issue 03              СЪДЪРЖАНИЕ

 

            Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Прагматика и българистика

            Руселина Ницолова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За един основен въпрос на прагматиката – качеството на съобщението

            Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

            Борис Норман (Белорусский государственный университет, Минск) – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса»

            Димка Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Прагматични манипулации при обобщенолична употреба на формите за второ лице единствено число в българския език

            Силвия Петкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы

межличностного взаимодействия в публичном диалоге

             Лада Бадурина, Николина Палашич (Университет на Риека) – Псувнята като подтип на (езиковата) вулгарност

            Дафина Генова (Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий”) – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

M. Marcjanik (ed.). Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Жана Станчева)

Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика. Сборник с материали от Международна научна конференция (съст. М. Попова) (Красимира Алексова, Маргарита Младенова)

 

ХРОНИКА

Стоян Буров, Велин Петков –Форум Граматика и прагматика

 

IN MEMORIAM

Иван Стоянов (1935–2016)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980–2005 г. (продължение)

 

Броят в pdf формат

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Маргарита Младенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Прагматика и болгаристика

Руселина Ницолова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Об одном основном вопросе прагматики – качестве сообщения

Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

Борис Норман (Белорусский государственный университет, Минск) – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса»

Димка Савова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Прагматические манипуляции при обобщенно-личном употреблении форм второго лица единственного числа в болгарском языке

Силвия Петкова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы межличностного взаимодействия в публичном диалоге

Лада Бадурина, Николина Палашич (Университет Риеки) – Ругательство как подтип (языковой) вульгарности

Дафина Генова (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки), I часть: 1980–2005 г. (продолжение)

 


 

CONTENTS

 

Margarita Mladenova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Pragmatics and Bulgarian Studies

Ruselina Nitsolova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a basic issue in pragmatics – the quality of the message

Milada Hirschova (Charles University in Prague) – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics

Boris Norman (Belarusian State University, Minsk) –On the pragmatic aspects of the constructions of «small syntax»

Dimka Savova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Pragmatic manipulations in the generic uses of the second person singular personal pronoun in Bulgarian

Silvia Petkova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Metacommunicative markers as regulators of interpersonalinteraction in public dialogue

Lada Badurina (University of Rijeka) , Nikolina Palashich (University of Rijeka) – Swearing as a subtype of (linguistic) vulgarity

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)– Semantics and Pragmatics or Syntax, Semantics and Pragmatics

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

M. Marcjanik  ( ed. ).  Jak zwracają się do siebie Europejczycy  (Жана Станчева) M. Marcjanik  ( ed. ).  How do Europeans address one another? (ZhanaStancheva)

Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика. Сборник с материали от Международна научна конференция (съст.   М. Попова ) ( Красимира Алексова, Маргарита Младенова) - Aktualni tendencii v razvitieto na pragatikata I kognitivnata lingvistika. Sbornik s materiali ot Meždunarodna naučna konferenciya (sast. M.Popova) (Krasimira Alexova, Margarita Mladenova)

Contemporary tendencies in the development of pragmatics and cognitive linguistics. Selected papers from an International conference (ed. by M. Popova) (Krasimira Alexova, Margarita Mladenova)

 

 

VARIA

IN MEMORIAM

BIBLIOGRAPHY

Emilia Basheva, Lilia Burova – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. Part I: 1980–2005.