СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova  (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенски университет „Ангел Кънчев”) – За семантичната еволюция на някои мини-текстове в съвременния английски език: лингвокултурологично изследване

Наташа А. Спасич   (Крагуевацки университет) –  Учебниците в обучението по сръбски език като чужд в Софиийския университет „Св. Климент Охридски“

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ст. Стойчев.   Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новите феминални названия в българския език (Петър Сотиров)

Н. Костова. Глаголни неологизми в българския език (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типове грешки при създаване и превод на текст. Български език като чужд (Валентин Гешев)

 

ГОДИШНИНИ

Рени Манова – Радка Влахова-Руйкова на 65 години

Рени Манова – Библиография на трудовете на Радка Влахова-Руйкова

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция по езикови контакти на Балканите и в Мала Азия 8–10 ноември 2019 г., Солун

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2018 г.

Нашите автори в броя

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенский университет им. Ангела Кынчева)  – О семантической эволюции некоторых мини-текстов в современном английском языке: лингвокультурологическое исследование

Наташа А. Спасич  (Крагуевацкий университет) – Учебники сербского языка как иностранного в Софийском университете им. Св. Климента Охридского

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ст. Стойчев. Болгарский морфологический релятив и чешский язык, или о современном болгарском морфологическом релятиве и его функциональных эквивалентах в современном чешском языке (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новые феминальные названия в болгарском языке (Петр Сотиров)

Н. Костова. Глагольные неологизмы в болгарском языке (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типы ошибок при создании и переводе текста. Болгарский язык как иностранный (Валентин Гешев)

 

ГОДОВЩИНЫ

Рени Манова – К 65-летию Радки Влаховой-Руйковой

Рени Манова – Библиография трудов Радки Влаховой-Руйковой

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция, посвященная языковым контактам на Балканах и в Малой Азии, 8–10 ноября 2019 г., Салоники

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2018 г.

Наши авторы в этом номере

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Roumiyana Petrova (University of Rousse) –  On the evolution of some mini-texts in contemporary English: alinguoculturalstudy

Natasha A. Spasich (University of Kragujevac) – Textbooks for teaching Serbian as a Foreign Language at the Sofia University “St. Кliment Ohridski”

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

St. Stoychev. Morphological relativity (in the tense system) in Bulgarian and the Czech language or on contemporary morphological relativity in Bulgarian and its functional equivalents in contemporary Czech (Tsvetanka Avramova)

N. Deleva. Spatial prepositions in Russian and Bulgarian (a lexicographical perspective) (Atanaska Tosheva)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

V. Sumrova. New female names in Bulgarian (Petar Sotirov)

N. Kostova. Verbal neologisms in the Bulgarian language (Mariyana Vitanova)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Petya Assenova)

E. Hadjieva, R. Manova, V, Shushlina. Types of errors in the creation and translation of texts. Bulgarian as a foreign language. (Valentin Geshev)

 

ANNIVERSARIES

Reni Manova – Radka Vlahova-Ruykova at 65

Reni Manova – Bibliography of the works of Radka Vlahova-Ruykova

 

EVENTS

Iskra Dobreva –Conference on language contact on the Balkans and in Asia Minor, 8–10 November 2019, Thessaloniki

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2018

 

Contributors to the volume