uni-su3

 

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

Mеждународна научна конференция

Филологическият проект – кризи и перспективи

 

 

Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

24, 25 април 2015 г.

 

Регистрация на участниците:

·   24 април, петък, 9 - 10 часа, Зала 1

·   24 април, петък, 12 - 13 часа, Зала 1

·   25 април, събота, 9 - 10 часа, Зала 1

 

 

ПРОГРАМА

 

Петък, 24 април 2015 г.

Зала 1

 

10:00 – 10:30 Откриване

10:30 – 12:00 часа, Пленарна сесия

Водещ: Николай Чернокожев

 

 • Валери Стефанов: Сезони на филологията
 • Ренета Божанкова: Макроанализът като филологическа алтернатива
 • Йовка Тишева: За устната реч в контекста на филологическата перспектива
 • Огнян Ковачев: Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии

 

13:00 – 14:45, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водеща: Ренета Божанкова

 

 • Милена Кирова: Канонът като филологически проект. Можем ли да говорим днес за женски литературен канон?
 • Виолета Герджикова: Филология преди филологията – номенклатура и иконография
 • Майа Фратева: Филологията и филологиите. Паралелни светове
 • Амелия Личева: Филология и световна литература
 • Костантин Адирков :  Постоянно(то) (променящото се) поле на филологията

 

14:15 – 14:45 Дискусия

14:45 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16:15, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водеща: Амелия Личева

 

 • Ирен Александрова: За неразумното начало
 • Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж. П. Вернан
 • Албена Вачева: Канон и филология
 • Николай Папучиев: Филологическият проект: антропологични предизвикателства

 

16:00 – 16: 15 Дискусия

16:15 – 16: 45 Кафе - пауза

 

16:45 – 18:00, Зала 2

Секция „Литературознание“

Водещ: Николай Папучиев

 

 • Мария Пилева: От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс
 • Диана Атанасова: Има ли нещо извън текстологията? Наблюдения върху един случай от старобългарската книжнина
 • Радостина Сотирова: Християнската молитва и нейната интерпретация  в българската поезия 

 

17: 30 – 18:00 Дискусия

 

13:00 – 14:45, 160 аудитория

Секция „Литературознание“

Водещ: Огнян Ковачев

 

 • Цвета Хубенова: Словото през Кафкианските интуиции – оптимистична трагедия
 • Дарин Тенев: Езици на котката
 • Биляна Борисова: Чавдар Мутафов: "стил", "nature morte" и "пейзаж" като авангардистични възможности в изкуството
 • Надежда Стоянова: Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век
 • Владимир Игнатов: „Душата на художника“: между възторга и покрусата

 

14:15 – 14:45 Дискусия

14:45 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16.15, 160 аудитория

Секция „Литературознание“

Водеща: Биляна Борисова

 

 • Десислава Узунова: Процесът раздвояване като идентификационна криза на субекта. Един прочит на разказа „Какво може да се случи нощем” от Светослав Минков
 • Александър Христов: Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев
 • Боряна Владимирова: Сецесион и криза.Рецепцията на българския символизъм след 1923 г.
 • Мария Русева: Фигурата на писателя в разказите на Димитър Шишманов

 

16:00 – 16: 15 Дискусия

16:15 – 16:45 Кафе - Пауза

 

16:45 – 18:00, 160 аудитория

Секция, „Литературознание“

Водеща: Мария Калинова

 

 • Славея Димитрова: Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане
 • Людмила Хр. Малинова: Българска поезия, създадена от жени, в края на 19 век
 • Надежда Александрова: Филологическият проект на Иван Богоров при превода на романа „Еничерите“ на Алфонс Роайе в на български език
 • Яница Радева: Измеренията на затвора и мемоарната литература след Освобождението

 

17:45 – 18:00 Дискусия

 

13:00 – 15:00, 150 аудитория

Секция „Езикознание“

Водещ: Маргарита Младенова

 

 • Красимира Алексова: Употреби на дубитатива в съвременния български език
 • Ласка Ласкова: Към характеристиката на дискурсните маркери в българския език
 • Петя Осенова: Понятието "опора" в лингвистиката: проблеми и алтернативи
 • Йовка Тишева и Марина Джонова: Граматични средства за маркиране на информационната структура
 • Bistra Andreeva, Jacques Koreman, William Barry: Prosodic Realization of Information Structure in Bulgarian: Local and Global Acoustic Correlates

 

14:15 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Кафе-пауза

 

15:00 – 16:30, 150 аудитория

Секция „Езикознание“

Водеща: Марина Джонова

 

