sapost-2013СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

        Витка Делева (София)Функции на перифразите (върху материал от  български и  полски език)

        Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмите антропономинанти за поведенческа характеристика и ценностната картина на света (в български и руски език)

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика на изказа в испанския език

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година  

Елена Паскалева (София) – Автоматично извличане на информация от текстове на близкородствени езици (върху славянски езиков материал)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Ив. Куцаров. Актуална морфология. (Лилия Иванова, Пловдив)

Б. Борисов. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането.  Особености на кодификацията (Диана Иванова, Пловдив)

Д. Константинова. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология).  (Диана К. Иванова, София)

А. Bagasheva. Reflections on Compound Verbs and Compounding (Христо Стаменов, София)

С. Петкова. Метадискурсивные единицы русского языка. Функционально-прагматический аспект. (Маргарита Младенова, София)

Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева. (съст. Вл. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (Е м и л и я  М а к е д о н с к а, София)

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny d. J. Dolník) ( Диана К.Иванова, София)

Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Диана К. Иванова, София, Добромир Григоров, София)

Я. Бъчваров и кол.  Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика (Емилия  Македонска, София)

В. Панайотов, Д. Иванова, С. Лиханова. Словашко-български тематичен речник (Маргарита Младенова, София)

П. Легурска. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език (Иво Панчев, София)

 

 

ХРОНИКА

 

Атанаска Атанасова (София) – 70 години българска академична лексикография

Татяна Евтимова (София) – 60 години тюркология и алтаистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Борис Вунчев (София) – 20 години Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Маргарита Младенова (София) – Четвърти дни на синтаксиса в Осиек

 

 

IN MEMORIAM

 

Емил Боев (1932 –2013)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2004 г.

 

 


 

  

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Витка Делева (София)Функции перифраз (на материале болгарского и польского языков)

Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмы, обозначающие поведенческую характеристику человека, и ценностная картина мира (в болгарском и русском языках)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика высказывания в испанском языке

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Некоторые новейшие публикации Института Чешского национального корпуса за период 2010–2011 гг.  

Елена Паскалева (София) – Автоматическое извлечение информации из текстов на близкородственных языках (на славянском языковом материале)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2004).

 

 

 


 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Vitka Deleva (Sofia) – Functions of paraphrases (on Bulgarian and Polish material)

Yovka Dapcheva (Sofia) –  Phraseological units-anthroponominants denoting behavioural characteristics and the axiological picture of the world (in Russian
and Bulgarian)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

 M i l e n a   P o p o v a  (Sofia)Syntax, semantics and pragmatics of the utterance in Spanish

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

L u d m i l a  U h l í ř o v á (Prague), Bozhana Nisheva (Sofia-Prague) Some of the most recent publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2010–2011.  

Elena Paskaleva (Sofia) Automatic extraction of information from texts in closely related languages (on Slavic texts)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva(Sofia)Bulgarian dissertations in linguistics (2004)