МЕЖДУНАРОДНО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, СОФИЯ

 

Покана за участие 

в ХІV международна конференция по социолингвистика на тема

ГРАДСКА КУЛТУРА И ЕЗИКОВО РАЗНООБРАЗИЕ

 

 

Уважаеми колеги,

 

Четиринадесетата международна конференция по социолингвистика се отлага за следващата или по-следващата година.

 

Международното социолингвистично дружество организира поредната Четиринадесeта конференция по социолингвистика, която ще се проведе на 15 и 16 октомври 2020 г. в аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Чест за организаторите е да Ви поканят на този утвърден и престижен научен форум, където ще бъдат представени новите достижения на интердисциплинарната хуманитаристика. Главната тема на конференцията се съсредоточава върху най-съществените съвременни проблеми на емпиричното езикознание. Езикът на града, който винаги е бил в основата на социолингвистичните занимания, предизвиква неостаряващ интерес, защото светът все повече придобива смесен характер, а именно градската среда е мястото, където се смесват езици и диалекти. Гражданите общуват по нови и обновени начини, преодоляват езикови бариери и разчупват шаблони, съзнателно или не изграждат социолингвистични норми, които спазват или пък прекрачват. Културите и езиците на градовете нямат хаотично битие, те са податливи на прецизен анализ, а методологията на социолингвистиката за пореден път следва да потвърди своята научна надеждност.

 

Теми:

  1. Езикови маркери в говоренето на различните градски прослойки
  2. Мезолектите и социолектите като последица от социалните взаимодействия
  3. Културата на градските общности, езиковата култура и езиковата политика
  4. Общественото мнение за езиковите процеси и езиковите нагласи
  5. Диглосията и билингвизмът в градските езикови ситуации
  6. Градският фолклор и езиковите игри
  7. Виртуалният град Интернет и езиковите практики
  8. Стиловите регистри на масмедиите
  9. Културните и езиковите контакти в градовете на Балканския полуостров

 

Очакваме Вашите заявки за участие до 1 юни 2020 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Няма да се приемат доклади извън общата тема на конференцията.

Отговор дали заявката е одобрена – 30 юни 2020 г.

 

Разходите за транспорт и настаняване, както и дневните, са за сметка на участника.

Не се предвижда такса правоучастие.

 

Докладите ще бъдат рецензирани от двама независими специалисти. Публикуването зависи от техните оценки.

Техническите изисквания за оформянето на докладите ще получите заедно с втората покана.

Докладите се предават в деня на конференцията, което е обвързано с изпълнението на проект.

 

Организационен комитет

 

Акад. Михаил Виденов – председател

Проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Проф. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Катя Исса

Проф. д.ф.н. Красимир Стоянов

Доц. д-р Павлина Кънчева

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Гл.ас. д-р Данка Апостолова