Държавен изпит

Специалност "Балканистика"

 

Въпроси по балкански литератури и сравнително балканско литературознание

 

 1. Основополагащите митове в румънската литература.
 2. Основни моменти в развитието на румънската литература през ХVІІ и ХVІІІ в.
 3. Дейността на „Жунимя“. Романтизмът и творчеството на Михай Еминеску – промени в модерната поетична ценностна система.
 4. Румънският роман в годините между двете световни войни: Михаил Садовяну, Ливиу Ребряну, Камил Петреску, Хортензия Пападат-Бенджеску, Макс Блехер, Михаил Себастиан, Мирча Елиаде.
 5. Школата от Търговище, поколението на осемдесетте години и зараждането на постмодернизма. Литература и преход. - румънската литература след 1989 година.
 6. Развитие на албанския език и литература в периода ХV-ХVІІІ век.
 7. Възрожденски период в албанската литература – етапи; арбърешки и албански автори.
 8. Албанска възрожденска дейност в България до 1912 г.
 9. Класически автори и направления в албанската литература в периода 1912-1944 г.
 10. Преводи от съвременна албанска литература в България.
 11. Гръцкият романтизъм и Йонийската литературна школа.
 12. Гръцкият символизъм и неосимволизъм.
 13. Гръцката поезия от 30-те години – Георгиос Сеферис, Одисеас Елитис, Янис Рицос.
 14. Гръцката проза от 30-те години – от антимилитаризъм към съвременна социална и психологическа проблематика.
 15. Никос Казандзакис в развитието на гръцкия роман.
 16. Основания за сравнението между литературите на Европейския югоизток.
 17. Характерни черти на натурализма, с примери от балканските литератури.
 18. Имагологията. Степен на автентичност на образите на Другия. Стереотипи. Видове отношение към Другия.
 19. Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга.
 20. Тематологията в сравнителното балканско литературознание.

 

Библиография:

 

 • Алексова, В. По въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина. - Старобългаристика, 1982, № 2, 110-113.
 • Драгова, Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура (VIII - ХII в.). София, 1992.
 • Кузманова, Антонина, Румяна Л. Станчева, Василка Алексова. Румъния – на една река разстояние. София, Изд. “Отворено общество”, 1999.
 • Русев, П., А. Давидов. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска литература. София, 1966.
 • Станчева, Румяна Л. Митологични елементи в романа „Змията” от Мирча Елиаде. В: В търсене на митичната тъкан. София, Изд. Център „Боян Пенев”, 2002, 118-127.
 • Станчева, Румяна Л. Модерната румънска поезия в български прочит. София, Инфопрес, 1994.
 • Търновска книжовна школа. Т. I-VI.
 • Cartojan, N. Istoria literaturii române vechi. Bucureşti. Bucureşti,
 • Cartojan, N. Cărţile populare în literatura românească. I-II. Bucureşti, 1974.
 • Panaitescu, P. P. La littérature slavo-roumaine des XV-e - XVIII-e ss. et son importance pour l’histoire des littératures slaves. Praga, 1932.
 • Piru, Al. Istoria literaturii române. I. Perioada veche. Bucureşti, 1970.
 • Martin M., Cristian Moraru, Andrei Terian, Romanian Literature as World Literautre. New York: Bloomsbury Academic Series, 2018.
 • Mazilu, D. H. Recitind literatura română veche, Volume 1. Editura Universității București,
  1994.
 • Mithu, M., Balcanismul literar românesc, Panoramic sud-est european, confluențe culturale,
  Școala Ardeleană, 2017.
 • Crețu, B. Inorogul la porțile Orientului: bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Ed. Cartier,Cișinău, 2021
 • Бот, Й. Националният поет – от романтичния изпит до модерния литературен мит.
  Случаят на румънския поет Михай Еминеску – Език и литература, 3-4, 2019, 40-49.
 • Cărtărescu, M. Postmodernismul românesc. Humanitas, București. 1998.
 • M. Istoria literaturii române conteporane 1990-2000. Polirom, Iași, 2021.
 • Ciotloș, C. Cenaclul de luni.Pandora M, București, 2021.

