sapost_2009_2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Р у с е л и н а Н и ц о л о в а – Социолингвисгични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат

В а л е н т и н а Г е о р г и е в а (Варна) – Полисемия в българската и английската военноморска терминология

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

V i n c e n t B l a n ár (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part І)

А с е н Ч а у ш е в – Граматическото време и изразяването на актуалността, миналото и бъдещето в езика

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Б о р и с л а в П о п о в – Реконструкция на архаичната номинация при индоевропейските названия за диви животни и ролята на ономатопеята


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Българските острови на Балканите (съст. П. Асенова, И. Ликоманова, Й. Тишева, М. Джонова) (Б о р и с
П а р а ш к е в о в)

H. Ehrismann-Klinger, R. Pavlova. Bulgarisch. Powerkurs für Anfänger (Б о я н В ъ л ч е в)

Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова (Р е н е т а К и л е в а – С т а м е н о в а)

И. Седакова. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст (М а я А л е к с а н д р о в а)

М. Славова. < I > диграфите в тракийските имена (А л б е н а М и р ч е в а)

И. Касабов. Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства (М а р и я Н. П о п о в а)

E. P. Hamp. Studime krahasuese për shqipen. Përgatiti e redaktoi: R.Ismajli. Përkthyen: B. Rugova, R. Paçarizi, Sh. Minushi, G. Bërlajolli, B. Pllana, R. Ismajli (Р у с а н а Б е й л е р и)

Bulgarien zwischen Byzanz und dem Westen. Beitrage zu Kultur, Geschichte und Sprache. Symposium 23, Januar 2007
(Р у м я н а П а в л о в а)

 

ГОДИШНИНИ

 

Е в г е н и я В у ч е в а – Мария Китова на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Китова (съст. Е в г е н и я В у ч е в а)

Л и л я н а Г р о з д а н о в а, А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а – Мария Георгиева на шейсет години

Библиография на трудовете на Мария Георгиева (съст. Х р и с т о С т а м е н о в)

 

ХРОНИКА

К а м е н М и х а й л о в - Езиковата проблематика в две международни славистични конференции

C o r i n n a L e s c h b e r (Berlin) - Kongressbericht "The Swadesh Centenary Conference"

______________________________________________________________

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Р у с е л и н а Н и ц о л о в а – Социолингвистические изменения при передаче чужой речи в болгарской печати двух последних десятилетий в сопоставлении с ппольской печатью

В а л е н т и н а Г е о р г и е в а (Варна) – Полисемия в болгарской и английской военно-морской терминологии

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

А с е н Ч а у ш е в – Грамматическое время и выражение актуального, прошедшего и будущего в языке

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

Б о р и с л а в П о п о в – Реконструкция архаической номинации в индоевропейских названиях диких животных и роль ономатопеи

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЬІ

 

Е в г е н и я В у ч е в а – Марии Китовой 80 лет

Библиография трудов Марии Китовой (сост. Е в г е н и я В у ч е в а)

Л и л я н а Г р о з д а н о в а, А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а – Марии Георгиевой 60 лет

Библиография трудов Марии Георгиевой (сост. Х р и с т о С т а м е н о в)


ХРОНИКА

____________________________________________________________

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

R u s e l i n a N i t s o l o v a – Sociolinguistic changes in reported speech in the Bulgarian press during the last two decades

Va l e n t i n a G e o r g i e v a (Varna) – Polysemy in Bulgarian and English

naval terminology

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V i n c e n t B l a n a r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part I)

A s e n C h a u s h e v – Tense and the linguistic expression of actuality, past and future

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

B o r i s l a v P o p o v - Onomatopoeia and the reconstruction of archaic nomination in Indo-European names of wild animals


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES

 

E v g e n i a V u c h e v a - Maria Kitоva sexagenarian

Bibliography of Maria Kitova’s works (comp. by E v g e n i a V u c h e v a)

L i l y a n a G r o z d a n o v a, A l e k s a n d r a B a g a s h e v a - Maria Georgieva sexagenarian

Bibliography of Maria Georgieva’s works (comp. by C h r i s t o S t a m e n o v)


VARIA