„Славянска филология“ е една от малкото специалности в Софийския университет, в които обучението приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Завършилите специалността имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология. По време на следването съществува възможност за придобиване на учителска правоспособност (учител по български език и литература). В последния курс на следването студентите избират между езиковедска или литературоведска магистърска специализация.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в пет профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (с изучаване на словенски език), словашки, украински. В обучението по език участват чуждестранни лектори – носители на езика от съответните страни.  Във всеки от профилите в рамките на два семестъра се изучава и втори славянски език. Студентите в „Славянска филология“ изучават езика, литературата и културата на съответните славянски страни,  български език и литература, езиковедски и литературоведски дисциплини, теория и практика на превода и т.н.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студенти.

 

По време на следването се осигуряват множество възможности за специализация,  обучение и летни школи в чужди университети, както и за стажове и практики в различни български организации, институции и фирми.

 

Абсолвентите на специалността се реализират професионално като: преводачи; редактори; учители по български език и литература; преподаватели във висши училища и изследователи в научни институти; журналисти и кореспонденти в медиите. Завършилите  работят в държавни и международни институции (министерства, президентство, институции на Европейския съюз у нас и в чужбина, държавна и общинска администрация), в обществени и културни организации, в областта на международните дипломатически и търговски отношения, в частни и държавни фирми с широк спектър от дейности: търговия, туризъм, аутсорсинг, други услуги и пр.

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавни изпити