sapost_2009_3СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и (Нюкасъл, Австралия) – Бележки по изкуствените езици

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Е м и л и я Д е н ч е в а – “Буквален” ли е готският превод на Библията (НЗ) от Вулфила?

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социално-личностни фактори, определящи речевото поведение в японските студентски групи

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Името в паметта на езика. Сборник в памет на проф. Борис Симеонов (Р у м е н С р е б р а н о в)

Б. Вълчев. Възрожденските граматики на българския език (Р у с к а С т а н ч е в а)

Ch. Moskovsky, A. Libert. Essays on Natural and Artificial Languages (Х р и с т о С т а м е н о в)

А. Добрева. Иранизми в българския език (Ю л и я К и р и л о в а)

М. А. Габинский. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии. Антикритический обзор (Р у с а н а
Б е й л е р и)

J. Gregor. Valenční možnosti verbonominálních spojení v publicistickém stylu (v rusko-českém srovnávacím plánu) (Л а д и с л а в В о б о р ж и л)

В. А. Татаринов. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь. (М а р и я П о п о в а)

 

ХРОНИКА

 

Д о н к а М а н г а ч е в а – Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски”

Д а р и н а М л а д е н о в а – Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология

 

IN MEMORIAM

 

К и н а В а ч к о в а (Шумен) – Петър Пашов (1931 - 2009)

Д и а н а И в а н о в а – В памет на Емил Кудличка

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Съдържание на годишнина ХХХІV (2009) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а
М и х а й л о в а)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper Names In the Light of Theoretical Onomastics (Part ІІ)

Х р и с т о М о с к о в с к и й (Нюкасл, Австралия) –Заметки об искусственных языках


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Э м и л и я Д е н ч е в а – “Буквальный” ли готский перевод Библии (НЗ) Ульфиле?

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

А н т о н А н д р е е в – Социально-личностные факторы, определяющие речевое поведение в японских студенческих группах


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

V e s s e l i n a L a s k o v a (Venice) – A Comparative Analysis of the English and Bulgarian Participles with a view to their Categorial Status

E l e n i V a l m a (Paris) – Etude morphosemantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V i n c e n t B l a n á r (Bratislava) – Proper names in the light of theoretical onomastics (Part ІІ)

C h r i s t o M o s k o v s k y (Newcastle, Australia) – Reflections on Artificial Languages

 

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

 

E m i l i a D e n c h e v a – How “literal” is Wulfila’s Gothic Translation of the Bible?


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

A n t o n A n d r e e v – Socio-individual Factors Determining the Speech Behaviour of Japanese Students Groups

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM