3 2017            СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

            Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

             Анита Йорданова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Словообразувателният модел с формант -ан

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Нели Тинчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Текстови светове и дискурсни светове: профилиране и особености

 

Мирена Славова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Раковски като индоевропеист

 

ПО ПОВОД НА...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –По повод на стогодишнината от издаването на Курса по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Сосюр, сосюрианство и сосюрология в българското езикознание

Ценка Досева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Да си спомним за д-р Емилие Блахова

 

                     РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

М.Ненов. Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (Съвременна употреба на скандинавизмите в английския език) (Димитър Веселинов)

П. Осенова. Граматическо моделиране на българския език (с оглед на автоматичната обработка на естествен език) (Юлияна Стоянова)

Кр. Алексова. Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта (Ангел Г. Ангелов)

В. Чергова. Категориална организация на подсистемата на португалския индикатив (Вера Киркова)

М. Виденов. Из моя езиковедски бележник (Стоян Буров)

А. Ефтимова. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата (Елка Добрева)

Б. Парашкевов. От дума на дума... Занимателна лексикология (Мира Ковачева)

Романистика и балканистика. Зборник на трудови во чест на проф. д-р Петар Атанасов по повод 75 години од животот(Василка Алексова)

Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова (Маргарита Младенова)

 

         ГОДИШНИНИ

Биляна Михайлова – Сто и петдесет години от рождението на Холгер Петерсен (1867–1953)

 

ХРОНИКА

Катя Търпоманова – Конференция на Факултета по славянски филологии Надмощие и приспособяване

 

   БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2012 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

Анита Йорданова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Словообразовательная модель с формантом -ан в традиционной украинской и болгарской бытовой лексике

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Нели Тинчева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Текстовисветове и дискурсни светове: профилиране и особености

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мирена Славова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –Раковский как индоевропеист

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) –По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Соссюр, соссюрианство и соссюрологияв българском языковедении

Ценка Досева (Софийский университет им. св. Климента Охридского)– Вспомним Емилие Блахову

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

Биляна Михайлова – Сто пятьдесят лет со дня рождения Холгера Петерсена (1867–1953)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2011 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

Anita Yordanova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – The word-formation pattern with the formant -an in the traditional Ukranian and Bulgarian everyday lexicons

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nelly Tincheva(Sofia University St. Kliment Ohridski) – Textual and discourse worlds: profiling and peculiarities

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mirena Slavova (Sofia University St. Kliment Ohridski)– Rakovski as a scholar of Indo-European

 

   APROPOS OF …

Dimitаr Vesselinov (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Sausssure, Saussurianism and Saussuriology in Bulgarian Linguistics

Tsenka Doseva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Let us remember dr. Emilie Blahova        

                                                                        

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

Biliana Mihaylova – 150 years since the birth of Holger Petersen (1867–1953)

 

EVENTS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistic dissertations for the year 2012

 

 

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 1