uni-su3 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

ТРИНАДЕСЕТИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ,

21-23 АПРИЛ 2016

 

 

Регистрация: 9:00 – 12:30 (пред Аулата)

    12:30 – 17:00 (кабинет 156, Ректорат, 4 етаж)

 

 

Четвъртък, 21.04.2016 г.

Аула

 

Официално откриване:  10:00 – 10:30

 

Откриване на Тринадесетите международни славистични четения от декана на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Бойко Пенчев.

Приветствие от заместник-ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Ренета Божанкова.

 

Пленарно заседание:   10:45 – 11:30

Председател: Ина Христова

Максим Стаменов (Българска академия на науките)

„Някои особености на културната специфика на традиционното многоезичие и мултикултурализъм в България“

Сава Дамянов (Университет в Нови Сад)

„Да ли постоји (национална) књижевност?“

 

Пленарно заседание:  11:45 – 12:30

Председател: Албена Стаменова

Найда Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Поли- и монолингвизъм при формирането и функционирането на славянобългарския и славяносръбския книжовноезиков тип от последните десетилетия на XVIII до средата на XIX в.“

Бошко Сувайджич (Университет в Белград)

„Књижевна тематика XVI Међународног конгреса слависта у Београду 2018. године“

 

Обедна почивка:   12:30 – 14:00

 

Четвъртък, 21.4.2016 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

ФОЛКЛОРИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ (1)

 

Конферентна зала (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

Председатели: Христина Марку, Веселка Тончева

Христина Марку (Университет в Комотини), Валентина Ванчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“/ Университет в Комотини)

„Лингвокултура на кризата: паралели и различия (върху книгите на Янис Варуфакис и Симеон Дянков)

Веселка Тончева (Българска академия на науките)

Предбрачните отношения в традиционната сватба на южните славяни – културни различия и сходства“

Татяна Вуйнович (Университет в Нови Сад)

Шишано је исто кā кршћено: орођавање с другим у обреду првог шишања

Дискусия:   14:45 – 15:00

Пауза:   15:00 – 15:15

 

ФОЛКЛОРИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ (2)

 

Конферентна зала (четвъртък, 21 април)

15:15 – 16:00

Председатели: Николай Папучиев, Валентина Майденич

Николай Папучиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Емиграция и кyлтурна другост (разкази за различието)“

Валентина Майденич (Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек)

„Promicanje multikulturalnosti i tolerancije u slikovnicama“

Йелка Палуа (Институт „Иво Пилар“, Загреб)

„My wife is a Croat, but she has learned how to eat snails like us! Cultural otherness and difference of the small Italian enclave in Western Slavonia (Croatia)“

Дискусия:      16:00 – 16:15

Кафе-пауза: 16:15 – 16:30

 

ФОЛКЛОРИСТИКА, КУЛТУРОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ (3)

 

Конферентна зала (четвъртък, 21 април)

16:30 – 17:30

Председател: Лариса Вахнина

Лариса Вахнина (Украинска академия на науките)

„Ідентичність етнокультури національних меншин України в контексті сучасних глобалізаційних процесів“

Ирина Гришченко (Украински университет по биоресурси и природоизползване)

“Inter-ethnic Otherness and Alien in folklore of Ukraine”

Яна Мороз (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Женското срещу мъжкото чудо в разказите на циганите евангелисти“

Агата Рогощ (Познански университет „Адам Мицкевич“), Луциан Милица (Мадридски университет Компултенсе)

„Dynamics of the Aromanian (Vlach) identity in the communist and post-transition Albania – a case study of the village Andon Poçi“

Дискусия: от 17:30 – 17:45

 

Коктейл:    18:30

 

Петък, 22.04.2016 г.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

КУЛТУРОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ

 

Конферентна зала (петък, 22 април)

9:00 – 10:00

Председатели: Игор Данилевски, Георгиос Кардарас

Ирена Арсич (Нишки университет)

„Култура дубровачких срба католика у српској и хрватској историографији“

Евелина Джевиецка (Полска академия на науките)

„Българската реформация? Към въпроса за мултикултурния опит на Възраждането“

Георгиос Кардарас (Гръцка национална изследователска фондация)

„Pseudocaesarius on the early Slavs? A reconsideration from the cultural point of view“

Игор Данилевски (Национален изследователски университет „Висше икономическо училище)

„Государственная идеология в камне: литература древней Руси (XI–XVI вв.) и городское каменное строительство“

Дискусия:   10:00 – 10:15

Кафе-пауза: 10:15 – 10:45

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ

 

Конферентна зала (петък, 22 април)

10:45 – 11:45

Председатели: Калина Бахнева, Естела Банов

Калина Бахнева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Неромантическото пътуване на романтика Юлиуш Словацки до Светите земи“

Естела Банов (Университет на Риека)

„Narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi na prijelazu 19. i 20. stoljeća“

Лиляна Баич (Белградски университет)

„Култура смеха у наставној теорији и пракси“

Ясмина Йокич (Университет в Нови Сад)

„Насрадин-хоџа у српској књижевности: од збирки усмених прича до литерарне обраде“

Дискусия:  11.45 – 12.00

Обяд:   12:00 – 13:00

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ (2)

 

Конферентна зала (петък, 22 април)

13:00 – 14:00

Председатели: Ина Христова, Лиляна Банянин

Ина Христова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Постюгославската литературна емиграция: аспекти на културната другост и различие“

Лиляна Банянин (Торински университет)

“Post-Yugoslav literature between exile and migration”

Сузана Марянич (Институт за етнология и фолклористика, Загреб)

„Izbjeglička/humanitarna kriza: žilet-žica, kavezi, zidovi, ograde, lanci…: dramska i esejistička reakcija“

Златка Дюлгерова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Миграция на цитатите в романа на Дубравка Угрешич "Музеят на безусловната капитулация"

Дискусия:  14:00 – 14:15

Пауза:   14:15 – 14:30

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ (3)

 

Конферентна зала (петък, 22 април)

14:30 – 15:30

Председатели: Йеленка Пандуревич, Ивета Рашева

Йеленка Пандуревич (Университет в Баня Лука)

„Путнице у усменој књижевности (Литерарни топос као парадокс патријархалне културе)“

Ивета Рашева (Българска академия на науките)

„За литературната миграция и приказката "Борис, първи християнски цар на българите" от Йозефина Турноградска“

Даниела Петкович (Институт за литература и култура, Белград)

„Свој као туђин (Сукоб епских јунака из истог табора)“

Петя Младенова (Българска академия на науките)

