Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

                                                                       

П О К А Н А

 

4.24 konferencia

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да вземете участие в традиционния двугодишен форум на 24 и 25 април 2017 г., който ще бъде на тема:

 

НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ

Заглавието „Надмощие и приспособяване“ метафорично се позовава на сблъсъците и политиките в днешния свят, когато всяка научна област е провокирана да осмисля възможните проявления на колизията и успокояването ѝ – в доминация или в адаптиране към нови правила.

В рамките на Конференцията на Факултета по славянски филологии основните направления ще бъдат в областта на езика и на литературата.

 

І. Езиковедски четения

В съвременната лингвистика си дават среща множество подходи за интерпретация на езиковите явления, които нерядко отреждат приоритет на определено езиково равнище над останалите. Формално описание на езика или традиционен лингвистичен анализ, синхронен или диахронен подход, морфологично или синтактично равнище... Сблъсъкът на идеи, на езици, на езикови явления е възможност за взаимно проникване. Тазгодишната тема на форума включва широка гама от проблеми, сред които са следните (макар и не само те):

 • Отношенията между езиковите равнища през призмата на взаимната интерференция или на доминацията: фонетика и морфология; фонетика и лексикология; лексикология и морфология; морфология и синтаксис; семантика и синтаксис; прагматика и семантика.
 • Диахрония и синхрония в развитието на езика: аспекти на адаптацията, промяната, съжителството на различните езикови явления.
 • Езикови контакти, езикови съюзи, ареални или типологични явления: пътища на заемане и адаптация.
 • Книжовен език, териториални диалекти, социолекти: разнообразие или унификация.
 • Съвременните лингвистични теории като форми на надмощие или като варианти на приспособяване при конструирането на езиковата реалност.
 • Конкуриращи се методики и добри практики при обучението по български език в средното училище и при обучението по български като чужд.
 • Интердисциплинарната адаптация на езикознанието към задачите на културологията, антропологията, политологията, социалните науки.

 

ІІ. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на проф. Никола Георгиев

Напоследък хуманитаристиката е изправена пред предизвикателството да обосновава собствените си основания. Налага се разпознаване и критическо отнасяне към инстанциите, които налагат свои критерии в научния дискурс. Нужно е и да се приспособим към предизвикателствата на новите медии и да дадем своя отговор на напиращите импулси за разтваряне на литературата в полето на социалните отношения. Като реакция на изпълненото с драматични пресрещания съвремие каним колегията да дискутираме как функционират надмощието и приспособяването в следните тематични области:

 • Световни и малки литератури. Функционалност на географските, езиковите и политическите общности – балкански, славянски, европейски, западни литератури.
 • Приспособяването като съобразяване с литературни конвенции, средства и похвати на литературата. Мимезис, репрезентация, проектиране на свят.
 • Автономия и хетерономия на литературното поле. Литературност, автореференциалност, автопоезис.
 • Художествен превод, приспособяване и автономност на преводача.
 • Литературната адаптация и употребите на художествените произведения в другите изкуства и медиите.
 • Надмощие и приспособяване на представи за другостта – утопии и дистопии, фантастика и фентъзи.
 • Културна и интелектуална хегемония; мултикултурализъм; високо и ниско в културата.
 • Идеологическа доминация и съпротива. Конформизъм и неприспособимост в литературата.

 

Основни езици на конференцията: български и английски.

Срок за изпращане на заявките с резюме от 1500 до 1800 знака: 20 март 2017 г.

Срок за отговор на заявката: до 30 март 2017 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите ще бъдат публикувани в сборник в електронен онлайн вариант. Материалите ще бъдат реферирани, предвижда се индексиране в СЕЕОL (Central and Eastern European Online Library), а по възможност и в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Срок за изпращане на текстовете за публикуване30 юни 2017 г.

 

Такса за участие: 40 лв. или 20 евро (за чуждестранни участници). За доклади с повече от един автор се заплащат толкова такси, колкото автори присъстват на самата конференция.

 

Организационен комитет

Доц. д-р Красимира Алексова (председател)

Проф. д.ф.н. Румяна Станчева

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

Доц. д-р Диана Атанасова

Гл. ас. д-р Надежда Александрова

Гл. ас. д-р Мария Калинова


Заявка за участие