П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в Международната конференция Петнадесети славистични четения, която ще се проведе от 16 до 18 юни 2022 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема

 

ПОЛЕМИКИ И ИЗБОРИ

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

I. Езикознание.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Литературознание.

III. Kултурология.

IV. Aнтропология.

V. Фолклористика.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.          

Конференцията ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн.

Такса правоучастие: 70 лв. – за присъствено участие, 50 лв. – за онлайн участие. Студенти и докторанти от български университети и научни институти заплащат половин такса.

Таксата за правоучастие се превежда по банков път. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Заявките изпращайте до 1.05.2022 г. Потвърждение на заявката се изпраща в двуседмичен срок.

Заявка за участие

 

Организационен комитет:                                     Програмен комитет:

проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия)                    гл. ас. д-р Елена Дараданова

проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия)                   доц. д-р Албена Стаменова

проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия)                        доц. д-р Ани Бурова

проф. дфн Луциан Суханек (Полша)                        доц. д-р Ина Христова

проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия)                    гл. ас. д-р Жана Станчева

проф. дфн Маргарита Младенова (България)          гл. ас. д-р Славея Димитрова  проф. дфн Панайот Карагьозов (България)

 

Ръководител на Катедрата                                      Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                      по славянски литератури:

доц. д-р Албена Стаменова                                     доц. д-р Ани Бурова

 

 

София, 15.02.2022