Славянската литературна класика на екрана – Полската обществена и културна история през призмата на екранизираната литература

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. дфн Панайот Карагьозов

Анотация на учебната дисциплина:

Лекционният курс “Славянската (полската) литературна класика на екрана” е предназначен за студентите от магистърската програма Литература, кино и визуална култура, студентите от специалността Славянска филология и всички студенти в хуманитар­ните магистърски програми, интересуващи се от класическата полска литература и нейните екранни реализации.

Целта на курса е в компаративен порядък и единство да представи в хронологичен план възловите моменти от обществената и културна история на Полша, тяхното отражение в класическата художествена литература и филмовите им адаптации и актуализации през 20 и 21 век.

Курсът е базиран на издържали проверката на времето творби като “Quo vadis”, “Кръстоносци” и “С огън и меч” (Хенрик Сенкевич), “Пепелища” (Стефан Жеромски), “Задушница” и “Пан Тадеуш” (Адам Мицкевич), “Сватба” (Станислав Виспянски), “Бездомни хора” и „Предпролет” (Стефан Жеромски), “Обетованата земя” (Владислав Реймонт), “Нощи и дни” (Мария Дом­бровска), “Пепел и диамант” (Йежи Анджейевски) и др. Чрез “Фараон” (Болеслав Прус) и “Quo vadis” (Х. Сенкевич) ще бъдат представени и коментирани полските художествени гледни точки към световната история, а чрез “Тютюн” (Димитър Димов) и “Обетованата земя” (Ст. Жеромски) - типологическите сходства и разлики между нашата и полска литература и кинематография.

По време на занятията ще бъдат прожектирани части от разглежданите филми и ще се обсъждат особеностите и различните типове трансформации, настъпващи при “превода” на литературните произведения на езика на киното.

Предварителни изисквания:

Участие в магистърската програма Литература, кино визуална култура и/или завършен 8 семестър на магистърска програма след средно образование Славянска филология. Изискват се базисни знания за европейската и славянската обществена и културна история.

Очаквани резултати:

Завършилите курса ще придобият умения да се ориентират в славянското културно времепространство, да сравняват оригиналния литературен материал с филмовата му адаптация и да съотнасят български художествени феномени с техни славянски и европейски съответници.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Хенри Сенчевич/ Йежи Кавалерович QuoVadis, 2001.

Християнството - основа на европейската цивилизация. Духовната сила срещу физическата и административната мощ. Опозициите власт-изкуство и изкуство-псевдоизкуство.

2

2

Хенри Сенкевич/ Александър Форд Кръстоносци, 1960.

Полша през периода на Средновековието. Еманципацията на поляците от Немския кръстоносен орден. Битката край Грунвалд през 1410 г. Възприемане на филма през 60-те години на 20 в. от полската публика.

2

3

Хенри Сенкевич/ Йежи Хофман С огън и меч, 1999.

Полша през периода на Ренесанса и барока. „Златната” шляхтишка свобода. Правото на свободно вето, изборен крал; етническа и религиозна толерантност през Ренесанса и постепенната дегенерация на полската аристокрация през периода на барока. Войните на поляците през ХVІІ в. с турци, шведи, татари и украинци.

2

4.

Адам Мицкевич/ Анджей Вайда Пан Тадеуш, 1999.

Подялбата на Полша между Русия, Австрия и Прусия. Полският литературен романтизъм и политическата му „експлоатация” през втората половина на 20 век - поемата Задушница в театъра и киното.

2

5.

Стефан Жеромски/ Анджей Вайда Пепелища, 1965 и

Станислав Виспянски/ Анджей Вайда Сватба, 1973.-

Наполеоновите войни и полското освободително движение. Разминаване на мечти и действие. Сценичните похвати в екранизацията на Сватба.

2

6

Стефан Жеромски/ Влодимеж Хаупе Бездомни хора (Доктор Юдим), 1975.

Полският литературен позитивизъм. Моралът на лекаря и човека. Ролята на интелигенцията в обществото.

2

7

Владислав Реймонт/ Анджей Вайда Обетованата земя, 1975.

Разлика между роман и сценарий. Контаминиране на романови персонажи в един филмов герой. Типологически сходства и разлики между натрупването на капитала в Полша и България. Типологически прилики и разлики с Тютюн на Димитър Димов/ Никола Корабов.

2

8

 Стефан Жеромски/ Филип Байон Предпролет, 2001.

Режимът на санацията в Полша между Двете световни войни. Митът за стъклените домове. Полският литературен и филмов партоцентризъм.

2

9

Ярослав Ивашкевич/ Анджей Вайда Госпожиците от Вилко, 1979 и Ярослав Ивашкевич/ Изабела Цивинска Любовниците от Марона, 2005.