„Кирило-методиевски традиции в чешкия барок“

Дискусия:  15:30 – 15:45

Кафе-пауза: 15:45 – 16:15

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ (4)

 

Конферентна зала (петък, 22 април)

16:15 – 17:00

Председатели: Илияна Чутура, Саня Пленкович

Илияна Чутура, Мая Димитрийевич (Университет в Крагуевац)

“Migration motif in the poetry of Đorđo Sladoje”

Саня Пленкович (Политехника, Риека)

“Migracije u zamišljene svjetove – imaginativna dvojnost prostora u formiranju poetičkog izričaja u stihovima Vladimira Vidrića”

Тин Лемац (Университет на Риека)

“Body, war, migration (semantic structures in the confessional poetic discourse of Jozefina Dautbegović)”

Дискусия:   17:00 – 17:15

 

Четвъртък, 21.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 159

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ

 

Аудитория 159 (Четвъртък, 21 април)

14:00 – 14:45

Председатели: Мая Анджелкович

Мая Анджелкович (Крагуевацки университет)

„Литерарно путовање као представљање себе и Другог: Држићев „Дундо Мароjе“

Ливия Екмечич (Белградски университет)

„Intertekstualni odnos: drame „Krčma na drumu” A. P. Čehova i Simovićeve drame „Čudo u ’Šarganu’“

Руслан Василев (Българска академия на науките)

„Културна уседналост и литературна миграция: театралната критика на Симеон Радев за драматургията на Станислав Пшибишевски“

Дискусия:   14:45 – 15:00

Кафе-пауза: 15:00 – 15:30

 

ЛИТЕРАТУРНА МИГРАЦИЯ (2)

 

Аудитория 159 (Четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:15

Председатели: Радмила Настич

Радмила Настич (Университет в Крагуевац)

“Смрт в Чикаго”

Бобан Чурич (Белградски университет)

„Из истории духовной жизни русской эмиграции в Сербии: Хоповский съезд (1925) и деятельность РСХД“

Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„"Емигранти" на Сл. Мрожек и невъзможната емиграция на интелектуалеца“

Дискусия:  16:15 – 16:30

Пауза:   16:30 – 16:45

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД

 

Аудитория 159 (Четвъртък, 21 април)

16:45 – 17:15

Председатели: Татяна Илеш

Татяна Илеш (Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек)

“Multikulturalni identitet grada Osijeka i u književnosti – od „Tragova prošlosti“ do „Unterstadta“

Гордана Тодорич

“Jevrejski Leskovac Žaka Konfina (novo čitanje)”

Дискусия:  от 17:15

 

Петък, 22.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 159

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. ЕЗИКЪТ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

Аудитория 159 (Петък, 22 април)

9:00 – 09:30

Председател: Камен Рикев

Камен Рикев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“/ Университет "Мария Склодовска-Кюри")

„Прозренията в Далчевия "Камък" интерпретативни проблеми на поетическия текст в мултукултурна среда“

Саня Крмар (Университет в Нови Сад)

„Видови амалгамисања домаћег и страног у поетској књизи „Прелест севера, Круг рачански, Дунавом“ Милосава Тешића“

Дискусия: 09:30 – 09:45

Пауза:  09:45 – 10:00

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. ПЪТЕПИСИ

 

Аудитория 159 (Петък, 22 април)

10:00 – 11:00

Председатели: Антоанета Балчева, Весна Тодоров

Антоанета Балчева (Българска академия на науките)

„Диалози между "европейското" и "националното" в пътеписите на Антун Густав Матош“

Мая Медан (Университет в Нови Сад)

„Cultural Otherness in Serbian and French interwar travelogues“

Весна Тодоров (Педагогически колеж, Крушевац)

„Us and Others in Travelogues for Children and Younga from Anthology ‘The World in my Pocket’”

Йелена Митрич (Крагуевацки университет)

„О парадоксима неоколонијалног „мултикултурализма“ и сусрету са другим културама у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа: „Дингово легло“ и „Рага“

Дискусия:  11:00 – 11:15

Обяд:   11:15 – 13:00

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. БИБЛИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. НАУЧНА МЕТОДОЛОГИЯ

 

Аудитория 159 (Петък, 22 април)

13:00 – 13:45

Председатели: Оксана Микитенко, Николета Пътова

Оксана Микитенко (Украинска академия на науките)

„Българските инскрипти в библиотеката на Иван Микитенко“

Карол Ковацки (Люблински католически университет „Йоан Павел II“)

„Poglądy M. Drahomanowa w ukraińskim i europejskim kontekście – ujęcie filozoficzne i kulturowe“

Катя Бакия (Университет в Дубровник)

„Studi sugli Slavi (Studije o Slavenima) Ivana Augusta Kaznačića i Orsata Meda Pucića“

Дискусия: 13:45 – 14:00

Пауза: 14:00 – 14:15

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. БИБЛИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. НАУЧНА МЕТОДОЛОГИЯ (2)

 

Аудитория 159 (Петък, 22 април)

14:15 – 15:00

Председател: Николета Пътова, Оксана Микитенко

Николета Пътова (Бългаска академия на науките)

„‘Българската литература‘ в три прочита“

Домагой Брозович (Загребски университет)

„Parohijalnost hrvatske književnosti i kulture u kontekstu druge Jugoslavije“

Искра Тасевска Хаджи-Бошкова (Университет „Св. Кирил и Методий” в Скопие)

„Проширување на наследените методолошки параметри (идентитетот и меморијата)“

Дискусия: 15:00 – 15:15

Кафе-пауза:  15:15 – 15:45

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИИТЕ. ПЕДАГОГИКА

 

Аудитория 159 (Петък, 22 април)

15:45 – 16:45

Председател: Тамара Джорджевич

Анна Мария Генчиова (Университет в Банска Бистрица)

„Migračná problematika a premeny multikulturalizmu v procese jej medializácie“

Тамара Джорджевич (Университет в Крагуевац), Миряна Стойнев (Нишки университет)

„Националне и глобалне вредности у наставним плановима и програмима и уџбеницима за Српски језик и књижевност“

Зона Мркал (Белградски университет)

„Однос националних и мултикултуралних садржаја у оквиру образовног предмета Српски језик и књижевност у Републици Србији“

Дискусия:  16:45 – 17:00

 

Събота, 23.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 150

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА. МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД

 

Аудитория 150 (Събота, 23 април)

10:45 – 11:45

Председател: Людмила Миндова

Людмила Миндова (Българска академия на науките)

„Езиците на града. Сараево в романа "Елияховият стол" на Игор Щикс“

Елица Маринова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски)

