1 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

               Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Мони Алмалех (София) – Функциониране на думата Етиопия в Стария завет

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматични импликации на пародията

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

J. Feuillet. Linguistique comparée des langues balkaniques. (Екатерина Търпоманова, София)

М. Китова-Василева. Любовта към словото. За изворите на науката за езика (от древността до края на Ренесанса) (Стефана Димитрова, София)

Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой (Камен Димитров, Велико Търново)

B.Kuna. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku (Маргарита Младенова, София)

А. Г. Ангелов. Еколингвистика или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми (Кирил Димчев, София)

Д. Генова. Studying Humor Seriously (Ирена Василева, София)

N. Boretzky. Studien zum Wortschatz des Romani. I. Erbwörter des Romani II. Iranismen und Armenismen des Romani (Биргит Игла, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и българската култура (Александрина Дянкова, София)

Z. Aleksandrova. Deutsch-Bulgarisches phraseologisches Wörterbuch(Мария Попова, София )

Е.Ю. Иванова, З.К.Шанова, Д. Димитрова. Болгарский язык курс для начинающих (Олга Сорока, София–Лвов)

Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965–1988) (Весела Белчева, Велико Търново, Свилен Станчев, Велико Търново)

 

 

                  IN MEMORIAM

 

Eлена Паскалева (1941–2014)

Багрелия Борисова (1955–2013)

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2005 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬI ЯЗЬIКОЗНАНИЯ

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Мони Алмалех (София) – Функционирование слова Эфиопия в Ветхом Завете

                            

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматические импликатуры пародии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                   IN MEMORIAM

 

      БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2005).

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Nelya Ivanova (Bourgas), Anna Andrienko (Rostov on Don) – The concept of success in the value system and linguistic practice in Bulgarian, Russian, British and American linguistic and cultural contexts

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Moni Almaleh (Sofia) – The functioning of the word Ethiopia in the Old Testament

                            

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Ivayilo Burov (Sofia) – On the prosodification of affixes and clitics (Part ІI)

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – Pragmatic implications of parody

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2005)