2-2010

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen

 


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


И р е н а С а в и ц к а (Торун) – Фонетиката в ареалната лингвистика


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятието каламбур в европейските езици


ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОД НА...


О л г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следите на архивните документи: участието на България в Общокарпатския лингвистичен атлас

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Й. Еленски. Избрано. Езиковедски изследвания (Т о д о р Б о я д ж и е в)

А. Младеновиħ. Историjа српског jезика. Одабрани радови (М а р т и н С т е ф а н о в)

Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa (Hrsg. Ch. Efing, C. Leschber) (Б о р и с П а р а ш к е в о в)

T. Petrović. Srbi u Beloj Krajini. Jezička ideologija u procesu zamene jezika (Н а й д а И в а н о в а)

J. Laboha. Tekst wypowiedź diskurs w procesie komunikacji językowej (Р у с е л и н а Н и ц о л о в а)

Е. Добрева. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния българския печат (критически лингвосемиотичен анализ) (Ю л и я н а С т о я н о в а)

Л. Станков. Албански език. Gjuha shqipe. Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. Fonetika, morfologjia, sintaksa, leksikologjia (Р у с а н а Б е й л е р и)

Linguistics Abstracts, Vol. 25, Number 2, 4 (А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а)


ХРОНИКА


Радост Ж е л е з а р о в а – Международна конференция Кирило-методиевско културно наследство и национална идентичност

Д е н и ц а Д а й н о в с к а, Р у м я н а Л ю т а к о в а – Първи сбирки на Лингвистичен семинар


IN MEMORIAM


М а р и я О с м а н–З а в е р а (Букурещ) – Златка Юфу (1915–2009)

С т е ф а н а Д и м и т р о в а – Станислав Кохман (1935–2010)

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


И р е н а С а в и ц к а (Торунь) – Фонетика в ареальной лингвистике


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, НАУЧНЫE СООБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятие каламбур в европейских языках


ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОДУ...


О л ь г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следам архивных документов: участие Болгарии в Общекарпатском лингвистическом атласе


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ХРОНИКА

 CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


I r e n a S a w i c k a (Toruń) – Phonetics in areal linguistics


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Y a n a P a l i k a r s k a – The notion of play upon words in the European languages


LINGUISTIC HISTORIOGRAPHY


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


APROPOS OF …


O l g a M. M l a d e n o v a (Calgary) – Searching the archives: Bulgaria’s participation in the Pan-Carpathian Linguistic Atlas


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA