sapost_1_2011СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част І

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

 

Р а к и Б е л о (Велико Търново) – Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


П а л м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и съпоставителни лексикални изследвания


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – За дивергенцията на (и)йекавските стандарти в Хърватия и Черна гора


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Днешният говор на яневските хървати в България


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


A. Bogusławski. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface (С т е ф а н а Д и м и т р о в а)

К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжо­вен език (Възрожденски период) (Н а д к а Н и к о л о в а, Шумен)

Е. Паскалева. Компютърна морфология (П е т я О с е н о в а)

M. Dobríková. Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií) (Р а д о с т Ж е л е з а р о в а)

С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации (Ю л и я н а С т о я н о в а)

T Malec. Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim (Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

E. Vucheva. Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo (Д о н к а М а н г а ч е в а)

Л. Салмон. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова (И с к р а Л и к о м а н о в а )

V. Cvrček. Teorie jazykové kultury po roce 1945 (Р у м я н а Г ъ л ъ б о в а, Благоевград)

М. Osiac. Dificultăţi ale limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

Ст. Калдиева-Захариева. Румънско-български речник. Общи и подобни думи. Dicţionar român – bulgar. Cuvinte comune şi asemănătoare (В а с и л к а А л е к с о в а)


ХРОНИКА


М а р г а р и т а М л а д е н о в а, С и л в и я П е т к о в а – Десети национални славистични четения

E к а т е р и н а Т ъ р п о м а н о в а – Представяне на българския семантично анотиран корпус
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках (Съпоставительное исследование българского и чешского языков). Часть I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

Р а к и Б е л о (Велико Тырново) – Сходная локативная модель с формантом – ина/-inë в болгарском и албанском языках


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ


П а л ь м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и сопоставительные лексические исследования


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – О дивергенции (и)йекавских стандартов в Хорватия и Черногории


ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНТАКТЬІ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Современный диалект яневских хорватов в Болгарии


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


ХРОНИКИ
CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study) - Part I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

R a k i B e l o (Veliko Tarnovo) – A Similar Locative Model with the Formant -ina/ -inë in Bulgarian and Albanian


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


P a l m i r a L e g u r s k a – Tertium Comparationis and Lexical Contrastive Analysis


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


E l e n a S t o y a n o v a (Blagoevgrad) – The Divergence of Ijekavian Standards in Croatia and Montenegro


LANGUAGE CONTACTS


S a n j a V u l i ć (Zagreb) – The Present-day Dialect of the Yanevo Croats in Bulgaria


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA