angelovКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и

„Софийски литературоведски семинар“

 

ви канят на:

 

Представяне и разговор върху книгата на

 

Ангел Ангелов

„Историчност на визуалния образ“

 

31 октомври, сряда, 17:00 часа,

Нова конферентна зала,

Ректорат, Софийски университет

 

С участието на: Миглена Николчина, Боян Манчев, Лъчезар Бояджиев, Красимир

Терзиев, Дарин Тенев, Мария Калинова

 

Книгата на Ангел Ангелов „Историчност на визуалния образ”(2009) е

изключително задълбочено и внимателно проучване върху визуалния образ в

неговата историчност, плод на дългогодишно изследователско и

преподавателско усилие. Тя преосмисля основни положения в историята на

изкуството, търси генеалогията на понятието визуален образ, връзката му с

визуалната култура и не на последно място, историзира самата идея за край

на историята на изкуството. Това е не само конкретно изследване на

визуалността, но също и на социалните, културни и институционални условия

за нейното познание, което отдалечава работата му от традиционното

изкуствознание и я приближава към трансдисциплинарно културологични и

антропологични изследвания, както и към културната история на

съвременността (Ал. Кьосев). Интерпретираща огромен свод както от

класически произведения на изкуството, така и от съвременни български

художествени практики (от Фра Анджелико до Надежда Ляхова), изследването

инкорпорира множество визуални материали и предлага възможност за

многомерно мислене върху визуалната култура.

 

„Софийски литературоведски семинар” се фокусира върху изследването и

разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и

проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници.

Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност,

премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… – могат да

бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания,

автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития

вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между

незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни

изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в

оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други

ресурси.