Сценарното писане – драматургични техники и композиционни похвати

Едносеместриален курс

 

Преподавател:  главен асистент д-р Галина Георгиева

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с основните етапи при разработването и писането на филмов сценарий. Във фокус ще е сценарият като структура, като процес от взаимосвързани елементи. Ще се коментират основни понятия от наратологията с оглед на тяхното приложение в практиката на писане на сценария. В семинарните занятия се провеждат наблюдения върху специфичен филмов материал, който илюстрира теоретичната основа на курса.

Очаквани резултати:

Студентите придобиват умения за анализ на филмово произведение с оглед на неговата драматургична основа – ще могат да определят темата на филма, развитието на персонажите, мотивите им за действие, посланието на историята. Това от своя страна ще им помогне в придобиването на базисни умения за развиване и написване на авторски сценарий. Насърчава се индивидуалната работа, свързана с разработване и написване на филмов сценарий за късометражен филм, както и съпътстващите го формати като  синопсис, трийтмънт, логлайн, аутлайн.

Крайната оценка се формира от следните два писмени текста: курсова работа – драматургичен анализ на филм по избор с оглед на основните сценарни компоненти и написване на синопсис, трийтмънт или сценарий за авторски късометражен филм.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Какво е сценарият? Видове сценарии. Между литературата и живописта. Класическата триактната структура и нейните модификации. (Примерни филми за анализ: Американски прелести, Магнолия, Париж, щата Тексас)

2

2.

Фабула и сюжет на разказа. Действие, конфликт, диалог. Построяване на сюжетната линия. Антифабулна драматургия. (Криминале, Осем и половина, Приключението)

2

3.

Темата. Разликата между тема и идея на филма. Темата в действие и образ. За какво всъщност е филмът. Тема и жанр. (Примерни филми за анализ:  Гражданинът Кейн, Децата на хората, Пианистката)

2

4.

 Филмовият разказмежду живота и мита. Разказът като движение: линеарно, спираловидно, разказ на разклоненията, разказ на обратното броене. (Примерни филми за анализ: Шемет, Фотоувеличение, Криминале)

2

5.

 Персонажът. Структура и функция. Гледна точка на разказа. Външен и вътрешен свят на персонажа. Изграждане на персонаж чрез действие. Мотивация. Желание срещу необходимост. Структура и персонаж. Арка на персонажа.

(Примерни филми за анализ: Шофьор на такси, Тутси, Изпепелени от слънцето). 

2

6.

 Персонажна система. Огледални двойки. Кой разказва и за кого разказва. Антагонистът – правдата на другия. (Примерни филми за анализ: Пътят, Кръстникът, Рейнман)

2

7.

Конфликтът. Видове конфликт. Нива на конфликт. Празнини, желания, прогресия. Реакция-контрареакция. Персонаж и свят. (Примерни филми за анализ: Шофьор на такси, Играч на билярд, Китайски квартал, Сталкер, Изпепелени от слънцето)

2

8.

Пространство и време на киноразказа. Период, времетраене, локация. Реалност срещу условност. Символна мрежа на света. (Примерни филми за анализ: Броненосецът Потьомкин, Осем и половина, Огледалото)

2

9.

 Начало и финал. Отключващо събитие, повратни точки: „героят тръгва на път“, изпитания, сблъсък, промяна. (Примерни филми за анализ: Властелинът на пръстените, Кин-дза-дза, Мера според мера)

2

10.

Драматургично събитие. Поредица от събития. Пикове и спадове на поредицата. Ритъм  на разказа. (Примерни филми за анализ: Шофьор на такси, Животът е прекрасен, Зимен сън)

2

11.

Сцената. Изграждане и развитие на сцената. Цели на сцената – действие и информация. Сцената като част от цялото. Сцена, епизод, акт. (Примерни филми за анализ: Гражданинът Кейн, Пианистката, Децата на хората, Глутница кучета, Гепи)

2

12.