„Из лабиринта на големия град, или за какво мечтае продавачът на петлета“

Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски)

„Атина - поле на разнородното (книгата "Блянове край Акропола" на Димитър Шишманов)“

Тиха Бончева (Софийски университет „Св. Климент Охридски)

„Мултикултурни пространства в Пражките кафенета и кръчми“

Дискусия:   11:45 – 12:00

Пауза:  12:00 – 12:15

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. ТЕМАТА ЗА ВОЙНАТА

 

Аудитория 150 (Събота, 23 април)

12:15 – 13:00

Председатели: Марияна Бийелич

Марияна Бийелич (Загребски университет)

„Амбивалентна другост и трансгресии на границите в разказите на Йордан Йовков“

Боян Чолак (Институт за литература и изкуство, Белград)

„The image of Turks in Grigorije Bozovic’s prose until The First World War“

Васил Василев (Българска академия на науките)

„Войната като катарзис в разказите на Леонид Андреев и Георги Райчев“

Дискусия:   13.00 – 13.15

Обяд:    13:15 – 14:15

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. ЕЗИКЪТ КАТО МОСТ

 

Аудитория 150 (Събота, 23 април)

14:15 – 15:00

Председатели: Елена Дараданова

Весна Кожинкова (СОУ „Славчо Стоименски”)

„Уметноста како мост за надминување на културните разлики“

Ангелина Банович-Марковска (Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие)

„Балканското јазично богатство и лингвистичкиот пуританизам како лице и опачина на културната другост во романот “Балканвавилонци” на Луан Старова

Весна Мойсова – Чепишевска (Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие)

„Културната другост низ „течниот говор“ на поетскиот збор и фотографијата/цртежот“

Дискусия:   15.00 

 

 

Четвъртък, 21.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 149

 

КУЛТУРНА ДРУГОСТ. 17 –19 ВЕК. ДРУГИЯТ

 

Аудитория 149 (Четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

Председатели: Владимир Рисмондо, Надя Бойко

Владимир Рисмондо (Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек)

„Imagološki modeli «drugoga» u 18. stoljeću u Dalmaciji: primjeri putopisnog teksta i grafičke slike, te njihove suvremene transpozicije u hrvatskoj književnosti i medijima“

Надя Бойко (Украинска академия на науките)

„Специфіка зображення «Іншого» в українській прозі середини ХІХ ст.“

Наташа Чалдович (Нишки университет)

„Реторичко обликотворно начело наративног идентитета у делу дубровничанина дум Ивана Стојановиђа – старински проблем жанра у обзору новог историзма“

Чазим Хаджимейлич (Академия за изящни изкуства, Сараево), Росана Раткович (Северен университет, Копривница)

„Bosnian Sufi poets Sheikh Abdurahman Sirrija and Sheikh Abdulvehab Ilhamija“

Дискусия:   15:00 – 15:15

Кафе-пауза:  15:15 – 15:45

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ. ФОЛКЛОР

 

Аудитория 149 (Четвъртък, 21 април)

15:45 – 16:30

Председатели: Душан Живкович

Душан Живкович (Университет в Крагуевац), Йелена Младенович (Университет в Ниш)

„Односи митских аспеката и стилских карактеристика у српским и бугарским басмама“

Мария Шлюпич (Белгардски университет)

„Компаративни приступ народним епским песмама о Марку Краљевићу са мотивима добијања снаге, јуначких атрибута и сукоба са натприродним противницима у српској и бугарској усменој традицији“

Сузана Пейович (Белградски университет)

„Женидба и певање о Рељи Крилатици у јужнословенском контексту“

Дискусия:   16:30 

 

Петък, 22.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 160 Б

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

РЕНЕСАНС, БАРОК И ПРОСВЕЩЕНИЕ

 

Аудитория 160 Б (Петък, 22 април)

9:00 – 10:00

Председател: Анна Богуска

Анна Богуска (Полска академия на науките)

„Mnoštvo i raznolikost umjesto proglašenog jedinstva. Multikulturalizam i multilingvizam hrvatskog prosvjetiteljstva u Dalmaciji i Dubrovniku“

Моника Трояр (Словенска академия на науките)

„Seventeenth-Century Literature in Carniola at the Meeting Point of European Cultures and Languages“

Анте Топчич (Университет в Задар)

„Hektorovićev i Zoranićev odnos prema kulturi drugoga“

Ксения Банович (Загреб)

„Hrvatsko –bugarske usporednice i kulturna prožimanja, uz izložbu Jezik sveti mojih djedova i 200 objetnicu rođenija J. J. Strossmayera“

Дискусия:  10:00 – 10:15

Пауза:  10:15 – 10:30

 

ЛИТЕРАТУРНАТА ДРУГОСТ. ДРАМАТУРГИЯ

 

Аудитория 160 Б (Петък, 22 април)

10:30 – 11:15

Председатели: Йелена Квочка

Йелена Квочка (Сърбия)

„Dramaturgija scenskog prostora „Vučjaka“ (Buljan – Denić – Krleža)“

Ивана Пепич (Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек)

„Nadnaravno u dubrovačkim komedijama 17. i 18. stoljeća“

Татяна Дюришич-Бечанович (Черногорски университет)

„Kolonijalno Drugo u Njegoševim dramama ‘Gorski vijenac’ i ‘Lažni car Šćepan Mali’“

Дискусия:  11:15 – 11:30

Кафе-пауза:  11:30 – 12:00

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМАТУРГИЯ НА 20 ВЕК

 

Аудитория 160 Б (Петък, 22 април)

12:00 – 12:45

Председател: Добромир Григоров

Елена Гудзенко (Киевски държавен университет „Тарас Шевченко“)

„В „венке национальных культур“. Проблемы становления украинской драматургии в 20-х – 30-х годах ХХ века в оценке Николая Кулиша“

Александра Кузмич (Филологическа гимназия в Белград)

„Национална драма у мултикултурном свету или о (не)препознатој мимикрији“

Добромир Григоров (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

„Карел Чапек 1937. Болестта на човечеството като химическа метафора“

Дискусия:   12:45 – 13:00

Обяд:  13:00 – 14:00

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

РОМАНЪТ НА ХХ В. (ПРОБЛЕМИ НА ПОЕТИКАТА)

 

Аудитория 160 Б (Петък, 22 април)

14:00 – 14:45

Председател: Йелена Маричевич

Йелена Маричевич (Университет в Нови Сад)

„Intersection of culture in the prose by Milorad Pavic (Укрштаји култура у прози Милорада Павића)“

Часлав Николич (Университет в Крагуевац)

