Научни проекти

 

 

Проект „Литературната история през XXI век: глобални модели и български практики“

Проектът е замислен през потребността да се преосмисли традиционният модел в писането на литературна история. Необходимост, за която започва да се говори още през 90-те години на XX век, но истинският дебат се случва едва след началото на новия век. На преден план излизат важни проблеми от епистемологично и методологическо естество: есенциализмът на традиционната литературна историография; телеологическият подход, оценяващ миналото от гледната точка на победилото настояще; хронологическата линейност, романтическият подход към явленията според степента на тяхната „важност“; националистичният фокус в основата на „големия разказ“ и т.н. Нарояват се опити за теоретично преосмисляне на категориите, в които се мисли литературноисторическият процес; разработват се алтернативни модели като „световна (или глобална) литература“, „евроазийска литература“ и други.

 

Проект "Българският език в държавните институции и в публичното пространство"

От началото на 2024 година в Софийския университет започва изпълнението на научен проект, финасиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.

Проектът „Българският език в държавните институции и в публичното пространство“ е научно предизвикателство, с което езиковеди от Катедрата по български език на Софийския университет, докторанти и студенти от Факултета по славянски филологии и чуждестранни лингвисти си поставят сложната задача да наблюдават и да анализират сложните и динамични процеси в съвременния български език.

В осъществяването на проекта ще вземат участие проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова (Катедра по български език), проф. д-р Надежда Сталянова (Катедра по български език), доц. д-р Екатерина Търпоманова (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Биляна Михайлова (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Диляна Денчева (Катедра по славянско езикознание), доц. д-р Елена Крейчова (Масариков университет в Бърно), асистент Зорница Иванова (Катедра по български език), асистент Борислав Петров (Катедра по общо езикознание), докторант Деян Драганов (Катедра по български език), докторант Антоанета Начева (Катедра по български език като чужд), докторант Божидар Георгиев (Катедра по български език и преподавател по български език и литература в СМГ), докторант Коста Славов (Катедра по български език и преподавател в БУ „Проф. д-р Асен Златарова“), д-р Маргарита Гергинова (Медицински университет – София), Георги Гергинов (млад учен, СУ „Свети Климент Охридски“), Надежда Илиева (млад учен и преподавател по български език и литература), Тихомир Алексиев (студент във втори курс по българска филология). Ръководител на научния екип е доц. д-р Владислав Миланов от Катедрата по български език на Софийския университет.

 

Проект „Наративни модели и граматически явления в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап“

Екип

Проф. д-р Красимира Алексова (ръководител), проф. д-р Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Ласка Ласкова, гл. ас. д-р Яна Сивилова, докторант Димитрия Маринкова и студентите от специалност „Българска филология“ Александър Димитров, Борис Борисов, Даниел Асенов, Зорница Колева, Ива Колева, Йоанна Янева, Магдалена Динева, Ралица Василева и Самуил Радилов.

 

Проект "Вазов/1920 - във и извън юбилея" към ФНИ на СУ., ФСлФ, договор №  80-10-221/06.05.2020

Екип на проекта: проф. Николай Чернокожев - ръководител, гл. ас. д-р Биляна Борисова и докт. Маргарита Станева.

 

В рамките на тематичен проект № 80-10-46/13.04.2020 към ФНИ на СУ, ФСлФ, бе създаден сайтът "Новата земя. Места и маршрути в българската белетристика от 90-те години на 19 в."  

Екипът на проекта с ръководител гл.ас. д-р Биляна Борисова  и членове гл. ас. д-р Кристина Йорданова, докт. Ванеса Андонова, студент Виолина Христова, графичен дизайнер Иван Иванов разработи учебен сайт с дигитални карти, чрез които студентите могат да проследят маршрутите и да видят чрез събраните визуални материали местата, през които преминават героите на две емблематични за периода творби - цикълът разкази "Кардашев на лов" и романът "Нова земя" на Иван Вазов.

Самите карти и бележките към тях показват всяко едно от местата не само като точка в пространството, но разкриват пластовете културна памет, съсредоточена в тях. Така местата биват осмислени като знаци на културата на последното десетилетие на 19 век, а литературните маршрути се превръщат  познание.

 

ПРОЕКТ „ПРОЗОДИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН С ДРУГИ ЕЗИЦИ С ЛЕКСИКАЛНО АКЦЕНТУВАНЕ”

Основната цел на проекта е да фокусира вниманието на учени – филолози с различни профили към основни прозодични аспекти на българския език като словното ударение и интонацията. Насочваме се към област, която има нужда от разработване в сферата на българистиката и в преподаването на българския език у нас за постигане на съизмеримост с вниманието, което ѝ е отделено във водещи европейски и световни научни традиции.

Ръководител на проекта: доц. д-р Мирена Атанасова Пацева-Момова

 

 

„Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език като чужд”

Проект по НИД № ФСлФ 80-10-173

 

"Страници от българската литература"

Настоящият проект цели да направи научна обосновка на мястото и ролята на художествената литература в чуждоезиковото обучение, която да послужи за теоретична платформа за изработване на кратка учебна антология на българската литература. Предвиждаме тя да представлява ресурс както за работа на семинарни занятия, така и за самостоятелно четене. Вярваме, че чрез лексикални пояснения и подходяща контекстуализация ще улесним разбирането и ще провокираме интереса на студентите, а също така ще ги ангажираме като посланици на българската култура чрез преводи.

 

Екип на проекта: Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова; с участието на Деница Христова, Евелин Костова, Теодора Вълова

 

 

 

„Описване, класифициране, систематизиране и каталогизиране на дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007-2017 г.)“

Проект по НИД N:80-10-70/2018 г.

 

Целта на проекта е да опише, класифицира, систематизира и каталогизира дипломните работи, защитени в катедра „Славянско езикознание”, през последните 10 години (2007-2017 г.). В този смисъл той представлява първи етап от многоетапен проект, чието изпълнение ще осигури систематизирана и детайлна информация за огромния брой защитени дипломни работи, която ще може да бъде откривана чрез търсене въз основа на ключови думи съгласно следните критерии: тематична област и език. По този начин както научните ръководители на дипломантите, така и самите дипломанти ще могат лесно да се ориентират върху какви теми е работено, какви (комбинации от) езици са били предмет и обект на съответното съпоставително изследване и кои езици и лингвистични проблеми биха могли да се включат в бъдещо изследване.

Така в съпоставителните изследвания биха могли да се включат и езици извън славянската езикова група, но също така и да се работи върху неограничен брой интердисциплинарни проблеми. Безспорен факт е, че голям брой дипломни работи са написани на високо ниво, представят солиден емпиричен материал, представят интересни идеи, които могат да бъдат доразвити и доразработени в следващи дипломни работи, дисертации, монографични изследвания, студии и др.

Екип: гл.ас. д-р Райна Камберова, доц. д-р Радост Железарова, гл.ас. д-р Жана Станчева, гл.ас. д-р Мартин Стефанов, гл.ас. д-р Диана Иванова, гл.ас. д-р Владимир Иванов, докторант Юлиана Узаничева, докторант Лилия Желева

 

Дипломни работи, защитени в катедра „Славянско езикознание” в периода (2007 г. - 2017 г.)

 

Проект "Южнославянският XIX век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури"

 

Проектът „Южнославянският XIX век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури“* е насочен към документалната реконструкция на полемичния контекст, в който се осъществява национално-културното самоопределяне на сърби, хървати и словенци през XIX век.

Екип: Доц.  д-р Ина Христова – ръководител на проекта, проф.  дфн Найда Иванова гл. ас. д-р Елена Христова, докторант Боряна Цветкова, докторант Христо Бояджиев, Диляна Тръпчева, Йоана Кирилова, Симона-Алекс  Михалева - студенти

 

 

EU

    

     nauka   

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Основната идея на проект МПМ се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни инструменти и бази данни.

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри.

 

logo zograf red small transp2 0


Зографска електронна научно-изследователска библиотека 

 

Зографска научно-изследователска библиотека e съвместен проект на Зографската Света обител, Катедрата по кирилометодиевистика, Централната библиотека на Софийския университет. Проектът започва през 2014 г. и неговата идея е да събере на едно място дигитални изображения от славянски ръкописи, съхранявани по целия свят. Началото на сбирката е поставено с дигиталните копия от българския манастир "Св. великомъченик Георги" на Атон. С течение на годините се прибавиха копия от славянски ръкописи от Ватикана, Историческия музей в Кюстендил и други колекции.

