Абсурд и литература в съвременното руско кино

Едносеместриален курс

 

Преподавател: д-р Геновева Димитрова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът от 30 часа е разположен върху интердисциплинарен терен, където филмовата емпирия и киноведският анализ се обогатяват с литературни референции, постановки на философията, културната антропология, социология­та, политологията.

Постсъветският хаос в Русия е една от най-обхватните теми в съвременното руско изкуство и най-вече – в киното. В него откриваме акумулиране, артикулиране, наслагване или пародиране на битието без същност (смисъл), което по тази причина може само да бъде описвано (показвано), но не и разбирано. В крайна сметка абсурд­ността на самия живот в Русия предопределя и абсурдността на естети­чес­кия език, а художественият ефект от гротеската се оказва не по-маловажен от онзи на драмата и трагедията.

Очаквани резултати:

Студентите да познават основните явления в съвременното руско кино и взамодействията му с руската и съветската литература и техни интерпретации през призмата на абсурда като философска и естетическа категория. Да разпознават и да умеят да прилагат във филмовия анализ препратки към философски, културологични, социологически и политологически контексти.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Въведение в абсурда като философска и естетическа категория

2

2.

Абсурдът в Русия – от класическата литература до киното

2

3.

Съвременното руско кино – хаос и поетика на безумието

2

4.

Интегралност на триадата абсурд, съзнание, свят

2

5.

Проблеми на съвременната рецепция на руската литература през киното

2

6.

А. П. Чехов и филмовите интерпретации

2

7.

Литературата в киното на Никита Михалков

2

8.

„Четящото” кино на Сергей Соловьов

2

9.

Концептуализмът на Владимир Сорокин на екрана

2

10.

Абсурдистките филмови транскрипции на Алексей Балабанов по литературни произведения

2

11.

Особености на руския блокбастър

2

12.

Road movie по руски

2

13.

Явлението Звягинцев

2

14.

„Мрачната руска вълна” в развитие

2

15.

Оцеляване на серизоното кино в Русия

2

 

Изпит

Изпитът е в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състои в написване на курсова работа по тема, свързана с учебния план на курса, която студентът избира сам. На устния изпит всеки студент представя своята работа по установен ред пред преподавателя и колегите си, които могат да участват в нейното обсъждане.

 

Библиография

 1. Базен, Андре. Что такое кино?, М., 1972.
 2. Баркашов, В. Азбука русского национализма. М., 1994.
 3. Барт, Ролан. Разделението на езиците, С.: Наука и изкуство, 1995.
 4. Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. Превод Константин Г. Попов, С.: Наука и изкуство, 1976.
 5. Бердников, Г.П. Чехов в современном мире. Вопросы литературы. №1. 1980.
 6. Бердников, Г.П. Чехов. М.: Мол. гвардия, 1974.
 7. Бердяев, Николай. Мирогледът на Достоевски. Превод Иван Цветков, С.: Св. Климент Охридски, 1992.
 8. Бердяев, Николай. Трагедия и обыденность. Типы релегиозной мысли в России. Собрание сочинений. Том ІІІ, Париж, YMKA-Press, 1989.
 9. Бицилли, Петър. Нация и култура. София: Изток-Запад, 2004.
 10. Богомолов, Н.А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм. М., 1999
 11. Божанкова, Р. Руският постмодернистичен текст. С., 2001.
 12. Бороноев, А.О., Смирнов, П.И. Россия и русские: Характер народа и судьба страны. СПб., 1992.
 13. Братоева-Даракчиева, Ингеборг. Идентичност и културен диалог в новото европейско кино, Институт за изкуствознание при БАН, 2007.
 14. Булавка, Л. А. Российский постмодернизм как культурная проекция глобализации: проблема субъекта. Философия хозяйства, сентябрь, 2006.
 15. Буренина О. Что такое абсурд, или по следам Мартина Эсслина // Абсурд и вокруг: Сб. статей / Отв. ред. О. Буренина. - М., 2004
 16. Гачев, Георги. Българският космо-психо-логос. Превод Петя Иванова, Ася Григорова. С.: Захарий Стоянов, Св. Климент Охридски, 2006.
 17. Барт, Ролан. Разделението на езиците, С.: Наука и изкуство, 1995.
 18. Дигиталният екран. Божидар Манов – съставител. С.: Валентин Траянов, 2004.
 19. Димитрова, Геновева, Кино в края на века. Български фигури и игрални филми - поглед от 90-те. П.: ЕА, 1999. 
 20. Димитрова, Геновева. Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991-2011), С.: Валентин Траянов, 2011.
 21. Добротворский, Сергей, Кино на ощупь. СПб: Сеанс, 2001.
 22. Еслин, Мартин. Театър на абсурда”. Театрален бюлетин, бр. 6-8, 1987.
 23. Камю, Албер. Митът за Сизиф. Избрано. С.:Народна култура, 1982.
 24. Киното в процеса на глобализация. Божидар Манов – съставител. София: Валентин Траянов, 2003.
 25. Курицин, В. Постмодернизмът: новата първобитна култура, Факел, 1992, бр. 5-6.
 26. Лиотар, Жан-Франсоа. Постмодерната ситуация, С.: Наука и изкуство, 1996.
 27. Линч, Дейвид. Да уловиш голямата риба. С.:Колибри, 2007.
 28. Липовецкий, Марк. Политкорректность по русски. Искусство кино, № 9, 2003.
 29. Лосев, А.Ф. Бытие, Имя. Космос, М., 1993.
 30. Лосев, А.Ф. Об отце Павле Флоренском // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991
 31. Лосев, Алексей. „Диалектика мифа”, 1930, „Правда”, Москва, 1990.
 32. Лоский, Николай. Характер русского народа, Дальний Восток, 1992, бр. 2
 33. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX вв.). СПб., 1994.
 34. Лотман, Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992
 35. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
 36. Лотман, Ю.М. ”Семиотика кино и проблемы киноэстетики”. Таллин, 1973.
 37. Мамардашвили, Мераб. Психологическая типология пути. СПб., 1997.
 38. Марков, Б.В. Психосемиотические структуры философского дискурса // Язык и текст: онтология и рефлексия. СПб., 1992.
 39. Маркузе, Херберт. Ерос и цивилизация. С.: Христо Ботев, 1993.
 40. Мартен, М. Язык кино. Л., 1972.
 41. Мир и фильмы Андрея Тарковского. Сборник, сост. А.М. Сандлер. М.: Искусство, 1991.
 42. Найденова, Вера. Кино познато и непознато. С.: Наука и изкуство, 1986.
 43. Найденова, Вера. Киното в процеса на глобализация. С.: Валентин Траянов, 2003.
 44. Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра. С.: Христо Ботев, 1990.
 45. Паперный, З.С. Записные книжки Чехова. М.: Сов. писатель, 1976.
 46. Парадоксы русской литературы / Под. ред. В. Марковича и В. Шмида.
 47. Парамонов, Б. “Провозвестник Чехов”. “Звезда”. №11. 1993.
 48. Пенская Е. Проблемы альтернативных путей в русской литературе: Поэтика абсурда в творчестве А. К. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. В. Сухово-Кобылина. М., 2000.
 49. Ревзин , Григорий. Москва – 10 години след Съветския съюз. Превод от руски Павел Попов, Култура, бр. 7, 2003.
 50. Рехо, К. Наш современник Чехов: Обзор работ японских литературоведов. Литературное обозрение. №10, 1983.
 51. Рикьор, Пол. Живата метафора. С.: ЛИК, 1994
 52. Садуль, Жорж, “Всемирная история кино” в 6-ти томах, 1958 – 1982.
 53. “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители. Божидар Манов – съставител. София: Валентин Траянов, 2005
 54. Стафецкая, М., Феноменология абсурда// Мысль изреченная, М., 1991
 55. Стефанов, Васил. Абсурдизмът, или театър на отчуждението. С.: Наука и изкуство, 1977.
 56. Туровская, Майя. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
 57. Туровская, Майя. Торжество стиля над story, “Киноведческие записки”, бр. 57.
 58. Уваров, Михаил. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры. СПб.: БГТУ, 1996.
 59. Уваров, Михаил. Русский коммунизм как постмодернизм. СПб.:Петрополис, 2001.
 60. Успенский, Б.А., Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционных форм, М., 1970.
 61. Франкл, В., Человек в поисках смысла, М., 1990.
 62. Фуко, Мишел. Думите и нещата. Археология на хуманитарните науки. София: Наука и изкуство, 1992.
 63. Хамдами, Ахмед Али. Искусство общения: Чехов в арабской культуре. Литературное обозрение, №5, 1987.
 64. Хънтингтън, Самюъл. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред”. Превод от английски Румяна Радева. С.: Обсидиан, 2006.
 65. Чернорицкая, Ольга. Поэтика абсурда в аспекте литературно-художественной методологии. Самиздат, 2003.
 66. Чехов в зарубежном литературоведении. Вопросы литературы,  №2, с. 210 – 241.
 67. Чеховиана: Статьи, публикации, эссе. М.: Наука. 1990.
 68. Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе. М.: Наука. 1993.
 69. Ямпольский, Михаил. Муратова. Опыт киноантропологии. Санкт Петербург: Сеанс, 2009.
 70. Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulation, University of Michigan Press, 1996.

 

