Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на документите за финансиране на проекти от фонд Научни изследвания – СУ за 2010 г. е 15.03.2010 г.

Документите (по образец) трябва да бъдат придружени от две рецензии – едната може да е от лице от същото звено (катедра), а втората – от външен специалист. Рецензиите са свободен текст, който трябва да бъде съобразен с приетите критерии от Факултетската комисия по НИД. Тази година рецензентите не попълват експертна точкова оценка (по образец).

Ще се финансират общотематични и докторантски проекти, а частично финансиране на научни форуми ще се реализира само чрез междуфакултетски проекти от общоуниверситетския фонд Научни изследвания – СУ.

Проектите, които кандидатстват към общоуниверситетския фонд, трябва да бъдат придружени с една рецензия, а втори рецензент ще бъде назначен допълнително от Управителния съвет на фонда.

На участниците в научноизследователския колектив може да се изплащат възнаграждения съгласно измененията в Наредба № 9 от 01.01.2010 г., чл. 10а (2). Желателно е всички кандидатстващи да бъдат запознати с тази наредба предварително. Повече информация може да намерите на сайта на СУ:
(http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/nauchna_dejnost).

 

Всички документи се подават в Деканата на факултета.

 

Критерии

1. Значимост на разработката (за катедрата, факултета, университета, национален и международен аспект).

2. Реалистична обосновка на финансовите разходи в съответствие с работната програма.

3. Ясно аргументирани научни цели.

4. Практическо приложение.

5. Научен колектив (брой на участниците, квалификация, участие на докторанти).

6. Мнение на рецензентите.

7. Международно сътрудничество и международно участие.

8. Отчетени резултати от предишни сесии (за продължаващите проекти).