 

Екип: Иеродякон Атанасий, Отец Козма Поповски, проф. Климентина Иванова, проф. Маргарет Димитрова, доц. Андрей Бояджиев, д-р Петко Петков, ас. Димитър Пеев

 

https://www.slav.uni-sofia.bg/zograflib/

 

 

pageПроект Агиославика е резултат от дейността на група млади учени палеослависти по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието, младежта и науката (ДМУ 03/19), който се реализира с любезното съдействие на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, институционалната подкрепа на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в сътрудничество с „Проектория”.

 

Проектът има за цел да подготви за издание и да изследва Станиславовия чети-миней - един от най-ценните средновековни славянски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Агиославика дава достъп до дигитални копия на всички страници от ръкописа, придружени с кодикологични и библиографски сведения. Онлайн изданието на Станиславовия чети-миней дава уникална възможност на изследователите медиевисти-слависти от цял свят да реализират свои научни проекти във връзка с конкретни аспекти на ръкописа или в по-широкото поле на агиографията, разпространявана сред южните славяни през Средновековието.

 

Ръководител на проекта: д-р Диана Атанасова, СУ

Екип: д-р Ирина Кузидовар, БАН, д-р Анета Димитрова, СУ, д-р Любка Ненова, ЮУ, докторант Цветомира Данова, БАН, докторант свещ. Козма (Красимир) Поповски, БАН.

 

Сайт на проекта

http://hagioslavica.com/bg/home/

 

Проект "Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни"

 

Екип: доц. д-р Ина Христова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Елена Христова, гл. ас. д-р Витка Делева, гл. ас. д-р Райна Камберова, докторант Димана Митева, докторант Тиха Бончева

 

books reception

 

 

Проект по НИД N:100/2014 г.

Проектът проучва рецепцията на славянските литератури (без руската) в България и на българската литература в съответните страни след 1989 г. Динамиката на процесите, свързани с преводната рецепция през изминалите две десетилетия, налага необходимостта от комплексно изследване на темата. Целите на проекта са: пълно установяване и библиографско описание както на публикуваните книги, така и на критическите реакции; сравняване на типологията на присъствие на българската литература в чужбина и на съответните чужди литератури у нас; анализ на механизмите на критическа рецепция; извеждане на рецептивните модели както по отношение на цели литературни традиции, така и във връзка с отделни знакови автори и творби; създаване на бази данни, достъпни онлайн.

 

https://litreception.wordpress.com/

 

 

logo project

E-МEDIEVALIA (ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЕВИСТИКА) (BG051PO001-4.3.04–0004/04.10.2012)

ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Екип: проф. дфн Татяна Славова – ръководител на проекта, инж. Георги Панев – координатор на проекта, Розали Лилова – технически сътрудник

 

Експерти: 40 преподаватели и научни работници от СУ “Св. Климент Охридски” (Факултет по славянски филологии, Богословски факултет, Философски факултет, Исторически факултет, ЦСВП “И. Дуйчев”), ТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ПУ “Паисий Хилендарски”, БАН (Институт за български език, Институт за литература, Институт по история), Национална художествена академия, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

 

http://e-medievalia.uni-sofia.bg

 

 

ПРОЕКТСПЕШНА АНТРОПОЛОГИЯ: БИОГРАФИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

 

В рамките на проекта Спешна антропология: Биография на институциите усилията на екипа са насочени към parents2проучване на социалните процеси в съвременното българско общество, които са провокирани от реализиращата се в България програма за деинституционализация на децата, настанени в Домове за деца, лишени от родителски грижи – ДДЛРГ.

 

Екип на проекта: доц. д-р Николай Папучиев, доц. д-р Николай Вуков, магистър Яна Мороз (докторант по антропология), магистър Мария Маринова (докторант по антропология)

 

 

 

EU

 

 

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Екип: доц. д-р Татяна Ангелова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Ася Асенова – координатор на проекта, ас. Весела Шушлина – информационен координатор,ас. д-р Биляна Радева – технически сътрудник

Експерти: гл.ас. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Гергана Дачева, проф. д.ф.н. Мирослав Дачев, проф. д.ф.н. Мони Алмалех, проф. д.ф.н. Вася Велинова

 

Портал за електронно обучение по български език - http://www.ezik.bg/

 

БАЛКАНСКИТЕ ДИАЛЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

 

(Проект Рила 2/11)

 

Проектът „Балканските диалекти в България” е осъществен по програма „Рила” за българо-френско научно сътрудничество към Министерството на образованието и науката и френската организация EGIDE. Проектът има за цел проучването на балканските диалекти на територията на България.

