания, които са трудно достъпни за българския читател. Статиите се представят на езика, на който са излезли за пръв път, почти без промяна – направени са само съкращения и дребни поправки.

Включени са някои представителни работи за отделните направления, в които авторката е работила, за да се изгради нова теоретична парадигма на българското езикознание: лингвистични теории, философия на езика, логика на естествените езици, прагматика, семантика. Представени са и статии, разработващи за пръв път обстойно редица българистични проблеми, напр. прагматичните значения в българската морфология, семантиката на различните видове местоимения, евиденциалността, различната гледна точка при употребата на времената, някои особености на морфотактиката на афиксите, семантиката на диминутивите от абстрактни съществителни и др.

За да бъде представена по-точно спецификата на българския език, редица явления са разгледани в съпоставителен план с всички или с отделни славянски езици, а също и с балканските езици – членовете на Балканския езиков съюз, т.е. с двете общности, с които българският език е свързан. Има и работи, съпоставящи българския език и с други езици – немски, корейски. Отделено е място и за две статии със социолингвистична тематика, разглеждащи граматичните промени в българския книжовен език след 1989 г.