Конспект за теоретичен държавен изпит по сръбски и хърватски език

 

 

1. Odnos između dijalekatske i književne norme u istoriji srpskog i hrvatskog jezika/ Odnos između dijalekatske i književne norme u povijesti hrvatskoga i srpskoga jezika.

 

2. Vokalski i konsonantski sistemi srpskog i hrvatskog jezika/ Vokalski i konsonantski sustavi hrvatskoga i srpskoga jezika.

 

3. Osobine prozodijskog sistema srpskog i hrvatskog jezika/ Osobine prozodijskog sustava hrvatskoga i srpskoga jezika.

 

4. Deklinacijski tipovi imenica u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Deklinacijski tipovi imenica u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

5. Pridevi u srpskom i hrvatskom književnom jeziku i njihovo funkcionisanje/ Pridjevi u hrvatskome i  srpskome književnom jeziku i njihovo funkcioniranje.

 

6. Zamenički sistem srpskog i hrvatskog književnog jezika/ Sustav zamjenica hrvatskoga i srpskoga književnoga jezika.

 

7. Kategorija padeža i predlozi u srpskom i hrvatskom jeziku i njihovo funkcionisanje/ Kategorija padeža i prijedlozi u hrvatskome i srpskome književnome jeziku i njihovo funkcioniranje.

 

8. Kategorije roda i živo/neživo u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Kategorije roda i živo/neživo u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

9. Kategorija broja u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Kategorija broja u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

10. Kategorija vremena u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Kategorija vremena u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

11. Kategorija glagolskog načina i stanja u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Kategorija glagolskog načina i stanja u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

12. Kategorija vida u srpskom i hrvatskom književnom jeziku/ Kategorija vida u hrvatskome i srpskome književnom jeziku.

 

13. Brojevi u srpskom u hrvatskom književnom jeziku i njihovo funkcionisanje/ Brojevi u hrvatskome i srpskome književnom jeziku i njihovo funkcioniranje.

 

14. Kongruencija u prostoj i složenoj rečenici. Red reči/ Sročnost u prostoj i složenoj rečenici. Red riječi.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Белић А. Историја српског језика. Фонетика. Речи са деклинацијом.

 

Речи са конјугацијом. Изабрана дела Александра Белића. Четврти том,

Нови Сад, 1999.

 

Иванова Н. История на сръбския и хърватския книжовен език. София, 2000.

 

Лашкова Л. Сърбо – хърватска граматика. 2005.

 

Пипер П. Језик и простор, Београд. 1997.

 

Пипер П., Антонић И., Ружић В. и др. Синтакса савременог српског језика.

 

Проста реченица. Београд, 2005.

 

Радовановић М. Списи из синтаксе и семантике. Сремски Карловци, 1990.

 

Станојчић  Ж., Поповић Љ. Граматика српскога језика. Друго, прерађено

издање,  Београд, 1992.

 

Babić S., Brozović D., Moguš М.,  Pavešić S., Škarić I., Težak S. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku. Zagreb, 1991.

 

Barić E., Lončarić M., Malić D., Pavešić S., Peti M., Zečević V., Znika M. Priručna

gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 1979.

 

Ivić M. Lingvisticki ogledi. Beograd, 1983.

 

Katičić R. Sintaksa hrvatskoga knjizevnog jezika. Zagreb, 1986.

 

Mrazović P., Vukadinović Z. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad 1990.

 

Najnowsze dzieje jezykow slowianskich. Hrvatski jezik / Redaktor naukowy

 

Milorad Radovanović/ , Opole, 1998.

 

Najnowsze dzieje jezykow slowianskich. Српски језик   /  Redaktor naukowy Milorad Radovanović/ , Opole,  1998.

 

Pranjković I., Hrvatska skladnja. Rasprave iz sintakse hrvatskoga standartnog jezika. Zagreb, 2002.

 

Pranjković I.,  Druga hrvatska skladnja. Sintaktičke  rasprave. Zagreb, 2001

 

Silić J., Od rečenice  do teksta / Teoretsko' metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva/.  Zagreb, 1984