sapost1СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

        Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

        Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит”, Комотини) – Наблюдения върху функционирането на категорията вид в глаголните фразеологизми в българския и гръцкия език

 

       

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Институт за български език, БАН) – Извънизреченските семантични роли в съвременния български книжовен език

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание

Владимир Периклиев (Институт по математика, БАН)– Компонентен анализ на термините за родство в българския език

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОД НА ...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Българска лексикология и фразеология. Т. I. Българска лексикология (Ем. Пернишка и кол.) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. II. Българска фразеология (Ст. Калдиева-Захариева) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. III. Проблеми на общата лексикология (И. Касабов) (Мария Попова, София)

Е. Пернишка. Местните имена в Свищовско (Лиляна Димитрова-Тодорова, София)

Б. Вунчев. Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език (Елена Чаушева, Благоевград)

Международна интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина) (В е р к а С а ш е в а, ВеликоТърново)

Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013) (съст. Д. Веселинов) (Даниела Стойчева, София)

 

 

            БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г. 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

Христина Марку (Университет Фракии им. Демокрита, Комотини) – Наблюдения над функционированием категории вида в глагольных фразеологизмах в българском и греческом языках

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Болгарская академия наук) – Внепредложенческие семантические роли в современном болгарском литературном языке

Кунка Молле (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в болгарской и зарубежной лингвистике

Владимир Периклиев (Болгарская академия наук) – Компонентный анализ терминов родства в болгарском языке

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОДУ ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковедение в России эпохи Екатерины Великой

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                                                               БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2008 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

H r i s t i n a  M a r k o u (Komotini) – Observations on the functioning of the category verbal aspect in phraseological units in Bulgarian and Modern Greek

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Mary Lakova (Bulgarian Academy of Sciences) – Extrasentential semantic roles in contemporary Bulgarian

Kunka Molle (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the specificity of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics

Vladimir Perikliev (Bulgarian Academy of Sciences )– Componential analysis of kinship terms in Bulgarian

Alla Arhangelskaya (Olomouc University “Fr. Palacki”) – The American political term political correctness in the linguistic consciousness of Russians

 

APROPOS …

Dimitаr Vesselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Linguistics in Russia at the time of Catherine the Great

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

           BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008)