Естетизмът на Ивашкевич.

2

10

Анджей Муларчик/ Анджей Вайда Катин, 2007.

Пактът Рибентроп-Молотов и последствията за полша и Европа. Полша по време на Втората световна война и непосредствено след войната. Истината срещу лъжата. Славяните и двата типа тоталитаризъм. Отговорността на съвременниците за миналото.

Филмът на Антони ѝкраузе Смоленск, 2016 – своеобразно продължение на Катинската трагедия?

2

11

 Йежи Анджейевски/Анджей Вайда Пепел и диамант, 1958.

Установяване на комунистически режим в Полша. Дилемите личен-обществен живот и дълг-любов.

2

12

Анджей Вайда Човекът от мрамор, 1976, Човекът от желязо, 1981 и Валенса – човек на надеждата, 2013.

Епохата на Солидарност. Обикновеният човек срещу тоталитаризма.

2

13

Творчески портрет на носителя на Оскар за 2000 г. - режисьорът Анджей Вайда.

Славянските филмови оскари.

2

14

Филмите на Роман Полански.

Холокостът в полската литература и кино (Корчак, Пианистът и др.).

2

15

Заключителна дискусия.

2

 

Семинарни занятия

 

Тема:

Хорариум

1

Защо филмираме литературната класика?

1

2

Филмираната литературна класика като актуализиране на историята.

1

3

Трилогията на Хенрик Сенкевич „С огън и меч”, „Потоп” и „Пан Володейовски” като предходник на филмовите сериали.

1

4.

Ограничените неограничени възможности на полските филмови творци в периода на социализма.

1

5.

Езоповският език на полските филми.

1

6

Преходът от литературоцентричност към киноцентричност в полската култура в средата на 20 век.

1

7

Полското кино в България.

1

8

 Ян Енглерт в ролята на отец Ередия в Осъдени души, 1975 на Д. Димов/ В. Радев.

1

9

Прилики и разлики в екранизацията на литературната класика в Полша и България.

1

10

Естетика и идеология на полското кино през 50-те и 60-те години на 20 век.

1

11

 Най-известните полски режисьори и актьори.

1

12

Ролята на полското кино за прехода от тоталитаризъм към демокрация.

1

13

Ролята на полското кино за прехода от тоталитаризъм към демокрация - продължение.

1

14

Типология на филмите за холокоста.

1

15

Защо полските филми „изчезват” от българските екрани?

1

 

Конспект за изпит

 

Въпрос

1

Християнските корени на европейската цивилизация в полската литература и киното

2

Полският поглед към културната античност

3

Политическа еманципация на поляците от немците

4.

Полша през Ренесанса и барока

5

Филмите по литературни произведения на Хенрик Сенкевич

6

Войните на Полша с казаци, турци и шведи

7

Съпротивата на поляците срещу нацизма и комунизма

8

Установяване на партоцентризъм в следвоенна Полша

9

Активна и пасивна съпротива срещу комунистическия партоцентризъм

10

Полските филми за холокоста

11

Славянските носители на нобелова награда залитература и филмови оскари

12

Периодите на Солидарност и военно положение в Полша – обикновеният човек и тоталитаризма

13

Рецепция на полската кинемотография в България

14

Литературни предходници на съвременните филмови сериали

15

Защо филмираме литературната класика?

 

Библиография

Основна:

Кшижановски, Юлиян. История на полската литература, София, 1988

Даскалов, Николай. Оспорвани шедьоври. Quo vadis, Фараон, Пепелища, София, 1994

Анджей Вайда. Киното и останалият свят. Двоен поглед, София, 2010

 

 

Допълнителна:

Film Adaptation. James Naremore, ed. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2000. (chapter 1: Adaptation in Theory)

Robert Stam, Alessandra Raengo. Literature and Film. A Guide to Theory and Practice of Film Adaptation. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2005.

Marek Haltof. Polish National Cinema. New York, Oxford: Berghahn Books, 2002.

Aniko Imre. East European Cinemas. New York, London: Routledge, 2005.

Dina Iordanova. Cinema of the Other Europe. London, New York: Wallflower, 2003.

Peter Hames. The Czechoslovak New Wave. London, New York: Wallflower, 2005.

The Cinema of Andrzej Wajda. The Art of Irony and Defiance. Elzbieta Ostrowska and John Orr, eds. London, New York : Wallfower, 2003.

Ewa Mazierska. Masculinities in Polish, Czech and Slovak Cinema. New York: Berghahn Books, 2008.

Ewa Mazierska & Elzbieta Ostrowska. Women in Polish Cinema. New York: Berhahn Books, 2006.