„Поетика културне другости у Роману о Лондону Милоша Црњанског“

Маргрета Григорова (Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“)

„Легендата за светицата с мъжко лице при Олга Токарчук и Якуб Арбес“

Дискусия:      14:45 – 15:00

Кафе-пауза:  15:00 – 15:30

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

РОМАНЪТ НА ХХ В.(ТЕМАТА ЗА ИСТОРИЯТА)

 

Аудитория 160 Б (Петък, 22 април)

15:30 – 16:30

Председател: Саша Шмуля

София Калезич-Джуричкович

„Сукоб цивилизација и култура у роману Ива Андрића „Травничка хроника““

Велимира Божилова (Софийски Университет „Св. Климент Охридски”)

„Играта на Нарцис. Съзнателният избор на човека в прозата на Ян Йоханидес и Рудолф Слобода“

Надя Реброня (Държавен университет в Нови пазар)

„Tradicionalno, istorijsko i individualno u romanu ,,Raška zemlja Rascija” Ćamila Sijarića“

Саша Шмуля (Университет в Баня Лука)

„Богумилство и идентитет у дјелу Антона Дончева и Мака Диздара“

Дискусия:   16:30

 

Събота, 23.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 149

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ПОЕЗИЯ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ

 

Аудитория 149 (Събота, 23 април)

9:30– 10:15

Председател: Фотини Христакуди

Горан Младенович (Университет в Нови Сад)

„Analysis of the motives of prayer and repentance in Psalm 37. King David“

Юлия Горидко (Киевско-Могиленска академия в Киев)

„Поезія українських символістів: проблема національної своєрідності та західноєвропейських і західнослов’янських впливів“

Катя Бакия (Университет в Дубровник)

„Studi sugli Slavi (Studije o Slavenima) Ivana Augusta Kaznačića i Orsata Meda Pucića“

Дискусия:   10:15 – 10:30

Кафе-пауза:  10:30 – 11:00

 

Аудитория 149 (Събота, 23 април)

11:00– 11:30

Председател: Юлия Горидко

Фотини Христакуди (Софийски университет „Св. Климент Охридски)

„Никос Кавадиас - поетът на морето“

Кристина Николовска (Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие)

„Националната клетка на поезијата во мултикултурен контекст
(во поезијата на Љубомир Левчев и Анте Поповски)“

Дискусия:   11:30 – 11:45

Кафе-пауза:  11:45 – 13:00

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ФОЛКЛОР И ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

 

Аудитория 149 (Събота, 23 април)

13:00– 13:45

Председател: Елена Михайлова

Луси Караниколова-Чочоровска (Университет „Гоце Делчев” в Щип)

„Морфологиjа на сепството и другоста во песната "Болен Доjчин" од Блаже Конески“

Митра Блажевска (СУГС Гимназия „Раде Йовчевски-Корчагин“)

„Културниот колаж во романите „Дива лига“ и „Невестата на змејот“ од Влада Урошевиќ“

Елена Михайлова (Софийски университет „Св. Климент Охридски)

„За руската приказка в съвременната анимация“

Дискусия:    13:45 – 14:00

Кафе-пауза:  14:00 – 14:15

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ. ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ В МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

 

Аудитория 149 (Събота, 23 април)

14:15– 15:15

Председател: Надежда Стоянова

Елка Димитрова (Българска академия на науките)

„Маргиналният интелектуалец“

Радостина Петрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски)

„Наднационалният културен диалог през 20-те и 30-те (в мемоарите на полски писатели)“

Людмила Сирик (Университет "Мария Склодовска-Кюри")

„Багатокультурність у житті та творчості українських неокласиків“

Надежда Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски), Калина Захова (Българска академия на науките)

„Личности и самоличности (стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература)“

Дискусия

 

Петък, 22.04.2016 г.

АУДИТОРИЯ 160

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕТИКА, КИНО

 

Аудитория 160 (Петък, 22 април)

9:00– 9:45

Председател: Владимир Колев

Оксана Ковацка (Ягелонски университет)

„Питання культурної та національної ідентичності в есеїстиці Оксани Забужко“

Мария Степич (Университет в Нови Сад)

„Филозофија Бенедета Крочеа у дјелу Владана Деснице“

Оливера Радулович (Университет в Нови Сад)

„Рајска лествица Светог Јована Лествичника у подтексту Андрићевих Знакова поред пута“

 

Дискусия:  9:45 – 10:00

Пауза:    10:00 – 10:15

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ФИЛОСОФИЯ, ЕСТЕТИКА, КИНО (2)

 

Аудитория 160 (Петък, 22 април)

10:15– 10:45

Председател: Владимир Колев

Якуб Микулецки (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Даоистични алюзии в поезията на Егон Бонди“

Владимир Колев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Чужденецът в „Аероград“ на Ал. Довженко“

Дискусия:      10:45 – 11:00

Кафе-пауза:  11:00 – 11:30

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ПРОЗАТА ОТ 21 ВЕК (КРИЗАТА НА ЦЕННОСТИТЕ)

 

Аудитория 160 (Петък, 22 април)

11:30– 12:15

Председател: Розалия Александрова

Розалия Александрова (Медицински университет в Пловдив)

„За ефекта на пеперудата или за двата романа на Нидал Алгафари "Боже, защо господ лъже?" и "Аллах, милост нямаш ли?"

Василиса Шливар (Университет в Баня Лука)

„Повесть „Метель“ Владимира Сорокина“

Сава Стаменкович (Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“)

„Сукоб култура у Тихани из Ерга, научнофантастичном роману за младе Предрага Урошевића“

Дискусия:    12:15 – 12:30

Обяд:  13:00 – 14:00

 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ.

