доц. д-р Светлана Иванова

IX сем., /30+0/, завършва с текуща оценка

 

Анотация

Целта на курса е да представи основните феномени на културата и изкуството, създадени под знака на исляма на Балканите и специално по българските земи в доиндустриалната епоха. Студентие са изучавали история на исляма, което позволява да съсредоточим вниманието си върху сравняване на разглежданите феномени под влияние и в средата на ортодоксалните сунити и привържениците на мюсюлманските тарикати (мюсюлмански братства), както и културните прояви характерни за високия и т.нар. народен ислям.

 

ПРОГРАМА

1. Ислямизацията: демографски, социален и културен аспект. Езикова ситуация на Балканите.

  • 2. Книгата: Коранът и книгата; османска книжнина. Вакъфските библиотеки в българските земи и обща характеристика на книжовната продукция. Старопечатна книжнина. Украса на книгата.
  • Храмът (джамия, месджид) като архитектурна форма, социално средище; ритуално-обредни практики, свързани с джамията; служителите на култа като религиозно обредни функции и социален статус в Османската империя.
  • Османски просветни институции: структура на образователните институции, цели и съдържание на образованието, участници в образователния процес.
  • Култура на ежедневието: урбанистична структура на града; декоративни изкуства. Празнична система и ислямски начин на живот. Проблемът за т.нар. битов ислям. Приложение и институции на шериатското право в европейските провинции на османската държава. Вакъфът. Мюсюлманско семейство.
  • Хетеродоксен ислям. Тарикатите и тяхната организация, култът към светците и ислямският мистицизъм. Неортодоксалният ислям и ислямски начин на живот. Алианите. Архитектурни феровеми и други форми на ислямското изкуство, свързани с неортодоксалния ислям. Фолклорни прояви и литературни паметници.

Препоръчителна литература:

- Алексиев, Б. Кадемли баба султан - легендата за пастира светец. - БФ, 2000, 2.

- Алексиев, Б. ОСман баба в писмената и устната традиция на хетеродоксните мюсюлмани. - Минало, 1999, 2.

- Алексиев, Б. Родопското население в българската хуманитеристика. - Мюсюлманските общности на Балканите и в България. С., 1997.

- Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Съст. В. Русанов. С., 1992.

- Благоев, Г. Канонични кръвни жертви в традицията на българските мюсюлмани. БФ, 1996, 3-4.

- Българските алиани. Сборник етнографски материали. Съст. И. Георгиева. С., 1997.

- Георгиева, Ц. Помаци - българи мюсюлмани. - Общности и идентичности. Съст. А. Кръстева. С., 1998.

- Градева, Р. Българи и турци. - Представата за “други на Балканите. С., 1995.

- Градева, Р. За правните компетенции на кадийския съд през ХVII в. - ИП, 1993, 2.

- Гълъбов, Г. Мюсюлманско парво. С., 1924.

- Димитров, С. Към историята на добруджанските двуобрадни светилища. - Добруджа, Т. 11, 1994.

- Етнология на суфийските ордени - теория и практика. Съст.А. Желязкова и Й. Нилсен. С., 2001.

- Желязкова, А. Разпостранение на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV-ХVIII в. С., 1990.

- Журавский, А. Христианство и ислам. Москва, 1990.

- Златев, Т. Българските градове по р. Дунав през епохата на Възраждането. С., 1962, 221 с.

- Златев, Т. Българска битова архитектура.

- Иванова, С. Брак и развод в българските земи. - ИНБКМ, Т. 22/28 С., 1996.

- Иванова, С. Градските териториални общности и организацията на култа на мюсюлмани и християни. - Турските завоевания съдбата на балканските народи. В. Търново, 1992.

- Иванова, С. Карнавал - инперски интермедии. - Представата за “другия” на Балканите.С., 1995.

- Иванова, С. София - столицата на Румелия. - Избор, Пролет-лято, 1998, 18-26.

- Иванова, С. Градските териториални общности и организацията на култа на мюсюлмани и християни. - Турските завоевания и съдбата на балканските народи. В.Търново, 1992.

- Ислам. Религия, общество, государство. Москва, 1984.

- ИСлам. Краткий справочник. Москва, 1993.

- Ислям и култура. Изследвания. Съставители Г. Лозанова и Л. Миков. С., 1999.

- Иширков, А. Град София през ХVII в. С., 1912.

- Калицин, М. Традиция и новаторство в съчинението на ходжа Садеддин “корона на историите”. - Калицин, М. Корона на историите на ходжа Садеддин. С., 2000.

- Климович, А. Книга о Коране, его произхождении и мифологии. Москва, 1988.

- Кожухаров, Г. Българската къща през пет столетия. С., 1967.

- Миков, Л.Алиански гробници в Източните Родопи. - БФ, 1996, 3-4.

- Миллер, Ю. Искусство Турции. Москва-Ленинград, 1965.

- Мутафчиева, В. ОСновни проблеми в изучаването на вакъфа като част от социално-икономическата структура на Балканите под османска власт. - Мутафчиева, В. османска социална-икономическа история. С., 1993.

- Мутафчиева, В. (и др.) Румелийски делници и празници. С., 1979.

- Мушанов, Н. Самоковската Байрякли джамия. Архитуктура, 1965, 7.

- Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съставители Р. Градева и С. Иванова. С., 1998.

- Пеев, Й. История и философия на една религия. С., 1985.

- Стайнова, М. Османски изкуства на Балканите ХV-ХVIII в. С., 1995.

- Стайнова, М. Ислам и исламская религиозная пропаганда в Болгарии. - Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. М., 1986.

- Стайнова, М. Османските библиотеки в българските земи ХV-ХIХ в. С., 1982.

- Стайнова, М. Османски изкуства на Балканита ХV-ХVIII в. С., 1995.

- Степанянц, М. Философские аспекты суфизма. Москва, 1987.

- Стоjановски, А. Гадовите на Македониjа од краjoт на XIV до XVII век. Скопjе, 1981.

- Суфизъм в контексте мусульманской культуры. Ред. Н. Пиргина. Мества, 1989.

- Тодоров, Н. Балканският град ХV-ХIХ в. С., 1972.

- Харбова, М. Градоустройство и архитектура по българските земи през ХV-ХVIII в. С., 1991.

- Цветкова, Б. Материали за селищата и строителството в българските земи през 15-16 в. - Изв. на Института за градоустройство и архитектура, Т. 7-8, 1955, 459-518.

- Grabar, A. The Formation of Islamic Art

- Inalcik, H. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. London, 1973.

- The Concise Encyclopaedia of Islam. London, 1980.

- Kiel, M. Studies on the Ottoman Architecture og the Balkans. Varorium. Reprint, 1990.

- Kiel, M. Urban Development in Bulgaria in the Turkish Period: the Place of Tukish Architecture in the Process. - International Jornal of Turkish Studies. Fall-Winter 1989, vol. 4, 2.

- Lewis, P. Everyday Life in Ottoman Turkey. London - New York, 1971.