 

 • Алиу, А. Дон Кихот между албанците. София - Скопие, Български писател - Макавеj, 2009.
 • Бейлери, Р. Албанската литература като отражение на народната душевност. София, Балкани, 2009.
 • Еlsie, R. Histori e letërsisë shqipe. Tirane-Pejë, 1997(налична онлайн на elsie.de )
 • Интернет сайт по албанистика на български език albanianbg.com
 • Интернет сайт на Робърт Елси на английски език www.albanianliterature.net
 • Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури. София, Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004.
 • Shehri Dhurata, Persida Asllani. Për një histori të krahasuar të letërsisë shqipe. Tiranë: 2021.
 • Bejleri Rusana&Liljana. Shkrimtari shqiptar Thoma Kacori në Bullgari. Jeta dhe vepra. Sofje, 2022. http://unilib-dspace.nasledstvo.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/3ce94ce4-18b9-48e3-8459-575d75c3879e?tk=POlM5Bi5SOOEWVdddcOHngAAAABmA_gS.KveexDKMdHixZ77X2_x68w&citation_url=/xmlui/handle/nls/35733
 • Електронни материали от папката по албанска литература, предоставена в трети курс.

 

 • Данова, Н., Христакудис, Ап. История на Нова Гърция. София, Абагар пъблишинг, 2003.
 • Димарас, К. История на новогръцката литература от първите начала до наши дни. София, Наука и изкуство, 1971.
 • Жечев, М. Гръцката поезия между двете световни войни. София, Наука и изкуство,
 • Жечев, М. Гръцки литературни паралели. София, Наука и изкуство,
 • Христакуди-Константиниду, Ф. Одисеас Елитис – синхронен и диахронен. –В: Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция (ред. П. Асенова, В. Алексова). София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 367-374.
 • Христакуди, Ф. Символизмът и новогръцката поезия от края на XIX и началото на XX в. София, Ни плюс, 2020.
 • Христакуди, Ф. Проблеми на гръцкия литературен развой 1880-1930 (eтюди върху новогръцката поезия). София, Ни плюс,
 • Πολίτης, Λ.Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1980.
 • Beaton, R. Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα, Νεφέλη, 1996.
 • Vitti, M. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1978.
 • Vitti,Μ. Η Γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή. Αθήνα, Ερμής, 2006.
 • Лекции по новогръцка литература

 

 • Румяна Л. Станчева. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.
 • Румяна Л. Станчева. Европейска литература/Европейски литератури. Европейски ли са балканските литератури? София, Изд. Балкани, 2012.
 • Румяна Л. Станчева. Сравнително литературознание. Фаталната жена и 5 европейски кройки за романа. София: Колибри, 2023.
 • Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. С., 1986, с. 60-79; 188-218.
 • Клео Протохристова. Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Летера, Пловдив, 2003, с. 293-306.
 • Ален Мондантон. Техническият прогрес и метаморфозите на европейските пространства през XIX век. https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/article/view/6
 • Веселина Белева. Към литературната памет за войната (по примери от романи на Астрид Линдгрен, Дидо Сотириу и Габриела Адамещяну) В: Несравнимото в европейските литератури. с. 206-216. http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30854
 • Румяна Л. Станчева. Сравнителното балканско литературознание в Софийския университет. Основания за сравнението между литературите на Европейския югоизток https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/article/view/97
 • Румяна Л. Станчева. Как да компенсираме загубата на красивото? Непознати сравнения от историята на европейския натурализъм. https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/article/view/33
 • Румяна Л. Станчева. Балканите в културологичната перспектива на Лучиан Блага. – В: Пари, думи, памет. София, Кралица Маб, 2004, с. 326-337. И на адрес: http://www.bulgc18.com/pari/stancheva.htm
 • Румяна Л. Станчева. Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм”. http://www.bulgc18.com/occidentalism/RStanch.htm
 • Румяна Л. Станчева. Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга. https://calic-bg.eu/conferens/portrait-of-an-unkown-woman/24-novel-fugue.html