ПРОЗАТА ОТ 21 ВЕК (КРИЗАТА НА ЦЕННОСТИТЕ)

 

Аудитория 160 (Петък, 22 април)

14:00– 14:45

Председател: Иван Держански

Ивана Сръбкова (Национална библиотека на Чехия)

„Georgi Gospodinov a Alek Popov – prozaici bulharští či nadnárodní?“

Ивана Ковачевич (Университет в Нови Сад)

„Aspekti Nacionalnog u romanu Saše Stanišića „Kako vojnik popravlja gramofon”“

Иван Держански (Българска академия на науките)

„Англия в славянските преводи на „Алиса в страната на чудесата“

Дискусия:  14:45

 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ИДЕНТИЧНОСТ, ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

Председатели: Самуел Коруниак, Милян Милкович

 

Тамара Ивахненко (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Мовна політика як складова політики мультикультуралізму в Україні“

Самуел Коруниак (Университет в Нитра „Константин Философ“)

„Diferenciačné prvky vojvodinskej slovenčiny ako jeden z hlavných etnosignifikačných vlastností vojvodinských Slovákov“

Милян Милкович (Университет в Прищина)

Снежана Перишич (Университет в Прищина)

„Вишејезичје и судбина културних и етничких идентитета у процесима глобализације и регионализације на Балкану“

Наталия Коленчикова (Университет в Банска Бистрица „Матей Бел“)

„Jazykové prejavy (slovenskej) národnej identity v prostredí sociálnych sietí“

Дискусия 15:00 – 15:15

Пауза 15:15 – 15:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, КНИЖОВЕН ЕЗИК

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:30

Председатели: Ангел Ангелов, Алица Тернова

Ангел Ангелов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Плурицентричните славянски езици“

Алица Тернова (Университет в Нитра „Константин Философ“)

„Stratifikácia národného jazyka a status spisovného jazyka na Slovensku a v Slovinsku“

Олена Климентова (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Вербально-сугестивний потенціал українськомовного релігійного дискурсу та грецькі й латинські сакралізовані запозичення“

Цветелина Цветанова (Русенски университет)

„Лингвокултурологични маркери на националната идентичност на етническите българи зад граница“

Дискусия 16:30 – 16:45

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

9:00 – 10:00

Председатели: Георги Митринов, Ваня Мичева

Георги Митринов (Българска академия на науките)

„Тенденции в езиковата ориентация на цариградските българи през ХХ в., по данни от епиграфските паметници в българското гробище в кв. Ферикьой“

Евелина Грозданова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Богослав Шулек и Загребската филологическа школа“

Ваня Мичева (Българска академия на науките)

„Свое и чуждо в езика на новобългарските дамаскини“

Лоретана Фаркаш (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

Тена Сесар (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

„Foreign influences on standardization processes of the Croatian language“

 

Дискусия 10:00 – 10:15

Пауза 10:15 – 10:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

10:30 – 11:15

Председатели: Дарка Хербез, Живорад Миленович

Дарка Хербез (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Настава лексике српског језика као страног“

Живорад Миленович (Университет в Прищина)

Бранко Ристич (Университет в Прищина)

„Иновативни модел диференциране наставе бугарског језика и књижевности у основним школама у Србији“

Мирослава Шевченко (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Категорія числа іменника у системі викладання української мови як іноземної“

Дискусия 11:15 – 11:30

Пауза 11:30 – 13:00

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ИСТОРИЯ НА ЕЗИКА

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

13:00 – 14:00

Председатели: Андрей Бояджиев, Милица Лукич

Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Как чуждото става свое. Етюди върху ранната славянска писменост“

Маргарет Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Песен на Песните в Берамския (Люблянския) глаголически бревиар“

Милица Лукич (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

Вера Крезич (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

„The Glagolitic script – establishment models and “new” semiotic theories“

Симеон Стефанов (Българска академия на науките)

„Рефлекси на еровата гласна и на сричкотворните ṛ и ḷ в чакавски текст на житието на св. Екатерина, писан на народен хърватски език от периода XIV-XV в.“

Дискусия 14:00 – 14:15

Пауза 14:15 – 14:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ИСТОРИЯ НА ЕЗИКА

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

14:30 – 15:30

Председатели: Марияна Цибранска-Костова, Тамара Лутовац

Марияна Цибранска-Костова (Българска академия на науките)

„Приписката-паметта на езика (Ръкопис № 873 от НБКМ от двете страни на Дунава през 16-17) век“

Тамара Лутовац (Университет в Крагуевац)

„Напомене о правопису и језику Зборника слова и поука

Ксения Милованович (Университет в Белград)

„Богородичиночудо о одбраниЦариграда у српском и бугарскомпреписуизманастираХиландара“

Наташа Спасич (Университет в Крагуевац)

„Употреба акценатских знакова у преписима Душановог законика“

 

Дискусия 15:30 – 15:45

Пауза 15:45 – 16:00

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ИСТОРИЯ НА ЕЗИКА

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

16:00 – 16:45

Председатели: Олга Албул, Петко Петков

Олга Албул (Лвовски национален университет „Иван Франко“)

„Африката ДЖ у болгарській та українській писемності: пошуки графічного позначення“

Инна Царалунга (Хмелницки национален университет)

„Південнослов’янські мовні елементи в українсько-молдавських грамотах XIV – XV ст.“

Петко Петков (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Славянските преводи на Слово за шестия псалм от Анастасий Синаит“

 

Дискусия 16:45 – 17:00

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (събота, 23 април)

9:00 – 9:45

Председатели: Радивое Младенович, Кента Сугаи

Радивое Младенович (Университет в Крагуевац)

„Последице међујезичког контакта на фонолошко-фонетском плану у српским говорима југозападног дела Косова и Метохије“

Олга Паламарчук (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

Чмир, Олена Романивна (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Південно- і західнослов᾽янські мови в Україні: історія та сучасний стан“

Кента Сугаи (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Структура на дясната дислокация и удвояването в гребенския преселнически говор“

Дискусия 9:45 – 10:00

Пауза 10:00 – 10:15

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ОНОМАСТИКА

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (събота, 23 април)

10:15 – 11:00

Председатели: Гергана Петкова, Дубравка Ившич

Божена Болеста-Врона (Белостокски университет)

„Женские имена в назвыниях часов“

Гергана Петкова (Медицински университет – Пловдив)

„За руските женски лични имена, образувани от римско митологично име“

Дубравка Ившич (Институт за хърватски език и езикознание)

Анкица Шимпрага (Институт за хърватски език и езикознание)

„A Contribution to the Study of the Reflections of the Saint's Name Antun in Croatian Anthroponymy“

Дискусия 11:00 – 11:15

Пауза 11:15 – 11:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, МОРФОЛОГИЯ

 

Заседателна зала 1, Ректорат, Южно крило, ет. 1 (събота, 23 април)

11:30 – 12:00

Председатели: Павлина Мартинова-Иванова, Мая Радичева

Павлина Мартиннова-Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„За употребата на миналото деепричастие в украинския език“

Мая Радичева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Свое и чуждо (релевантно и неприложимо) в някои класификации на падежните значения и използването им при сравнителен диахронен анализ“

Дискусия 12:00 – 12:15

 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ТЕРМИНОЗНАНИЕ

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

Председатели: Надежда Николова, Олга Бергер

Олга Бергер (Масариков университет)

„Синтаксическая терминология в русском и чешском языках: сопоставительный аспект“

