ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

 

посветена на 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН

 

Заглавие: ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО

 

Анотация: Темата на конференцията свежда вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа до един преднамерено знаков аспект: как живее изображението в света на вербалния и на невербалния текст.

 

Организационен комитет: проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ), проф. дфн Мирослав Дачев (НАТФИЗ), проф. дфн Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Калина Захова (Институт за литература при БАН), доц. д.ф.н. Морис Фадел (НБУ), проф. д-р Йоана Спасова-Дикова (Институт за изследване на изкуствата при БАН).

 

Дата и място на провеждане: 25-26 април 2023, НАТФИЗ

 

Обем на материалите: До 15 минути при представяне на доклада с предвидено време за дискусии.

Изискванията за обем и оформяне на докладите за публикация в реферирано издание ще бъдат уточнени след конференцията.

 

Срок за подаване на заявки за участие: 10 април 2023 г. на един от следните имейли:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.