II сем., /30+60/, завършва с текуща оценка

 

Анотация

Курсът има за цел да даде основни знания по старогръцки език с оглед на бъдещите занимания на студентите с новогръцки, като представи развитието на езика във връзка с културното развитие на гръцкия народ. Той трябва да изгради у студентите умения за самостоятелна работа със старогръцки текстове, усет за правописа на основни лексикални единици, правилна ориентация в граматичните категории.

В лекционната част се преподават всички основни морфологични категории на имената и част от морфологията на глагола. Акцентът пада върху теорията на основите, за да могат студентите да доразвиват по-нататък знанията си по гръцки език в целия обхват на неговото историческо развитие. Непрекъснато се правят паралели с новогръцки език.

В практическата част се усвояват начални знания по практически синтаксис и превод. Превеждат се адаптирани текстове. Работните семинари изискват активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по предварително зададени текстове и свързани с тях културни, литературни и исторически теми, както и самостоятелна работа по непознати текстове.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1.Основни сведения за историята на гръцкия език.

2.Азбука и произношение. Видове звукове.

3.Ударение. Диакритични знаци.

4.Части на речта.

5.Граматически категории в гръцкия език.

6.Склонение на имената.

7.Основни правила за превод.

8.Форми на съществителните по трите склонения.

9.Форми на прилагателните по трите склонения.

10.Форми на местоименията.

11.Числителни.

12.Спрежение.

13.Форми на правилните глаголи по първо спрежение.

14.Начини на образуване на глаголната основа.

15.Главни и второстепенни части на изречението

16.Употреба на времената и наклоненията.

17.Употреба на залозите и именните форми на глаголите.

18.Употреба на падежите на имената.

19.Употреба на местоименията.

20.Употреба на конструкциите.

21.Видове сказуеми и с какви второстепенни части се свързват.

22.Видове подчинени изречения.

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА:

  • превод на познат текст;
  • участие в дебат по време на семинарите;
  • самостоятелен превод и пълен морфо-синтактичен разбор на едно

изречение с речник по време на изпита.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

  • да разпознават граматичните категории;
  • да превеждат самостоятелно старогръцки текстове с малка трудност;
  • да правят езиков, културен и исторически коментар на текстовете.

Основна библиография:

1. Милев, Ал. и Г. Михайлов. Старогръцка граматика. С., 1979.

2. Тодоранова, В. Учебник по старогръцки език. С., 1985.

3. Милев, Ал. Старогръцки език. С., 1960.