Надежда Николова (Българска академия на науките)

„Структурно-семантически особености на съвременната медицинска терминология – славянски паралели“

Ирина Василяйко (Лвовски национален университет „Иван Франко“)

„Своє та чуже в українській кінематографічній термінології“

Йоанна Врона (Белостокски университет)

„Терминологическая лексика связаная с миграцей в русском и польском яхыках“

Дискусия 15:00 – 15:15

Пауза 15:15 – 15:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:15

Председатели: Красимира Колева, Жана Станчева

Красимира Колева (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

Десислава-Девора Атанасова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“)

„Националното в българската и руската военна концептосфера“

Жана Станчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Zdrowie to skarb. Концептът ЗДРАВЕ в българската и полската езикова картина на света“

Радостина Стоянова (Санктпетербургски държавен университет)

„Концептът „горя/горене“ в славянските версии на „Постническите слова“ на Исак Сирин (върху материал на лексикална вариативност в слово 21 от версия А и слова 10-14 от версия В)“

Дискусия 16:15 – 16:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

9:00 – 10:00

Председатели: Елена Раденкова, Галина Тимошик

Людмила Чернишова (Мински лингвистичен университет)

„Бинарность в русской паремиологической картине мира“

Елена Раденкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Основни начини на трансформация на руските паремии в публицистиката“

Галина Тимошик (Лвовски национален университет „Иван Франко“)

„Міжетнічні взаємини в мовних візіях (на матеріалі „Галицько-руських народних приповідок“ Івана Франка)“

Алена Заборска (Университет в Банска Бистрица „Матей Бел“)

„Reflection of National and Ethnic Stereotypes in Slovak Jokes“

Дискусия 10:00 – 10:15

Пауза 10:15 – 10:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

10:30 – 11:15

Председатели: Ана Васунг, Наталия Скиба

Лиляна Коленич (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

Силвия Чурак (Университет в Осиек „Й. Ю. Щросмайер“)

„Our own and foreign in old Croatian idioms“

Ана Васунг (Университет в Загреб)

„Stranileksemiunacionalnojfrazeologiji (naprimjerimabugarskihihrvatskihfrazema)“

Наталия Скиба (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Фразеологічні трансформи в українському медіапросторі“

Дискусия 11:15 – 11:30

Пауза 11:30 – 13:00

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

13:00 – 14:00

Председатели: Свитлана Мартинек, Олга Сахарова

Свитлана Мартинек (Лвовски национален университет „Иван Франко“)

„The US/THEM opposition in the consciousness of Polish, Russian, and Ukrainian speakers“

Виктория Овдиюк (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Діалог свого і чужого в україномовному рекламному тексті“

Олга Сахарова (Национална музикална академия на Украйна „П. И. Чайковски“)

„Концепти Свій-Чужий в українській мовній картині світу“

Елисавета Гусева (Московски държаден университет „Л. В. Ломоносов“ / Университет в Нови Сад)

„Русский язык и культура в восприятии сербских студентов, изучающих русский язык“

Дискусия 14:00 – 14:15

Пауза 14:15 – 14:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕТНОЛИНГВИСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

14:30 – 15:15

Председатели: Витка Делева, Диляна Денчева

Витка Делева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„За проблемите на семантичното описание на перифразата като средство за вторична номинация“

Диляна Денчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Лов, риболов, война. Концептуализация на флирта и прелъстяването в славянските езици“

Ян Хулея (Карлов университет)

„Opposition Prague – Ostrava in the perspective of cognitive linguistics“

 

Дискусия 15:15 – 15:30

Пауза 15:30 – 15:45

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ОНОМАСТИКА

 

Заседателна зала 2, Ректорат, Северно крило, ет. 1 (петък, 22 април)

15:45 – 16:30

Председатели: Мая Влахова-Ангелова, Володимир Чумак

Володимир Чумак, Васильович (Украинска национална академия на науките)

Олександра Малаш (Украинска национална академия на науките)

„Лексикално-семантични особености на растителни имена в българските говори в Украйна“

Божица Кнежевич (Университет в Источно Сараево)

„Оними као стилско средство у поетском изразу Ђорђа Сладоја“

Мая Влахова-Ангелова (Българска академия на науките)

„Топонимия и идентичност: стратегии за изграждане на национална идентичност чрез географските имена“

 

Дискусия 16:30 – 16:45

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ПРАГМАТИКА

 

Аудитория 160 Б, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

Председатели: Неда Павлова, Райна Камберова

Неда Павлова (Българска академия на науките)

„За метаморфозите на едно междуметие (граматикализация и прагматикализация на междуметието "хайде" в български и сръбски)“

Райна Камберова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

На Україні или в Україні или когато един предлог е значещ за независимостта на една държава“

Николина Нечаева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Реализация на прагматичните функции на деминутивите в реквестивните речеви актове“

Силвия Петкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Обръщението като обект на социопрагматиката: поглед към метакомуникативното равнище на руския диалогичен дискурс“

Дискусия 15:00 – 15:15

Пауза 15:15 – 15:30

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, СИНТАКСИС

 

Аудитория 160 Б, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:30

Председатели: Светла Джерманович, Стилиян Стойчев

Светла Джерманович (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

„Прояви на категорията таксис в съвременния сръбски език“

Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет)

„Придаточные с союзом без да и их русские параллели“

Саня Джурович (Университет в Крагуевац)

Милка Николич (Университет в Крагуевац)

„Нове именичке речи у прози Мирјане Стефановић (граматичка и стилистичка анализа)“

Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Изразяване на релативност в плана на миналото в съвременния български и съвременния чешки език“

Дискусия 16:30 – 16:45

 

ПРЕВОД И МНОГОЕЗИЧИЕ

(Кръгла маса, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. дфн Искра Ликоманова)

 

Аудитория 149, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (петък, 22 април)

9:00 – 10:00

Председатели: Радост Железарова, Светла Томанова

Иванка Гугуланова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Идеите в научната биография на проф. Искра Ликоманова“

Василка Радева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Към проблематиката на славяно-славянския превод“

Радост Железарова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Многоезичието в славяно-славянския превод на фразеологизми“

Светла Томанова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

„Превод на устойчиви словосъчетания с етнически маркер“

Дискусия 10:00 – 10:15

Пауза 10:15 – 10:30

 

ПРЕВОД И МНОГОЕЗИЧИЕ

(Кръгла маса, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. дфн Искра Ликоманова)

 

Аудитория 149, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (петък, 22 април)

10:30 – 11:30

Председатели: Маргарита Младенова, Ценка Иванова

Ценка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

„Тематична лексика, славянски колокации и превод“

Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Преводът – едно прагматическо приключение“

Соня Христова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

„Социолингвистични аспекти на единиците от тематична   группа „Обръщение“ в дворянския и викторианския   речев етикет (върху примери от руската и английската художествената литература през ХІX -ти век)“

Валентина Седефчева (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

„Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романа „Преселения“ на М. Църнянски)“

Дискусия 11:30 – 11:45

Пауза 11:45 – 13:00

 

ПРЕВОД И МНОГОЕЗИЧИЕ

(Кръгла маса, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. дфн Искра Ликоманова)

 

Аудитория 149, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (петък, 22 април)

13:00 – 14:15

Председатели: Йовка Тишева, Йорданка Трифонова

Ничка Бечева (Белградски университет)

„Предизвикателства на близкородствените езици при превода на терминологична лексика“

Гинка Бакърджиева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Крематорът на Ладислав Фукс – специфика на собствените имена и проблеми на превода“

Олена Сирук (Киевски национален университет „Тарас Шевченко“)

„Культурно марковані реалії в українських та болгарських паралельних перекладах“

Йовка Тишева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Синтаксисът на българската разговорна реч – 22 години по-късно“

Йорданка Трифонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Преводачът на Яворов“

Дискусия 14:15 – 14:30

 

 

Премиера на „Кратък словашко-български финансов речник“ (2015)

 

Автори: Величко Панайотов и Диана Иванова

 

Заседателна зала 2, Ректорат, петък, 22 април, 18:00 часа

 

(Речникът е подготвен по проект № 149/НИД за 2013 г. (Фонд „Научни изследвания“) от научен екип с ръководител доц. Величко Панайотов.)

 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, СЛОВООБРАЗУВАНЕ

 

Аудитория 160 Б, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (събота, 23 април)

9:00 – 9:45

Председатели: Иван Петров, Мартина Крамарич

Игор Хрушч (Лвовски национален университет „Иван Франко“)

„Словотвірна активність суфіксів турецького походження у болгарській мові“

Иван Петров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Някои славяно-германски паралели в структурата и произхода на деминутивните суфикси“

Мартина Крамарич (Институт за хърватски език и езикознание)

„Njemački kalkovi koji su u hrvatski jezik ušli posredstvom češkoga jezika“

Дискусия 9:45 – 10:00

Пауза 10:00 – 10:15

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЛЕКСИКОЛОГИЯ

 

Аудитория 160 Б, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (събота, 23 април)

10:15 – 11:15

Председатели: Людмила Фьодорова, Албена Стаменова

Ирина Процик (Национален университет „Киево-Могилянска академия“)

„Своє та чуже в українській футбольній лексиці першої половини ХХ століття”

Людмила Фьодорова (Руски държавен хуманитарен университет)

Свое и чужое в заимствованной лексике русского языка“

Олга Сорока (Лвовски национален университет „Иван Франко“/ Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Свои проблеми с чуждите думи в съвременния български и украински език“

Албена Стаменова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Лексикални старобългаризми в съвременния ураински и круски книжовен език“

Дискусия 11:15 – 11:30

Пауза 11:30 – 13:00

 

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, МНОГОЕЗИЧИЕ, ЛЕКСИКОЛОГИЯ

 

Аудитория 160 Б, Ректорат, Централна сграда, ет. 4 (събота, 23 април)

13:00 – 14:00

Председатели: Марияна Парзулова, Станка Панова

Марияна Парзулова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“)

„Своето като чуждо и чуждото като свое в лексикографски, енциклопедичен и медиен контекст“

Димитър Колев (Българска академия на науките)

„Интернационализация на лексиката от областта на спорта в българския и чешкия език“

Кристияна Симеонова (Българска академия на науките)

„За националното и интернационалното в съвременния български и руски език /с оглед на обществено-политическата лексика“

Станка Панова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

„Един опит за комуникативен речник на българските наречия“

Дискусия 14:00 – 14:15

 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ В ЧЕСТ НА

ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

в рамките на Тринадесетите славистични четения,

София, 21-23 април 2016 г.

 

 

ОБЩА СХЕМА НА ЗАСЕДАНИЯТА на ЮБИЛЕЙНАТА СЕСИЯ

 

 

21.04.2016 г., четвъртък

09.00 – 12.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ – пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

10:00 – 10:30 – Откриване на Тринадесетите славистични четения, АУЛА

 

10:45 – 11:15 – Откриване на Юбилейната сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, Първа заседателна зала

 

11:15 – 13:00 – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ на Юбилейната сесия, Първа заседателна зала

13:00 – 14:00 – Обедна почивка

14:00 – 18:00 – Заседания на Първа секция, Аула

18:30 - Коктейл, ресторант „Алма матер“

     

22.04.2016 г., петък

Зала

Сутрин

Следобед

Аула

09:30 – 13:00 – Втора секция

 

14:00 – 18:00 – Трета секция

124 аудитория

09:30 – 13:00 – Четвърта секция

14:00 – 18:30 – Пета секция

       

 

21.04.2016 г., четвъртък, Първа заседателна зала

10:45 – 11:15 – ОТКРИВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНАТА СЕСИЯ В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

 

11:15 – 13:00 – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Йовка Тишева

Виктор Храковский (Институт лингвистических исследований Российской Академии наук)

Глаголы памяти: семантика, морфология, синтаксис

Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

Степените за сравнение: компаратив, суперлатив, апроксиматив, елатив, екватив, ексцесив

Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия)

Частицата да не би като маркер на апрехензивно значение в български език

Иван Куцаров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За термина минало неопределено време

Людмила Попович (Белградски университет, Сърбия)

О формах страдательного залога плюсквамперфекта в сербском языке в сравнении с данными болгарского языка

Игор Мельчук (Монреалски университет, Канада)

О двух семантических отношениях между переходным глаголом V и соответствующим возвратным глаголом V-ся в русском языке

 

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Четвъртък, 21.4.2016 г.

Юбилейна сесия, ПЪРВА СЕКЦИЯ

Аула (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

 

Председател: Зигрун Комати

Зигрун Комати (Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България)

Българският адмиратив и неговия превод на немски

Емилия Денчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Познава ли готският инфинитивна конструкция от типа на конструкцията dativus cum infinitivo в старобългарския?

Motoki Nomachi (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University)

Is the Kashubian numeral jeden ‘one’ an indefinite article?

