Как се приемат ръкописи за публикуване в

сп. Съпоставително езикознание

 

Всяка предложена статия се подлага на оценка от главния редактор или от друг подходящ член на редколегията. Те преценяват дали темата и научните качества на предложения материал съответстват на научния профил и на утвърдените изискванията на списанието. Ако това не е така, статията се отхвърля без по-нататъшни оценки. Ако статията е одобрена от главния редактор или от посочения за отговорен редактор, тя се изпраща на двама независими и анонимни оценители с молба да изразят мнението си по определени пунктове, посочени в специална рецензентска карта. Картата се връща в редакцията с препоръка дали да се приеме статията или да се отхвърли, дали да претърпи преработка, за да съответства на изискванията на списанието. Ако оценките изразяват противоположни мнения, по решение на редакцията, статията може да се изпрати на трети оценител за свръх-рецензия. Редакцията изпраща на автора по електронна поща решението си, придружено с текста с релевантни коментари и препоръки от двете /трите/ рецензии.

 

Peer reviewing at Contrastive Linguistics

 

Any paper submitted to the journal Contrastive Linguistics is initially reviewed by the Editor-in-chief or an assigned member of the editorial board who checks that the paper is appropriate for the journal and is sufficiently original and interesting. If the paper is deemed below par, it may be rejected without being reviewed any further.

Then the responsible editor assesses the paper’s composition and arrangement against the journal’s Author Guidelines to make sure it includes the required sections and conforms to the style sheet.

In case the paper conforms to the requirements, the Editor-in-chief or an assigned member of the editorial board sends invitations to individuals he or she believes would be appropriate reviewers (at least two). The reviewers who accept the invitation compose a detailed point-by-point review on the basis of a review card. The review is submitted to the journal, with a recommendation to accept or reject the paper, with the following option on acceptance – accept as it is or request revision (usually flagged as either major or minor).

The assigned member of the editorial board considers all the returned reviews before making an overall decision. If the reviews differ widely, the editor may invite an additional reviewer so as to get an extra opinion before making a decision.

The assigned member of the editorial board sends a decision email to the author including all relevant anonymous reviewers’ comments.

 

Рецензентска карта

Карта рецензента

Review card