 

 

БАЛКАНСКИТЕ СРЕД ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ: АНАЛИЗ НА ТЕКСТА, ПРЕВОД, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ

 

2Moderniat DoktorПроектът е подкрепен от ФНИ при СУ. Замислен е във връзка с работата по Сравнително литературознание в специалност Балканистика на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание и подготовката на докторанти. Проектът продължава в нови аспекти предишния Докторантски модул„Балканистиката и литературите на обединена Европа” (2011). Вписва се и в съвместната подготовка на докторанти с  Европейския докторат „Литературите на обединена Европа”, координиран от Болонския университет и други десет европейски университета. 

 

http://www2.lingue.unibo.it/dese/

 

 

Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика


Екип на проекта: доц. Янко Бъчваров, доц. Маргарита Младенова и студентките Мария Гарова, Росица Петрова, Яна Върбанова, Вяра Недялкова, Юлия ел Хаким

Речникът е резултат от работата по проект № 159/2009 г. по НИД на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Изследването на диглосията като уникална специфична черта на съвременния чешки език е дългосрочна задача на бохемистиката изобщо, която не е намерила окончателното си решение.


appleВ проучването е извършена и допълнителна изследователска работа за окончателното съставяне и допълване на чешкия словник, а българските съответствия са търсени извън неутралната българска лексика – в рамките на жаргонните, разговорни и отчасти диалектни думи, доколкото те могат да бъдат неутрални в географско отношение, т.е. доколкото са проникнали в общонародния узус на съвременния български разговорен език. Освен това в края на речниковите статии се посочват и неутрални български еквиваленти, които на монитора се различават по цвят от същинските некнижовни еквиваленти.

Полученият в резултат на изследването електронен двуезичен чешко-български речник на некнижовната лексика за първи път представя този до скоро почти игнориран пласт от чешкото словно богатство с неговите български съответствия.

http://labs.juls.savba.sk/?d=csbg


ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АСПЕКТИ НА БАЛКАНИСТИКАТАbalkans3

 

В специалност Балканистика към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание беше разработен проект със заглавие Интердисциплинарни аспекти на Балканистиката. Методологическо и информационно осигуряване, подкрепен финансово от „Фонд научни изследвания” при Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

 

Докторантски модул „Балканистиката и литературите на обединена Европа” е свързан с развиваната от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание и в частност в специалност „Балканистика” проблематика по Сравнително балканско и европейско литературознание. Целта на проекта е както усъвършенстване на подходите в тази област, така и осигуряване на участието на екипа в периодичните научни срещи на докторантите и на международния Съвет на преподавателите в Европейския докторат (DESE) „Литературите на обединена Европа”. Сътрудничеството с Болонския университет и другите десет европейски университети от консорциума е скрепено с рамков договор, в който СУ е партньор. http://www2.lingue.unibo.it/dese/

 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ИНТЕЛИГЕНТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ”

ПРОГРАМЕН МОДУЛ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА globe(БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии”

Магистърска програма “Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”

ЕКИП: доц. д-р Радка Влахова, доц. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владимир Жобов

Договор: Д 0111-405/16.06.2006; ИО -01-03

 

Цел на програмния модул е да се изработи проект за представяне на хуманитарни знания в стандартизиран електронен формат, позволяващ дистанционно преподаване и тестово оценяване. Задача на проекта е да подпомогне прехода между различини образователни степени, като се опре на единна методология на измерването, основана на съпоставими модули от информация, осигуряваща прагова компетентност. Изследователският екип си поставя задача да опише примерен изследователски ци­къл за оценяване в степените на средното училище – на входа след четвърти, след седми и след дванайсети клас, в началния етап на висшето образование и в ОКС “магистър”

Интелигентният образователен портал ще осигури достъп до образователни материали с високо качество и в места с ограничен преподавателски ресурс, както и на учещи се със специфични образователни потребности. Електронното обучение, в частност образователните портали, дава възможност за обективна оценка на постигнатите от учещите се резултати в процеса на обучението им в българското училище. Осигурява на образователната администрация на всички равнища достоверна информация за съответствието между реалните знания и умения на българските ученици и определените в ДОИ за УС знания и умения, които те трябва да са придобили след завършването на определен етап или образователна степен.

 

Проект „Проучване и дигитализация на архив „Проф. Цветана Романска” на Катедрата по славянско езикознание"

Екип: доц. д-р Маргарита Младенова – ръководител, Трифон Войводов - докторант

 

alenАрхивът от дипломни работи и експедиционни материали по славянска етнография и фолклор, възникнал през периода 1940-1990 г. и съхраняван в Катедрата по славянско езикознание, представя проучвания на студенти и дипломанти от Факултета по славянски филологии, Геолого-географския факултет и Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Голяма част от дипломните работи са оформени по методиката, разработена от проф. Ст. Романски за пълно етнографско описание на селищата, тяхната материална и духовна култура. Обхванати са селища от цялото българско землище, някои от които не са представени в други етнографски и фолклорни архиви от втората половина на ХХ в. Настоящият проект е първият опит за по-пълното му представяне пред широката научна общественост и даване на възможност да бъде използван за по-нататъшни етноложки и фолклористични изследвания.

 

Дипломни работи - архив

 

 

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА

http://www.bgukrainistika.com/bg/i/?plName=home

 

Екип на проекта: доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Албена Стаменова, гл. ас. д-р Райна Камберова, ас. Олга Сорока и докторантите Владимир Колев и Стефан Узунов.

 

Сайтът „БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА“ е резултат от работата по три последователно финансирани проекта по НИД на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Той е насочен преди всичко към студентите, преподавателите и изследователите в областта на украинистиката и славистиката като цяло, към различни културни институции и бизнеса, както и към всеки, който се интересува от Украйна и свързаната с нея проблематика, от украинско-българските научни, културни и езикови взаимодействия. Целта на проекта е подробно да запознае широк кръг заинтересовани с достиженията и перспективите на българската украинистика.

 

 

pic4E-ОБУЧЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ЗА СТУДЕНТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

Работен екип: Доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов (ръководител); Доц. д-р Ангел Маринов Петров; Доц. д-р Огняна Тенева, Гл. ас. д-р Антония Димитрова; Ст. ас. Людмила Берковска, Иван Велчев, учител в НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”

 

 

 

rakopis

КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРАКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ЕЗИКОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проектът е съвместна инициатива на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Института за български език на БАН и PAM Publishing company.

Ръководител проект – чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев (СУ)
Координатор – доц. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова (СУ)

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Центърът има за цел да обедини усилията на филолози, историци, културолози, специалисти в областта на приложението на информационните технологии в хуманитаристиката с цел създаване на база за провеждане и консолидиране на изследвания в областта на националния език, история, култура и на мястото им в европейските процеси на запазване на културната идентичност, интеграция и реинтеграция, както и за разработване на система за придобиване на национално валиден сертификат по български език.

 

Ръководител на проекта: проф. дфн П.Карагьозов
Финансиране: Национален фонд “Научни изследвания”

 

 

Проектът е посветен на българската славистика и университетската наука. Описва в електронен вид старопечатните, редки и ценни книги по славистика от фонда на Университетска библиотека, предлага биобиблиографска информация за преподавателите на Софийския университет и за най-важните изследвания по славистика от 19-20 век.

 

 

img_bgspeechСИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА УСТНИТЕ ФОРМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (БАЗА ДАННИ)

http://www.bgspeech.net/

 

проект по НИД на Софийския университет, Факултет по славянски филологии - дог. № 36/2009

 

Ръководител на екипа: доц. д-р Йовка Тишева

 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ, ПОДГОТВЯНИ ДА ПРЕПОДАВАТ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕГРИРАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Главната цел на проекта е да се усъвършенства методическата подготовка и квалификацията на учители, които обучават EUCIM - TE European Teacher Education Second Language Core Curriculumученици мигранти, чрез разработването на базирана върху компетентности общоевропейска учебна програма за подготовка на учители.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Координатор за българския екип: доц. д-р Татяна Ангелова

https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/pdf/teacher_education.pdf

 

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА СЛОВАКИСТИКА

(проект 183 на НИД за 2008 г.) с научен ръководител доц. д-р Валентин Гешев.
Целта на проекта е да пуляризира словакистиката като сравнително млада специалност, да представи нейните успехи, развитие и търсения, да осигури на студенти и преподаватели материали и информация за Словакия и най-вече за нейния език, литература и култура.