uni456

 

П О К А Н А

 

Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на Конференция с международно участие

 

БЪЛГАРИСТИЧНИ ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

 

Конференцията е посветена на 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Българистичните езиковедски четения ще се състоят на 19 и 20 ноември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Тематични направления:

 

  1. Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията

  2. Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи

  3. Съвременни морфологични и синтактични подходи

  4. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

  5. Вариантността, нормативността и кодификацията днес

 

Кръгли маси в рамките на Българистичните езиковедски четения:

  • Лингвистични аспекти на превода
  • Българистиката и езикът на медиите

 

Основни езици на конференцията: всички славянски езици, английски език.

 

Откриването на Международната конференция ще се състои на 19 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в Aula Magna на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в електронен формат. Предвижда се индексиране в СЕЕОL (Central and Eastern European Online Library).

 

Очакваме заявките Ви за участие до 30.05.2018 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Информация за одобрение на заявката очаквайте до 30.05.2018 г.

 

Заявка за участие

 

Организационен комитет

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Проф. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Марина Джонова

Доц. д-р Владислав Миланов

Гл.ас. д-р Стефанка Абазова