multi

 

 

ПОКАНА

 

 

            Уважаеми колеги,

 

            Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Тринадесетите международни славистични четения, които ще се проведат от 21 до 23 април 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема

Мултикултурализъм и многоезичие

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

I. Езикознание:

  • Свое и чуждо в историята на славянските езици
  • Езикът като ядро на националното в славянските култури

Заявките да се изпращат на адрес : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Литературознание, културология, антропология:

  • Културна другост и различие
  • Националната литература в мултикултурния свят
  • Литературната миграция.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

III. Юбилейна научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. дфн Руселина Ницолова

           

Докладите да са с времетраене до 15 минути.     

           

Такса правоучастие 25 euro/50 лв. Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция.

 

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. Ще се приемат за печат текстове с обем до 22 000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

 

            Заявките изпращайте до 01.02. 2016 г.     

 

    Заявка за участие

 

 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

(доц. д-р Албена Стаменова)                                       (доц. д-р Ина Христова)