 1. Breton, Andre, Manifestos du surrealism, Paris, 1963.
 2. Budiak, Liudmila M., "We Cannot Live This Way": Reflections on the State of Contemporary Soviet Film, Film Quarterly, Vol. 44, No. 2,  1990-1991.
 3. Calabrese, Omar, Neo-Baroque: А Sign of the Times. Transl. by Charles Lambert. With a Foreword by Umberto Eco. Princeton: Princeton Univ. Press, 1992.
 4. Cartledge, Paul, Aristophanes and his theatre of the absurd, Bristol Classical Press, 1990.
 5. Encyclopedia of European Cinema. Ed. G. Vincendeau. London: BFI Publishing, 1995.
 6. European Cinema. Еd. E.Ezra. Oxford: OUP, 2004.
 7. European Identity in Cinema. Ed. Wendy Everett. Bristol: Intellect Books, 2005.
 8. Forbes, J., S. Street. European Cinema: An Introduction. Basingstoke: Palgrave, 2000.
 9. Gald, Rosalind. The New European Cinema: Redrawing the Map. New York: Columbia University Press, 2006.
 10. Gillespie, David. Identity and Past in recent Russian cinema. - In: European Identity in Cinema. Ed. Hirsch, E.D., The Aims of Interpretation1 Chi.; L., 1976
 11. Gillespie, David C. Russian cinema. Inside Film Series. Harlow, Eng., London: Longman, Pearson Education, 2003.
 12. Salles, Walter, Notes for a Theory of the Road Movie, The New York Times Magazine, 11.11.2007.
 13. Shoham, Shlomo Giora. Society and the Absurd A Sociology of Conflictual Encounters. USA, Sussex Academic Press, 2006.
 14. Terras, V. A. History of Russian literature. L., N.Y., 1991.
 15. Tytel, John, Naked Angels: Lives and Literature of the Beat Generation, McGraw Hill, 1976.
 16. The European Cinema Reader. Ed.C. Fowler. London: Routledge, 2002.

 

Електронни източници и уебсайтове

 

 1. Баранов, Владимир. Звуковое кино Муратовой, http://ec-dejavu.ru/m-2/Muratova.html
 2. Бицилли, Петър, Проблемы жизни и смерти в творчестве Толстого, http://liternet.bg/publish6/pbicilli/salimbene/tolstoi.htm#*a
 3. Виноградова, Елена, Метафизические движения или „Асфальтовые фильмы” 2003, www.kinozapiski.ru
 4. Георгиев, Никола, „Остап и неговите бендеризми”, 27.03.2005, http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/m_s/ost.htm
 5. Гинсбург, Лидия. О психологической прозе, http://magazines.russ.ru/nlo/2001/49/pratt.html
 6. Гиренок, Федер. Метафизика пата, 1995, http://www.litru.ru
 7. Гиренок, Федор. „Офилософить” нельзя только учебники по философии”, интервью, Русский журнал, 17.03. 2008 г., http://www.alexnilogov.narod.ru/sofr_rus_fil/girenok_ofilosofit-nelzya-tolko-uchebniki.html
 8. Ерофеев, Виктор. Все и вся будет плыть по течению. Искусство кино, № 4, 1999, www.kinoart.ru
 9. Кузичева, Алевтина, „Сердцебиение нынешнего человека в самом конце 20 века”, www.zhz.ru
 10. Липовецкий, Марк. Аллегория письма: „Случаи” Д. И. Хармса (1933—1939), http://magazines.russ.ru/nlo/2003/63/lipov.html
 11. Липовецкий, Марк, „Концептуализм и необарокко/Биполярная модель русского постмодернизма”, http://exlibrus.ng.ru/2000-07/3_postmodern.html
 12. Лихачов, Дмитрий. Достоевский в поисках реального и достоверного. 1970, http://likhachev.lfond.spb.ru/index.htm
 13. Некрасова, Нелли. И все о ней, http://www.odessit.com/media/odessa/1/russian/20.htm
 14. Паперный В. Культура Два, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/papern/intro3.php
 15. Стафецкая, Мария, Феноменология абсурда, 2006, www.fege.narod.ru
 16. Трофимова, Елена, Стилевые реминисценции в русском постмодернизме 1990-х годов, www.russ.ru
 17. Трофименков, Михаил „Пропаганда средствами кино в России – это беда”, 09.04.2009, www.lenizdat.ru
 18. Туровская, Майа, “Кинотавр" в отсутствие Процесса и События, или Осколки зеркала”, “Искусство кино”, бр. 11, 1998, www.kinoart.ru
 19. Уейлън, Джийн, The Wall Street Journal, 14. 10. 2003, www.inocmИ.ru/
 20. Чернорицкая, Олга. Этапы эволюции поэтики абсурда в России, http://www.rusoir.ru
 21. Шестов, Лев, Сёрен Кьеркегор – религиозный философ, www.sunround.com/club/22/143_pekar.htm
 22. Шестов, Лев. Творчество из ничего (А. П. Чехов), http://www.vehi.net/shestov/chehov.html
 23. Ямпольский, Михаил. Ретро и конструирование памяти, http://seance.ru/n/33-34/crossroad33-34/retro-i-konstruirovanie-pamjati/
 24. North, Sam, The Road Movie, www.samnorth.com
 25. Gurevich, David, The State Of Contemporary Rusiian Cinema 25.06.2007, www.images.com
 26. Wurm, Barbara, Aleksandr Mindadze, 2007, www.kinokultura.com
 27. IMDb
 28. afisha.ru
 29. atrhouse.ru
 30. deja-vue.ru
 31. film.ru
 32. filmz.ru
 33. gazeta.ru
 34. kinoros.ru
 35. kinozapiski.ru
 36. lenta.ru
 37. narod.ru
 38. http://www.openspace.ru/
 39. ozon.ru
 40. renatochka.by.ru
 41. ruskino.ru
 42. seans.ru
 43. strana.ru
 44. zhz.ru