ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ:


„СЪВРЕМЕННИЯТ КОМИЧЕН РОМАН”

 

 

Уважаеми колеги,

 

conferenceФакултетът по Славянски филологии и Факултетът по Класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски” организират научна конференция на тема „Съвременният комичен роман”.


От Петрониевия Сатирикон до днес комичният роман е ярка проява на две основни тенденции, присъстващи латентно в жанра: сатира на обществени или нравствени явления и пародия на художествени похвати и мотиви. Кристализацията на сатиричното и пародийното начало в романа свидетелства за определена еволюция на жанра и за обвързаното с нея съзнание на твореца и на публиката. В тази най-обща концептуална рамка могат да се впишат по-конкретни наблюдения върху българския и европейския комичен роман от последните десетилетия.


В българската литература комичните жанрове изобилстват, но комичният роман се появява рядко. Защо? Какви са предпоставките за неговата поява? Какъв е неговият социален отзвук? Без да има претенцията да обхване цялостно явлението комичен роман в останалите европейски литератури, нашата колективна анкета ще направи опит да прокара и европейски щрихи на съвременния комичен роман. Наблюденията върху чуждестранната литературна продукция ще позволят да открием пресечни точки с творби от българската литература. Желателно е също изследванията да се насочат към ролята на жанровата традиция в създаването на съвременни творби. В това отношение интерес представляват връзките с поджанрове като историческия, криминалния, пикаресковия, приключенския, любовния и други романи. Съседни области на литературознанието като философията, културологията, психологията, социологията също могат да бъдат отправна точка за анализ на комичния роман.


Корените на комичния роман са обвързани с основните функции на литературата – изобразителна, изобличителна, познавателна, развлекателна. Техните съвременни прояви са друга линия, очертаваща параметрите на предлагания проект.


Конференцията ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски” на 25 февруари 2011 г.

 

Контакти


1. Пощенски:

- доц. д-р Стоян Атанасов, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, каб. 174.

- доц. д-р Тодор Христов, ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, каб. 157.

 

2. Електронни:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.