sapost_3_2010СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – За класификацията на глаголните предикати с комплементиран инфинитив въз основа на синтактическите им характеристики и поведение (върху материал от немски и от други сродни езици)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

 

 

И в а н К ъ н ч е в – Семантика, типология и произход на конструкцията вземам/взема че (та, и) + глагол от свършен вид

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Приликата – случайна или не (За една словообразувателна морфема в български и латински език)

Г е р г а н а Р у с е в а – За произхода на възвратното местоимение в новоиндоарийските езици

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикациите на Института за чешки национален корпус от 2006 до началото на 2010 г.


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Б. Парашкевов. Етимологични дублети в българския език. Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначало (Т о д о р А т. Т о д о р о в)

С. Димитрова. Лингвистична прагматика (М и л е н а П о п о в а)

Д. Иванова. Недописани страници към историята на българския книжовен език. Учебно помагало. Първа част. Славистични ракурси (С л а в к а В е л и ч

к о в а)

Н. Иванова. Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек (1854–1915) (Р а

л и ц а Ц о й н с к а)

Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов (съст. Б. Вълчев и др.) (Р о с и ц а С т е ф ч е в а, Н а й д а И в а н о в а)

Tz. Venkova. The Unexpressed Object in English and Bulgarian (A Head-Driven Phrase Structure Grammar Approach) (А н г е л А н г е л о в)

Gr. Brâncuş. Studii de istorie a limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

C. Vătăşescu. Studii româno-albaneze. Note semantice şi etimologice (В а с и л к а А л е к с о в а)

Jazyk a jeho proměny (eds. M. Čornejová, P. Kosek) (И р е н а Б о г о ч о в а, Острава)


ГОДИШНИНИ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диана Иванова на 60 години

Подбрана библиография на трудовете на Диана Иванова – (съст. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ъ б е в – Мира Ковачева на 60 години

ХРОНИКА


Д и а н а К. И в а н о в а – Словакистиката в СУ „Св. Климент Охридски” на 20 години

Ц в е т о м и р а П а ш о в а – Конференция Изток–Запад: езици, култури, общества


БИБЛИОГРАФИЯ


Съдържание на годишнина ХХХV (2010) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а)


СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – О классификации глагольных предикатов с комплементированным инфинитивом на основе их синтаксических характеристик и поведения (на материале немецкого и родственных языков)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment

in Danish and Norwegian Part 2 - Complex words

И в а н К ы н ч е в – Семантика, типология и происхождение конструкции вземам/взема че (та, и) + глагол совершенного вида

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Сходство – случайность или нет (Об одной словообразовательной морфеме в болгарском и латинском языках)

Г е р г а н а Р у с е в а – О происхождении возвратного местоимения в новоиндоарийских языках

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикации Института чешского национального корпуса за период с 2006 по 2010 год


ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЫ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диане Ивановой – 60 лет

Подобранная библиография трудов Дианы Ивановой – (сост. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ы б е в – Мире Ковачевой – 60 лет


ХРОНИКА


БИБЛИОГРАФИЯ


Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХV (2010) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а)

 


CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


E m i l i a D e n c h e v a – Classifying verbal predicates with complemented

infinitives with a view to their syntactic properties and behaviour

(on material from German and other related languages)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A contrastive survey of stress assignment

in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

I v a n K a n c h e v – On the semantics, typology and origin of the construction вземам/взема че (та, и) + perfective aspect verb

L u i z a K. B a y r a m o v a (Kazan) – Bulgarian-Tatar approximates


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


N e d y a l k a G e o r g i e v a – A similarity – is it fortuitous or not?

(A word-formative morpheme in Bulgarian and Latin)

G e r g a n a R u s e v a – On the origin of the reflexive pronoun in the new Indo-Aryan languages

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2006-2010


LANGUAGE CONTACTS


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES


B o r i s l a v B o r i s o v – Diana Ivanova septuagenarian

Bibliography of Diana Ivanova’s works (comp. by B o r i s l a v B o r i s o v)

M i t k o S a b e v – Mira Kovacheva septuagenarian


VARIA


BIBLIOGRAPHY


Contrastive Linguistic’s annual contents - vol. ХХХV (2010) (comp. by I n a M i h a y l o v a)