Представяне на книги от и за проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова

за периода 2029–2023 г.

 

На 17 януари 2024 г. в Заседателна зала 2 на Ректората се състоя премиера на книги, издадени от и за проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова, която е дългогодишен преподавател в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии.

Водещ на събитието беше доц. д-р Владислав Миланов. От името на деканското ръководство на Факултета приветствие произнесе доц. д-р Екатерина Търпоманова.

Доц. Миланов запозна накратко присъстващите с научната биография на проф. Стоянова, като спомена лекционните курсове, които е чела, и научните полета, в които са главните ѝ приноси. След това предостави думата на колеги, подготвили преглед на обсъжданите книги.

Проф. д-р Петя Осенова представи юбилейния сборник „Linguistics and Children’s Language Development. Festschrift in Honor of Prof. Juliana Stoyanova“, издаден в Германия от LINCOM, 2022 г. (съставители проф. Енчо Герганов, проф. д.ф.н. Христо Кючюков и Милан Самко). Проф. Осенова подчерта, че статиите в сборника имат отношение към изследователските области, в които е работила проф. Стоянова: овладяване на езика, психолингвистичен подход към метафората и иронията, специфични особености на българската фонетика, морфология и синтаксис. След това проф. Осенова открои най-важното в съдържанието на всяка от статиите, чиито автори са изследователи от САЩ (Р. Уийст, Д. де Вилиерс), Полша (Н. Банашик-Йемиелнякр В. Лигенза, К. Пиотровски, Хр. Кючуков), България (В. Попова, С. Попов, И. Вишоградска, Кр. Алексова, С. Банова), Словакия (М. Самко). Беше подчертано, че приносите на проф. Стоянова са изтъкнати още в предговора (с автор Хр. Кючуков) и онагледени чрез приложения в сборника списък с нейни публикации.

След това думата пое доц. д-р Венера Матеева-Байчева. Най-напред тя говори за книгата „Значение на детската лингвистика. Трудове на проф. д-р Иван Георгов по психолингвистика на развитието“, издадена от УИ „Св. Климент Охридски“ (2023 г.). Доц. Байчева се спря подробно върху трудоемката дейност на проф. Стоянова като научен редактор и съставител (заедно с гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева) на изданието, за да може оригиналните текстове на проф. Георгов от началото на миналия век да станат по-достъпни от гледна точка на съвременното състоянието на съответните научни области, както и за да отговарят на днешните стандарти при оформянето на научни публикации. Също така доц. Матеева-Байчева изтъкна значимостта на студията, която проф. Стоянова е посветила на научното творчество на проф. д-р Иван Георгов, анализирайки подробно приносите му в контекста на актуалните дебати върху езиковата онтогенеза.

Доц. д-р Венера Матеева-Байчева представи и монографията на проф. Стоянова „Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието“, също издадена от УИ „Св. Климент Охридски“ (2021 г.). По този повод тя се позова на публикуваната от проф. д-р Велка Попова рецензия за книгата. Доц. Матеева-Байчева изтъкна мястото на тази монография като единствен уводен курс в психолингвистиката у нас и отдели особено внимание на втората ѝ част, която обобщава изследванията на езиковата онтогенеза, провеждани от проф. Стоянова в продължение на повече от три десетилетия. Доц. Матеева-Байчева подчерта, че петнайсетте глави в тази част дават цялостна картина на овладяването на българския език през първите три години от живота на децата. Монографията предоставя подробна информация върху теоретичните основи и методите на изследване на езиковата онтогенеза, доезиковото развитие, овладяването на звуковата, лексико-семантичната, морфологичната, синтактичната, прагматичната и текстовата страна на българския език. В книгата се разглежда и спецификата на общуване между възрастни и деца, индивидуалните вариации, ранното езиково осъзнаване и социализирането чрез езика.

Доц. д-р Яна Сивилова представи най-новата монография на проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова „Едно дете разказва. Детският път към литературното творчество“, издание на „ХуЛите“ (2023 г.). Доц. Сивилова обясни колко необичайна, нова (не само за България) и актуална е проблематиката, на която е посветена тази книга: литературното развитие на едно конкретно дете на възраст между 6 и 7 години, което се изявява като самостоятелен автор на белетристичен текст, състоящ се от двайсет глави. Доц. Сивилова привлече вниманието на гостите с ефектни цитати от детските истории, като се спря на специфичната им тематика, забавните сюжетни обрати и интересните герои. Стана дума за художествения стил на детското повествование, анализиран от проф. Стоянова с безспорен професионализъм и любов към детайлите.

Накрая доц. д-р Владислав Миланов запозна публиката с книжка 2-3 на сп. „Българска реч“ от 2019 г., посветена на проф. Стоянова. Той изтъкна, че съдържанието на списанието отразява уважението на българската колегия към Юлияна Стоянова като учен и преподавател. Показателни за това са преди всичко предговорът от самия доц. Миланов, описанието на научните ѝ приноси от доц. д-р Венера Матеева-Байчева с приложената библиография на научните ѝ трудове, както и множеството статии от колеги от Софийския университет и други научни институции по проблеми, свързани с нейните изследователски области.

Официалната част на премиерата завърши с няколко съдържателни и сърдечни изказвания от проф. д.ф.н. Красимира Алексова, доц. д-р Ноеми Стоичкова и доц. д-р Красимира Петрова, които изтъкнаха високия професионализъм на проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова като учен и преподавател, както и нейната добронамереност към колегите и студентите.

Последна пред микрофона застана самата Юлияна Стоянова, която изрази благодарностите си към организатора и модератор на срещата доц. д-р Владислав Миланов, към колегите, представили книгите, и към всички други, взели участие в събитието и присъствали на тази академична среща.

 

Премиера на книги, издадени от/за проф. Юлияна Стоянова