sapost_10СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Нов поглед към „телеграфната” реч в ранната онтогенеза: прозодични ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Етимологичният речник и старобългарската лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – Относно генеративните методи и славянската историческа фонология

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографско моделиране на анатомичната терминосистема в Анатомичен учебен латинско-български речник


ПО ПОВОД НА ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописната книга на Факултета по класически и нови филологии с автор Димитър Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Словообразуване и лексикология (съст. В. Радева, Цв. Аврамова, Ю. Балтова) (Х р и с т о С т а м е н о в)

Ю. Стоянова. Индивидуални вариации във вербалното развитие (К р а с и м и р а А л е к с о в а)

M. Stambolieva. Building up Aspect : A study of aspect and related categories in Bulgarian, with parallels in English and French (Z l a t k a G u e n t c h é v a)

T. Hrehovčík, M. Bázlik. Súdny preklad a tlmočenie (Д и а н а И в а н о в а)

А. Г. Ангелов. Българският език на Темида (глотометрическо изследване на лексическата съчетаемост и клишираността в българските закони) (М а р и я П о п о в а)

P. Garncarek. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (И с к р а Л и к о м а н о в а)ГОДИШНИНИ

ХРОНИКА
СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Новый взгляд на „телеграфную” речь в период раннего онтогенеза: просодические ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Этимологический словарь и староболгарская лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – О генеративных методах и славянской исторической фонологии

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографическое моделирование анатомической системы терминов в „Анатомическом учебном латино-болгарском словаре”


ПО ПОВОДУ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописная книга Факультета классических и новых филологий с автором Димитр Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЬІ

ХРОНИКА

CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

Y u l i a n a S t o y a n o v a – A fresh perspective on telegraphic speech in early ontogeny: prosodic constraints

B o r y a n a V e l c h e v a – The Etymological Dictionary and Old Bulgarian Vocabulary

G a b o r B a l á z s (Szeged) – On generative methods and Slavic historical phonology

I r e n a S t a n k o v a – The lexicographic modeling of the anatomical terminological system in An Anatomical Learner`s Latin-Bulgarian Dictionary


APROPOS OF …

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

VARIA