Светлана Питкевич  (Институт за български език)

Методологическата двойственост на лингвистичното и интердисциплинарното

 

Дискусия:   15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

Аула (четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:30

Председател: Пенка Пехливанова

Пенка Пехливанова, Лилия Бурова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Новите „местоимения“ в медийната реч

Мария Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Семантика и употреба на местоимението тогава в стиловете на българския книжовен език

Савелина Банова (СУ „Св. Кл. Охридски“)

Местоименните клитики в българския език при "изкуствен" езиков контакт

Георги Колев (СУ „Св. Кл. Охридски“)

Отново за местоименните изоглоси в българския език

Дискусия:   16:30 – 16:45

 

Аула (четвъртък, 21 април)

16:45 – 17:45

Председател: Красимира Чакърова

Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Към въпроса за безпредставъчните имперфективи в съвременния български език

Верка Сашева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Прагматична значимост нa някои граматически значения на глагола в българския език

Петя Бъркалова (Пловдивски университет „П. Хилендарски“)

Функционалният възел CP (група на комплементизаторите)  и синтаксисът на въпросителните  думи

 

17:45 – 18:00 – Дискусия

18:30 - Коктейл

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ВТОРА СЕКЦИЯ

Аула (петък, 22 април)

9:30 – 10:45

Председател: Юлияна Стоянова

Велка Попова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

Първи стъпки в овладяването на модалността в български език. Корпусно изследване

Юлияна Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Координацията в полски и български: ранна онтогенеза

Добрина Даскалова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

Комуникативно-прагматични модели за изразяване на достоверност в българския език

Мария Жерева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Диктум и модус на отказа като отрицателна реакция на подбуда

Весела Шушлина (СУ „Св. Климент Охридски“)

Изразяване на оценъчно отношение в конструкции с възпроизведена реч

 

Дискусия: 10.45 -11:00

Кафе-пауза: 11:00 – 11:15

 

Аула (петък, 22 април)

11:15 – 12:45

Председател: Петя Асенова

Петя Асенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Днешната морфология – вчерашен синтаксис

Йовка Тишева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтактични конструкции с личното местоимение то в процес на граматикализация

Милена Попова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтаксис и прагматика

Димка Савова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Обобщенолични изказвания с десемантизираната лексема човек в българския език

Дискусия: 12.45 -13:00

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ТРЕТА СЕКЦИЯ

Аула (петък, 22 април)

14:00 – 15:00

Председател: Радка Влахова

 

Светла Коева (Институт за български език)

За аргументността

Радка Влахова (СУ „Св. Климент Охридски“)

За предложната група в аргументна позиция в български (макророля Повлиян)

Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“)

Синтактично поведение на притежателните клитики в българския език

Цветомира Венкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Промени в отразяването на американския генеративен модел в българското езикознание след 1989 година

 

Дискусия:  15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

Аула (петък, 22 април)

15:30 – 16:30

Председател: Максим Стаменов

Максим Стаменов (Институт за български език)

Езикови контакти, синтаксис и прагматика

Елена Хаджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтактична интерференция между българските и руски прости изречения

Венера Матеева-Байчева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Сложните изречения в онтогенезата на езика и при овладяване на български като чужд

Искра Добрева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Ареални структури в синтаксиса на испаноеврейската езикова разновидност на Балканите

 

Дискусия:   16:30 – 16:45

Почивка:  16:75 – 17:00

 

Аула (петък, 22 април)

17:00 – 18:00

Председател: Атанас Атанасов

Мария Тодорова, Цветана Димитрова (Институт за български език)

Родително-дателни конструкции в рамките на фразеологизацията

Атанас Атанасов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Предлогът „в“ в предикативна позиция

Рени Манова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Към класификацията на видовете дейксис

 

Дискусия:  17:45 – 18:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ, 124 аудитория

124 ауд. (петък, 22 април)

09:30 – 10:30

Председател: Марина Джонова

Бистра Андреева, Снежина Димитрова (Саарландски университет, Германия)

Взаимодействие на интонацията и информационната структура в изречения със SVO и OVS словоред в българския език

Гергана Падарева-Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

Интонацията в контекста на теорията на релевантността

Биляна Овчарова (Лесотехнически университет/ СУ „Св. Кл. Охридски“)

Някои наблюдения върху предпоставянето в българския и английския език

Марина Джонова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Прагматика и индиректни речеви актове

 

Дискусия:  10:30 – 10:45

Кафе-пауза: 10:45 – 11:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

11:00 – 11:45

Председател: Антония Замбова

Антония Замбова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Стилът като текстоизграждащ компонент

Ванина Сумрова (Институт за български език)

За родовите колебания на заемките в българския език

Красимира Петрова  (СУ „Св. Климент Охридски“)

Релативите (или комуникативите) между морфологията, синтаксиса и прагматиката

Дискусия:  11:45 – 12:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

12:00 – 12:45

Председател: Екатерина Търпоманова

Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Преизказни и дубитативни форми в препредавано собствено изказване

Екатерина Търпоманова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Евиденциалност, адмиративност, презумптивност: начини на изразяване и значения в балканските езици

Стефка Фетваджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Аорист в български и гръцки

Дискусия:  12:45 – 13:00

 

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ПЕТА СЕКЦИЯ, 124 аудитория

124 ауд. (петък, 22 април)

14:00 – 15:00

Председател: Вера Маровска

Тодор Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски“)

Събирателните имена в диалектите

Вера Маровска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За изразяването на някои граматически признаци на българския глагол

Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За прагматичния компонент в семантиката на детерминацията

Дискусия:  15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

124 ауд. (петък, 22 април)

15:30 – 16:45

Председател: Светлана Славкова

Светлана Славкова (Болонски университет, Италия)

Общофактическото значение на несвършения вид в руски език в светлината на неговите темпорални съответствия в българския

Ласка Ласкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Още един път за относителните времена

Таня Августинова (Саарландски университет, Германия)

За ролята на клитиките в българската граматика

Петя Осенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Корпусен поглед към семантичните роли

Силвена Ставрева (Медицински университет, Варна)

Някои синтактични особености на рекламните текстове за лекарствени продукти в комуникативен план

Дискусия:   16:45 – 17:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

17:00 – 18:15

Председател: Атанаска Атанасова

Атанаска Атанасова, Екатерина Габровска (Институт за български език)

За интеракцията между бързо и за-префигираните глаголи в съвременния български книжовен език

Биляна Радева-Гезенчова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Зависимост между словообразувателния суфикс и значението на прилагателното име

Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

За някои прагматични маркери във форумите на bg-mamma

Галя Нинова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Албанското съкратено минало причастие в балкански контекст

Йорданка Велкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Деморфологизиране на фонемни редувания в множествено число

Дискусия – 18:15 – 18:30