Диалогът. Информативен и функционален диалог. Текст, конотация, денотация. (Примерни филми за анализ: Стив Джобс, Социалната мрежа, Гадни копилета, Гепи, Криминале, Глутница кучета, Големият Лебовски, Преди изгрева, Кафе и цигари, Някои го предпочитат горещо, Сталкер, Зимен сън)

2

13.

Писане и редактиране на сценария. Съпътстващи сценарни форми – синопсис, трийтмънт, логлайн и аутлайн на сценария. Графично оформяне: диалог, персонажи, описание. Сътрудничество и екипно писане. Процесът на редактиране. Специфика на кратките форми, съпътстващи сценария по време на неговото развитие и продуциране.

2

14.

Жанрово писане. Структура и жанр. Историческа драма, биография, трилър, криминални филми, романтична комедия. (Примерни филми за анализ: Амадеус, Седем, Някои го предпочитат горещо)

2

15.

Смешното и Фантастичното. Видове смях: ирония, сатира, абсурд (Великият диктатор, Доктор Стрейнджлав, Бразилия). (Не)човешките утопии (Метрополис, Блейд Рънър, 12 маймуни)

2

 

Конспект за изпит

За формата на изпит виж по-горе.

 

Библиография

 1. Барт, Ролан. Camera lucida. Записки за фотографията. Агата-А, София, 2001
 2. Знеполски, Ивайло. (съст., предговор). Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част І и ІІ. Наука и изкуство: София, 1986-88
 3. Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ век. – В: Наука, техника, модернизация (интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век), http://www.bulgccom/index.php?pageid=18
 4. Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. Наука и изкуство: София, 1991.
 5. Ямполски Михаил. Език - тяло - случай. Киното и търсенето на смисъла. Пергамен: София, 2014.
 6. Фийлд, Сид. Киносценарият. Основи на киносценаристиката. Колибри: София, 2016.
 7. Форман, Милош. Повратна точка, С., 1995.
 8. Проп, Владимир Исторически корени на вълшебната приказка. Прозорец: София, 1995.
 9. Проп, Владимир. Морфология на приказката. Захари Стоянов: София, 2001
 10. Христова, Светла. Сценарийният сюжет. НБУ, София, 2016.
 11. Христова, Светла. Киносценарият – написване и пренаписване изд. Сиела, 2012.
 12. Христова, Светла. За комедията в българското игрално кино. НБУ, 2017.
 13. Христова, Светла. Сюжетът – механика на разказ: Трансформациите в повествованието, според Цветан Тодоров, сп. Кино, 2002, бр.6, стр. 38-41.
 14. McKee, Robert. Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting. ReganBooks; 1 edition (November 25, 1997)
 15. Snyder, Blake. Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need Michael Wiese Productions (May 25, 2005)
 16. Field, Syd. Screenplay: The Foundations of Screenwriting by Delta; Revised edition (November 29, 2005)
 17. Truby, John. The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller.
 18. Aycock, Wendell and Schoenecke, Michael (ed.). Film and Literature. Texas Tech University Press, 1988
 19. Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979
 20. Bluestone, George. Novels into Film: the Metamorphosis of Fiction into Cinema. Johns Hopkins University Press, 1957
 21. Campbell, Jan. Film and Cinema Spectatorship. Cambridge: Polity Press, 2005
 22. Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornel University Press: Ithaca and London, 1978
 23. Chatman, Seymour, “What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, – in: On Narrative (ed. by W. J. T. Mitchell). The University of Chicago Press, 1981
 24. Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. Longman: London & New York, 2009
 25. Corrigan, Timothy. Film and Literature: An Introduction and Reader. 2nd Edition. Routledge, 2011
 26. Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image; Cinema 2: The Time-Image. Translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta. London: The Athlone Press, 1986; 1989
 27. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). A Companion to Literature and Film. Blackwell: Oxford, 2004
 28. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell: Oxford, 2005