uni-trees

 

ОБЯВА

 

Катедрата по руска литература към Факултет по славянски филологии на Софийския университет търси да назначи ИНСПЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.

Изисквания към кадидатите:
- завършено висше филологическо образование;
- много добро владеене на руски език (писмено и говоримо); втори чужд език е предимство;
- работа с текстобработващи компютърни програми, както и със софтуер за управление на учебния процес;
- познаване на нормативните документи в областта на висшето образование.
Необходими документи:
- молба (свободен текст);
- автобиография - европейски образец;
- копие от диплома за завършено висше образование и от документи за други професионални умения.
С кандидатите, отговарящи на изискванията, ще бъде проведено събеседване.

 

Срок за подаване на документите – 30 юни 2012 г.

 

Документи се приемат в Деканата на Факултета по славянски филологии всеки работен ден от 14 до 16 ч., кабинет 230 на Ректората на Софийския университет.

Гр. София 1504 бул. «Цар Освободител» №15. Телефон за справка 9871068.