 • Маргарита Младенова: Щрих към историята на глагола „бьрати“ в славянските езици
 • Андрей Бояджиев: Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци в Сирна събота
 • Мая Радичева: Основни тенденции в развоя на безпредложната падежна семантика в среднобългарски
 • Ваня Зидарова: Българската лексикална система и речевата практика в началото на ХХI век
 • Красимира Петрова: Преводни съответствия на междуметия според руско-български паралелни корпуси

 

16:00 – 16:15 Дискусия

 

19:00 Коктейл, Централно фоайе (пред Аулата)

 

 

Събота, 25 април

 

10:00 – 11:30, Зала 1

Секция „Литературознание“

Водеща: Ани Бурова

 

 • Юлияна Стоянова: "Адриана": езиците на нейното (само)описване
 • Добромир Григоров: „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото
 • Райна Камберова: Стереотипи за украинците в България и стереотипи за българите в Украйна
 • Гергана Златкова: За филологията, фантастиката и образованието накратко
 • Радостина Петрова: История на полската литература на Чеслав Милош и предизвикателствата на обучението по полска литература в чужбина

 

11:15 – 11:30 Дискусия

11:30 – 11:45 Кафе-пауза

 

11:45 – 13:00, Зала 1

Секция „Литературознание“

Водеща: Юлияна Стоянова

 

  • Ани Бурова: Образът на литературоведа в съвременната проза
  • Мария Калинова: Бъдещето на диалога. Отрицание и трансформации
  • Анна Алексиева: Чий е Ботев?
  • Николай Чернокожев: Филологията между смеха и печалната действителност

 

12:45 – 13:00 Дискусия

 

10:00 – 11:30 Нова конферентна зала

Секция „Литературознание“

Водеща: Камелия Спасова

 

 • Миглена Николчина: Епос и видео игра: кризата като метаморфоза
 • Наталия Христова: Лингвистичен капитализъм и режими на истина в съвременната дигитална среда
 • Елена Крейчова: Преподавателят по филологически дисциплини – специалист по ПР и мениджмънт?
 • Екатерина Солнцева-Накова, Владимир Манчев: Относно проблемите, свързани с мениджмънта на филологическите проекти

 

11:00 – 11: 30 Дискусия

11:30 – 11:45 Кафе-пауза

 

11:45 – 13:00, Нова конферентна зала

Секция „Литературознание“

Водеща: Ирен Александрова

 

 • Яна Мороз: Езици на прехода и граници на религиозната идентичност в устните разкази на циганите евангелисти
 • Мария Маринова: Селската сватба през 50-те години в Софийско
 • Ольга Харлан: Семиотика натюрморта в художественном тексте
 • Marco Klüh: „Hasta Slavista!“ За негодността на филологическия подход към съвременната проза на Виктор Пелевин
 • Камен Михайлов: Логофилът. Нормативността на езиковата описателност по Г. Гачев

 

12:45 – 13:00 Дискусия

 

10:00 – 11.15, 160 аудитория

Сесия „Петър Увалиев - медиаторът и неговите медии“

Водещ: Огнян Ковачев

 

 • Стоян Атанасов: Беседите на Петър Увалиев по радио "France Culture"
 • Светлозар Василев: Търнър през очите на Увалиев: две психоаналитични интерпретации
 • Петър Михайлов: Устойчивостта на един (не)каноничен жанр в българската литература или междутекстова съпоставка на похвални слова от X, XV, XIX  и  XX век
 • Огнян Ковачев: Проектът "Граматика на зрителното" на Петър Увалиев

 

11:00 – 11:30 Дискусия

 

10:00 – 11:15, Зала 2

Секция „Езикознание“

Водеща: Йовка Тишева

 

 • Валентин Гешев: Българският като един от съгласувателните индоевропейски езици в Европа
 • Алла Сердюк Михайловна: Восприятие движения во фразеологических полях славянских языков в свете антропоцентризма (на материале украинского, русского и болгарского языков)
 • Велислава Стойкова, Мария Шимкова, Даниела Майхракова, Катерина Гайдошова: Проектът “Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” - идеи и задачи
 • Таня Августинова: Формални аспекти на взаимната разбираемост между славянските езици

 

11: 00 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе-пауза

 

11:30 – 12:30, Зала 2

Секция „Езикознание

Водещ: Валентин Гешев

 

 • Андреана Ефтимова: Невербална комуникация или паралингвистика – интересува ли се лингвистиката от тях?
 • Анна Вусик: Языковая личность политика
 • Рени Манова: Семантичен обем на понятието приложна лингвистика в  някои англоезични, руски и български изследователски парадигми. Комуникативен и социокултурен подход при изучаване на български език от чужденци

 

12: 15 – 12: 30 Дискусия

 

13:30 Закриване, Зала 1