restucciaКултурният център на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Софийски литературоведски семинар“ ви канят на лекция на

 

Франсис Рестучиа

на тема

Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева

 

На английски език.

 

06.06.2012 г., 17.00 часа

Нова конферентна зала, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Франсис Рестучиа  http://www.bc.edu/schools/cas/english/faculty/facalpha/restuccia.html преподава съвременна теория, литература и кино в Бостън Колидж и Харвард. Тя е авторка на Джеймс Джойс и Законът на Бащата (James Joyce and the Law of the Father, Yale UP, 1989), Влюбени меланхолички: репрезентации на женска депресия и домашен тормоз (Melancholics in Love: Representations of Women's Depression and Domestic Abuse, Rowan and Littlefield, 2000), Актове на любов: етиката на Лакан в модернизма, киното и обратната теория (Amorous Acts: Lacanian Ethics in Modernism, Film, and Queer Theory Stanford UP, 2006) и Синята кутия: опити върху киното и психоанализата (The Blue Box: Essays on Film and Psychoanalysis, Continuum, 2012).

 

Софийски литературоведски семинар се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… - могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други ресурси.

 

The Sofia University Cultural Center and the Sofia Literary Theory Seminar invite you to a public lecture by

Frances Restuccia

Sebastian’s Skull: Beheading in Kristeva's Writing

06 June, 2012, 5 pm

New Conference Room, Sofia University

 

Frances Restuccia http://www.bc.edu/schools/cas/english/faculty/facalpha/restuccia.html teaches contemporary theory, literature, and film at Boston College and Harvard. She is the author of James Joyce and the Law of the Father (Yale UP, 1989), Melancholics in Love: Representations of Women's Depression and Domestic Abuse (Rowan and Littlefield, 2000), Amorous Acts: Lacanian Ethics in Modernism, Film, and Queer Theory (Stanford UP, 2006), and The Blue Box: Essays on Film and Psychoanalysis (Continuum, 2012).

 

The Sofia Literary Theory Seminar is focused on the research and elaboration of concepts (ideas, notions, terms, theories), which grasp and problematize the moments of transformation in the text and at its limits. These transformations - as alteration, metamorphosis, transmodality, torsion, inflection, inversion…. - are examined through the optics of diachrony (as genealogy, genesis, autotextuality….); through spatial optics as events within texts, between texts, between heterogeneous discourses and media, between the nonsemiotic/nontextual and the semiotic/textual, and between various arts, disciplines and contexts; and last but not least in the optics of potentiality with its ontological, utopian and other resources.