Списание Съпоставително езикознание през 2016 год.

The Journal Contrastive Linguistics (2016) 

 

1.

Списанието излиза в 4 кн. годишно по 8 коли. През 2016 г. всички книжки са излизали навреме. Съдържанието им е качено на сайта на ФСлФ веднага след излизането. Качени са и 9 статии цялостно, а 3 - в анотации на руски и английски.

 

 Поддържани са следните редовни рубрики:

Съпоставителни изследвания: 7 статии от български автори, от които две са написани на руски и една – на немски. И седемте статии са качени на сайта.

Езикови контакти: 1 статия от бълг. автор. Анотациите са качени на сайта.

Теоретични въпроси на езикознанието: 3 статии от български автори, една от които е написана на англ. и една – на немски. Една от статиите е качена на сайта.

Дискусии, обзори и научни съобщения : 4 статии от бълг. автори, една от които е написана на англ.

По повод на... : 3 статии

Из историята на световното езикознание: 1 статия

Рецензии и анотации: 21, от които 4 за книги, излезли в чужбина и 3 излезли в България, но на англ.

Годишнини: 3

Библиографии : 4

Хроники: 5

Inmeoriam: 5

През 2015 г. в сп. „Съпоставително езикознание” са публикували 30 автори от Софийския университет и 31 автори от други български институции и от чужбина.

През 2016 г. в сп. „Съпоставително езикознание” са публикували 35 автори от Софийския университет и 16 автори от други български институции и от чужбина.

2.

Списанието продължава традицията да издава по една тематична книжка на всеки две години. За 2016 тематична е втората, посветена на езиковата прагматика, под редакцията на Маргарита Младенова. Броят съдържа 8 статии – 5 от български и 3 от чуждестранни автори, както и две рецензии на книги по прагматика. Цялата книжка е качена на сайта.

3.

Списание Съпоставително езикознание е включено в една от най-добрите библиографски бази от данни ( http://www.blldb-online.de ). Отразява се от Ulrich's Serials Analysis System. (Вж. прикачения документ). Нашият стремеж е да бъдем реферирани и от ERIHPLUS. От 3 кн. на 2015 г. и през цялата 2016 г. изпълняваме изискванията, предявени за това от ERIHPLUS, а именно:

  1. Да се отбелязва под името на автора институцията, която представлява той;
  2. Да се отбелязва пощенски адрес (домашен или служебен) на автора;
  3. Да се огласяват външните анонимни оценители на публикуваните статии и да се осигурява връзка с тях при желание от страна на рефериращия организъм, което може да се проследи в последните кн. за 2015 и 2016.

 Желанието ни за самодноятелен сайт остана неосъществено и през 2016 год., тъй като не получихме институционална подкрепа. Ще продължаваме да търсим и други пътища.

Списанието участва в конкурса за разработване на научни проекти за 2016 г. и материалите, свързани с него, са достъпни на сайта на Факултета по славянски филологии.

 

Главен редактор: Петя Асенова

 

 


 

The Journal Contrastive Linguistics (2016)  

1.

The journal publishes on a regular basis 4 issues per year. 2016 was no exception. The Contents pages of all issues are published on the site of the journal. Nine full articles from the four issues of 2016 are also freely available on the journal’s site, with the other articles represented on the site by their English and Russian abstracts. 

The contents of the journal’s issues is organised in the following rubrics::

Contrastive Studies: 7 articles by Bulgarian authors (tow written in Russian and one in German). All articles are freely accessible at the site of the journal.

Language Contact: 1 article by a Bulgarian author. The abstract of the article is available at the journal’s site.

Problems of theoretical linguistics: 3 articles by Bulgarian authors, one of which is written in English and one in German.

Discussions, reviews and announcements: 4 articles by Bulgarian authors, one of which is written in English.

Apropos of... : 3 articles

History of world linguistics: 1 article

Reviews and annotation: 21 reviews, four of which of books published abroad and three in Bulgaria (but written in English).

Anniversaries: 3

Bibliographies: 4

Events: 5

In memoriam: 5

In 2015 thirty authors from Sofia University and thirty-one authors from different Bulgarian and foreign institutions published articles in the journal Contrastive Linguistics.

In 2016 thirty-five authors from Sofia University and sixteen authors from different Bulgarian and foreign institutions published articles in the journal Contrastive Linguistics.

2.

The journal upholds its tradition of publishing thematic issues biannually. For the year 2016 the second issue was the thematic one, devoted to the topic of Pragmatics. The guest editor for this thematic issue was Margarita Mladenova. The issue contains 5 articles by Bulgarian authors form different institutions and 3 by foreign authors, as well as two review articles of books on Pragmatics. The whole issue is freely accessible on the journal’s website.

3.

The journal Contrastive Linguistics is included in the following database: http://www.blldb-online.de. It is indexed in Ulrich's Serials Analysis System. (See attached document).

Our earnest desire for an independent site was not satisfied in 2016 as we did not receive sufficient institutional support. We are in the process of establishing an independent site.

The journal won a grant for scientific projects for 2016 and all the materials are available on the site of the Faculty for Slavic Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

 

Editor-in-chief: Petya Assenova