STÁTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA (TEORETICKÝ KURS)

ТЕМИ ЗА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧЕШКИ ЕЗИК

(теоретичен курс)

 

 1. Celková charakteristika českého jazyka (zvuková podoba, gramatická stavba, slovní zásoba).
 2. Pojem spisovná čeština. Další podoby češtiny – obecná čeština, nářečí češtiny, interdialekty (funkční charakteristika).
 3. Popis českého vokalického systému.
 4. Popis českého konsonantického systému.
 5. Sloveso – obecná charakteristika.
 6. Slovesný vid.
 7. Slovesný čas. Přechodníky.
 8. Slovesný rod. Zvratná slovesa.
 9. Slovesný způsob. Modalita.
 10. Podstatná jména. Přehled skloňování.
 11. Přídavná jména – obecná charakteristika a skloňování..
 12. Zájmena – druhy a typy skloňování.
 13. Číslovky – druhy a typy skloňování.
 14. Předložky. Předložkové a bezpředložkové pády.
 15. Věta – celková charakteristika. Větné členy, typy vět.
 16. Souvětí – celková charakteristika a druhy. Souřadicí a podřadicí spojky a spojovací výrazy.
 17. Slovosled české věty a jeho funkce.
 18. Slovní zásoba češtiny. Rozvrstvení slovní zásoby.
 19. Způsoby obohacování slovní zásoby.
 20. Polysémie a homonymie.

 

Bibliografie:

 

 1. Příruční mluvnice češtiny. Praha, nakl. Lidové noviny, 1995.
 2. Славянски езици. Граматични очерци. Чешки език. София, 1994.
 3. V. Šmilauer. Nauka o českém jazyku. Praha, 1972.
 4. B. Havránek, A. Jedlička. Česká mluvnice. Praha, 1981.
 5. Mluvnice češtiny, 1. Fonetika. Fonologie, Morfonologie a morfemika. Tvoření slov (věd. redaktor J. Petr). Praha, 1986.
 6. Mluvnice češtiny. Tvarosloví. Praha, 1986.
 7. Mluvnice češtiny. Skladba. Praha 1988.
 8. J. Bauer, M. Grepl. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986
 9. V. Šmilauer. Novočeské tvoření slov. Praha, 1971.
 10. M. Grepl, P. Karlík. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986.
 11. Я. Бъчваров. Чешкият език в славянски контекст. София, 1996.
 12. М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история. София, 1999.
 13. М. Младенова. Чешка граматика (с упражнения). София, 2004.
 14. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.
 15. Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny 1. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část 1, 2. Praha: Academia, 2018.