1.   Предмет и задачи на морфологията.

2.   Морфологична характеристика на българския език като славянски и балкански.

3.   Строеж на думата в българския език: корен, афикси (наставки и представки), основа (проста и сложна), окончание.

4.   Части на речта в българския език. Самостойни и служебни думи. Изменяеми и неизменяеми думи.

5.   Съществително име. Значение на съществителното име като част на речта. Морфологични особености на съществителното име.

6.   Род на съществителното име. Отношение между естествен и граматичен род.

7.   Число на съществителните. Продуктивни и непродуктивни окончания; бройно множествено число на съществителните от мъжки род.

8.   Категорията “детерминация” при имената. Значение, начин на изразяване. Морфологична характеристика на определителния член. Мнения за изразяване на неопределеността в българския език.

9.   Прилагателно име. Значение на прилагателното име като част на речта. Видове прилагателни имена.

10.  Граматически категории на прилагателните. Род. Число. Членуване. Степенуване.

11.  Числително име. Значение на числителното име като част на речта.

12.  Местоимение. Значение на местоимението като част на речта.

13.  Особености на категориите лице, число, род, членуване и падеж на различните видове местоимения.

14.  Лични местоимения. Пълни и кратки форми. Удвояване.

15.  Възвратни лични и възвратни притежателни местоимения.

16.  Притежателни местоимения.

17.  Показателни местоимения. Видове.

18.  Въпросителни, неопределителни, отрицателни и обобщителни местоимения.

19.  Относителни местоимения.

20.  Глагол. Значение на глагола като част на речта. Морфологични категории.

21.  Преходни и непреходни глаголи. Лични и безлични глаголи. Лични и нелични форми на глагола. Лице, число и род на глагола.

22.  Залог на глагола. Различни концепции за българския залог: двудялба, тридялба и четиридялба.

23.    Вид на глагола. Имперфективация и перфективация на глаголите.

24.    Време на глагола. Общ модел на българската темпорална система.

25.    Сегашно време – значение, форми, употреба.

26.    Минало свършено време – значение, форми, употреба.

27.    Минало несвършено време – значение, форми, употреба.

28.    Минало неопределено време – значение, форми, употреба.

29.    Минало предварително време – значение, форми, употреба.

30.    Бъдеще време – значение, форми, употреба.

31.    Бъдеще в миналото и бъдеще предварително в миналото – значение, форми, употреба.

32.    Наклонение. Изявително наклонение.

33.    Повелително наклонение – значение, форми, употреба.

34.    Условно наклонение – значение, форми, употреба.

35.    Категорията “евиденциалност” в съвременния български език. Значение, организация на категорията и образуване на формите. Конклузив. Ренаратив и дубитатив.

36.    Нелични форми на глагола.

37.    Сегашно деятелно причастие в българския език. Сегашно страдателно причастие – мнения.

38.    Минали деятелни причастия на глагола – свършено и несвършено.

39.    Минало страдателно причастие.

40.    Деепричастие – значение, форми и употреба.

41.    Наречие – форми и употреба.

42.    Предлог – формални особености и синтактична функция.

43.    Съюз. Формални особености и синтактична функция.

44.    Частица. Значение и служба на частиците.

45.    Междуметие. Характер и служба на междуметията като част на речта. Видове междуметия.

Основна литература

Александров, Ал., Русинова, Р. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

Граматика на съвременния български език. Том II. Морфология. БАН, София, 1983.

Бояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. София, 1999.

Георгиев, Ст. Българска морфология. Велико Търново, Абагар, 1991.

Герджиков, Г. Преизказването в българския език. София, 1984.

Пашов, П., Р. Ницолова (съст.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Пашов, П., Р. Ницолова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. София, 1978.

Пашов, П. Граматика на българския език. София, 2000.

Ницолова, Р. Българските местоимения. София, 1984.

Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008.