Конкурс

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по славянски филологии към СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-479/21.12.2018.

  

Срок за подаване на документите:  от 18 февруари до 8 март 2019 г.

 

1. Изисквания към участниците

На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени млади учени и постдокторанти, отговарящи на следните условия:

Категория

Изисквания

Млад учен

Първата по ред на получаването магистърска степен на кандидата трябва да е придобита след 1.10.2009 година.

Кандидатът не трябва да е придобил  научната и образователната степен „доктор“. Може да е докторант, отчислен с право на защита, ако изпълнява останалите посочени изисквания.

В конкурса не могат да участват:

- редовни докторанти;

- млади учени, придобили  научната и образователната степен „доктор“.

Постдокторант

Придобита докторска степен в направления 2.1. Филология или 1.3. Педагогика на обучението по български език/българска литература/руски език след 30.10.2014 г.

 

2. Изисквания към проектните предложения

1. Да бъдат обвързани с научните области, за които Факултетът по славянски филологии има акредитирани докторски програми.

2. Да попадат в поне едно от приоритетните направления, програми и проекти, указани в решението на МС и посочени в бланката на проектното предложение.

 

3. Възнаграждения и задължения

Кандидатите, чиито проектни предложения бъдат класирани, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение (в зависимост от това дали имат, или нямат трудов договор към момента на кандидатстването) за различен период от време, но общото възнаграждение, което ще получат, възлиза общо за периода на договора на 2790 лв. за категорията „Млад учен“ и 3120 лв. за „Постдокторант“. Спечелилите кандидати се задължават:

 • До 15 септември 2019 г. да предадат научен отчет за проекта си.
 • До 30 септември 2019 г. да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници за „Постодокторант“, 20 страници за „Млад учен“) въз основа на работата по проекта, както и план за публикация.

 

4. Разпределение на средствата

Кандидатите и в двете категории могат да имат или да нямат трудово правоотношение със СУ „Св. Климент Охридски“ или друг работодател, като в зависимост от това обстоятелство се променят продължителността на получаване на сумата и размерът на месечното възнаграждение, но не и общият размер на получените средства.

Продължителност и размер на предлаганите възнаграждения

 

Категория

Месеци

Основание

Месечно възнаграждение

Общо

(за 1 кандидат)

Млад учен на трудов договор

6

Допълн. споразумение за 4 часа;

Втори трудов договор за 4 ч.

465 лв.

2 790 лв.

Млад учен новоназначен

3

Срочен тр. договор за

8 ч.

930 лв.

2 790 лв.

Постодокторант на трудов договор

4

Допълн. споразумение за 4 ч.

Втори трудов договор за 4 ч.

780 лв.

3 120 лв.

Постодокторантновоназначен

2

Срочен. трудов договор за 8 ч.

1560 лв.

3 120 лв.

 

Общ брой кандидати, с които ще бъде сключен договор

 

Категория

Места

Млади учени

6

Постдокторанти

9

 

5. Критерии за оценка на проектните предложения

                                                                                         

Критерии

Максимален брой точки

I. Научна биография на кандидата

 

А) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science)

5

Б) Публикации в издания с научно рецензиране[1]

4

В) Участие в международни конференции[2]

3

Г) Участие в конференции с международно участие[3]

2

В) Участие в национални конференции

1

II. Оценка на проекта

 

А) Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и научния профил на ФСФ

5

Б) Значимост на проблема

7

В) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

7

Г) Очаквани резултати

7

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана публикация[4]

10

Б) Участие в международна конференция

5

В) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата в СУ

5

 

6. Срокове

Публикуване на обявата: 15.02.2019 г.

Срок за подаване на документите:  от 18 февруари до 8 март 2019 г.

Оценка на проектните предложения:  от 8.03.2019 г. до 19.03.2019 г.

Уведомяване на кандидатите: 20 март 2019 г.

Сключване на договори: От 20.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

 

7. Изисквани документи при подаване на проектните предложения:

 

 1. Заявление (по образец)
 2. Автобиография
 3. Проектно предложение (по образец)
 4. Препоръка от хабилитиран преподавател във Факултета по славянски филологии, специалист в съответната научна област. (Един учен може да предостави до две препоръки за конкурса)
 5. Декларация (по образец)
 6. Копие от дипломата за ОКС „магистър“ и справката към нея.
 7. Копие от дипломата за придобита научно-образователна степен „доктор“ (ако е приложимо).
 8. Списък на публикациите от 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science); (б) Публикации в издания с научно рецензиране. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо).
 9. Списък на участия в научни конференции след 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) международнии конференции, (б) конференции с международно участие, (в) национални конференции. За всички участия се прилага web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо).
 10. Материали с доказателствен характер:

(а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.

(б) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен  web-aдрес, от който да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

 

Документи (на хартиен и електронен носител) се приемат от 18.02.2019 г. до 08.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, СУ „Св. Климент Охридски“, Централно крило, кабинет 230, гл. инсп. Клавдия Попова

 

[1] Издания, влизащи в Националния референтен списък на НАЦИД за български научни издания с научно рецензиране или чуждестранни научни списания и сборници. Пълен брой точки се дава за поне две публикации.

[2] Конференции с международен организационен комитет. Пълен брой точки се дава за поне 1 участие.

[3] Пълен брой точки се дава за поне 2 участия.

[4] 10 точки за публикация в реферирано и рецензирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.