СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare,

en français et en roumain

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Иван Касабов (София) Семантична характеристика на думата като основна единица на езиковата знакова система

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

Христо Грънчаров (Пловдив) – Българският превод на поемата „Hávamál” – „Тъй речени са на Високия Словата”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

NellyYakimova(Sofia) – Сompliment responses in Bulgarian

 

ПО ПОВОД НА...

Стефана Димитрова (София) – Проф. д-р Жана Молхова в моите спомени

Христо Стаменов (София), Александра Багашева (София) – По повод на един юбилей

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Б. Алексиева. Теория и практика на устния превод (Помагало за магистърската степен Конферентен превод с текстове за упражнения по консекутивен превод) (Владимир Филипов, София)

L. Grozdanova, Al. Bagasheva. Analysing English Grammar (Мира Ковачева, София)

R Ishpekova. Policing the naughty newbiеs. Conceptual metaphors and discourse strategies in the Financial Times’ coverage of corruption- and organized crime-related events in Bulgaria (Лиляна Грозданова, София)

 

 

ГОДИШНИНИ

Юлияна Стоянова (София) – Максим Стаменов на 60 години

Библиография на трудовете на Максим Стаменов (съст. И н а   М и х а й л о в а, София)

 

ХРОНИКА

 

Диана Иванова (Пловдив), Надка Николова (Шумен) – Заседание на Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите

Екатерина Търпоманова (София) – Представяне на мрежата META-NET и проекта CESAR в София

 

IN MEMORIAM

 

Дора Мирчева (1920–2012)

Тодор Ат. Тодоров (1934–2012)

Йордан Еленски (1924–2012)

Валентина Еленска (1932–2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2003 г.

Съдържание на годишнина ХХХVІІ (2012) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а, София)

 

 


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare, en français et en roumain

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЯЗыКОЗНАНИЯ

 

Иван Касабов (София) Семантическая характеристика слова как основная единица языковой знаковой системы

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Христо Грынчаров (Пловдив) – Болгарский перевод поэмы „Hávamál” – „Речи Высокого”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

NellyYakimova(Sofia) – Сompliment responses in Bulgarian

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Стефана Димитрова (София) – Проф. д-р Жана Молхова в моих воспоминаниях

Христо Стаменов (София), Александра Багашева (София) – По поводу oдного юбилея

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Юлияна Стоянова (София) – Максиму Стаменову 60 лет

Библиография трудов Максима Стаменова (сост. Ина Михайлова, София)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2003)

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІІ (2012) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а, София)

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare, en français et en roumain

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Ivan Kasabov (Sofia) Semantic Characterization of the word as a basic unit of the linguistic system

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

Hristo Grancharov (Plovdiv) – The Bulgarian translation of the poem „Hávamál” – “That Spake the High One”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

DISCUSSIONS, NOTES, REVIEW ARTICLES

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

Nelly Yakimova(Sofia)Сompliment responses in Bulgarian

 

APROPOS OF …

 

StefanaDimitrova(Sofia) – Prof. Zhana Molhova in my memories

ChristoStamenov (Sofia), Alexandra Bagasheva (Sofia) – On the occasion of a jubilee

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

 

Yuliana Stoyanova (Sofia) – Maxim Stamenov – a sexagenarian

Bibliography of Maxim Stamenov’s Works (comp. by Ina Mihaylova, Sofia)

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva(Sofia) – Bulgarian Dissertations in Linguistics (2003)

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІІ (2012) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)