гл. ас. Ценка Досева

І , ІІ сем., /0 + 60/, завършва с изпит

 

Анотация

Курсът по практически руски език е предназначен за студентите от специалност “балканистика”, изучаващи руски език като задължителен предмет. Хорариумът на дисциплината е 60 часа (0+2) упражнения, разпределени през 7 и 8 семестър с изпит в края на 8 семестър (писмен и устен).

Предлаганият курс включва езиков минимум, необходим за формирането на речеви умения за възприемане на устна руска реч, четене и говорене в рамките на изучаваните теми на базата на усвоените езикови средства. Материалът се състои от две части:

 • Фонетичен курс, чиято цел е да помогне на студентите в максимално кратък срок да усвоят основите на руското произношение.
 • Основна част, включваща 10 теми на базата на текстове за четене и аудиране с различна жанрова характеристика. Критериите при подбора на текстовете са тяхната информативност, проблемност, адекватност на темата по съдържание и форма, репрезентативност на предвидения в учебната програма лексико-граматичен материал. Специално внимание се обръща на научни текстове, свързани със съдържанието на изучаваните по време на бакалавърската и магистърската степени дисциплини.
 •  

Учебна програма

Учебната дисциплина руски език е включена в учебния план на специалността “балканистика” като задължителна през 7 и 8 семестър с хорариум 60 ч. (0 + 2) упражнения.

Формите на контрол са тестове през двата семестъра и оценка от писмен и устен изпит в края на обучението по руски език.

Учебната програма се състои от две части:

І. Кратък фонетичен курс.

ІІ. Основен лексико-граматичен курс , включващ 10 теми:

1. Моята биография, речеви етикет.

2. Професия, възраст.

3. Семейство.

4. Образование и наука.

5. Външност, характер.

6. Традиции и обичаи.

7. Култура и изкуство.

8. Русия – история и съвременност.

9. Свободно време. Пътешествия и развлечения.

10. Спорт.

Всяка тема е представена от текстове и упражнения (лингвистични и комуникативни) върху репрезентирания в текстовете лексико-граматичен материал. Застъпено е четене, аудиране, превод, съставяне на анотация и др.

Граматико-ортографичният материал включва:

 • Основни правила на руската ортография.
 • Съществително име (род, число, склонение, употреба на падежите с предлози и без предлози).
 • Прилагателно име (склонение, пълни и кратки форми, степени за сравнение ).
 • Местоимение (видове, склонение, употреба).
 • Числително име (видове, склонение, употреба).
 • Система на глаголната дума (инфинитив, спрежение на глагола; преходни и непреходни, възвратни и безлични глаголи, глаголи за движение; вид, време и наклонение на глагола; причастия – видове, склонение, употреба; деепричастия – видове, употреба).
 • Наречия, частици, междуметия, съюзи.
 • Въпроси на руския синтаксис.

В процеса на усвояване на лексико-граматичния материал като форма на контрол се използуват различни видове тестове.

Библиография

Аникина, М. В Росссию с любовью. Начинаем изучать русский язык. М., Русский язык, 2000.

Вишняков, С. Русский язык как иностранный. М., Наука,1998.

Ганочка, И. Я читаю по-русски. М., Русский язык., 2000.

Георгиева, С., С. Ковачев, М. Манчев. Практическая грамматика русского языка. Пловдив, 1999.

Димитрова, Ст. Кратка руска граматика. С., 1997.

Костина, И., Н. Александрова, Г. Александрова, Е. Богославская. Перспектива 1-4. Спб., 1997.

Кузнецов, С. Большой толковый словарь русского языка. Спб, 2000.

Кузова, М., Р. Чобанова. Русский язык. Лексический курс. Пловдив, 2000.

Лесневский, В. Функциональная грамматика русского языка. С., Лодос, 2000.

Лесневский, Вл., Т. Ненкова, Е.Лукич. Русский язык. Контакт 2. С., 1995, 2001.

Митев, Д., Митева, Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (Морфология). Шумен, 2000.

Ненкова, Т. Русская орфография. С., Лодос, 2001.

Ненкова, Т., Н. Ковачева. Практическая грамматика русского языка. С., 1999.

Овсиенко, Ю. Русский язык для начинающих. М., Русский язык. М., 2001.

Пулькина, И., Е. Захова – Некрасова. Учебник руского языка для студентов-иностранцев. Практическая грамматика с упражнениями. Изд. VІ, стереотипное. М., 1977.

Раденкова, Е., И. Манова. Сборник текстов для изложений. Младшие курсы отделений русской филологии. С., 2002.

Хавронина, С., Л. Хараламова. Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих. М., Русский язык, 2000.

Царева, Ю. Продолжаем изучать русский язык. М., Русский язык, 2000.